Hållbara transporter och logistik

Axfoods logistikpartner, Dagab, bidrar till att öka butikernas försäljning och lönsamhet genom att utveckla effektiva logistiklösningar. Dagab eftersträvar att i det dagliga arbetet minska användning av resurser och förebygga utsläpp genom ett aktivt miljöarbete tillsammans med butiker och partners. Den viktigaste miljöfrågan är klimatpåverkan från intransporter, lager och distribution.

Ingående logistik och logistik mellan egna lager

Varuförsörjningen till Dagab sker från nationella och internationella leverantörer. Beroende på leveransvillkor styrs transporterna av antingen producenten eller av Dagab. In- och mellantransporter sker i viss utsträckning med egna transportresurser kombinerat med transportresurser inköpta av Dagab. In- och mellantransport sker i huvudsak med lastbil, järnväg samt fartyg.

Lager

Dagabs främsta miljöpåverkan i lagerhanteringen är energianvändningen, i första hand elförbrukningen. Dessutom följer Dagab upp användning av fjärrvärme samt källsortering av avfall.

Prioriterade åtgärder för att minska miljöpåverkan vid lagren är att kontinuerligt förbättra energieffektiviteten, att reducera total energianvändning, att ersätta fossila energikällor med förnybara energislag, samt att hushålla med resurser genom källsortering av avfall.

Utgående logistik

Varuförsörjning till butiker sker från Dagabs lager med egna lastbilar kombinerat med externa åkerier. Mätmetoderna för att följa energianvändning och utsläpp av växthusgaser pågår löpande. Det hjälper oss att styra arbetet för minskad miljöpåverkan.

Total klimatpåverkan under varans väg

Klimatpåverkan av mattransporter kan delas in i tre delar, från tillverkare till Dagab, från Dagab till butikerna och butikerna hem till konsumenten.

  • När varorna transporteras från leverantören, via Dagab, till butikerna bildas det 0,04 kg koldioxid per kg gods. Transporten av en matkasse på 10 kg fram till butiken från leverantören ger alltså 0,4 kg koldioxid.
  • Om en kund har fem km till butiken och kör dit med en bil som drar 0,7 liter bensin per mil, ger transporten av matkassen hem från butiken utsläpp av 1 kg koldioxid. Det är alltså mer än dubbelt så mycket än transporten av varor från hela världen till Dagab.

Senast uppdaterad: 2014-03-20 13:42

Dela med dig