Beslut fattade vid Axfood AB:s årsstämma den 12 mars 2014

2014-03-14 08:36

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2013 och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning på 15 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 17 mars 2014. Utdelningen beräknas att sändas ut den 20 mars 2014.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Valberedningens förslag om att styrelsens arvode ska utgå med sammanlagt 2 525 000 kronor fastställdes av stämman (550 000 kronor till ordföranden, 400 000 kronor till vice ordföranden och 315 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter).

Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av sju stämmovalda ledamöter. Stämman beslutade att omvälja Antonia Ax:son Johnson, Peggy Bruzelius, Fredrik Persson, Lars Olofsson, Odd Reitan och Annika Åhnberg. Årsstämman valde Caroline Berg som ny styrelseledamot.

Caroline Berg är född 1968 och är utbildad i media och psykologi vid Middlebury College i USA. Hon är HR- och Kommunikationsdirektör i Axel Johnson Aktiebolag och medlem i koncernledningen. I sin roll ansvarar hon även för hållbart företagande. Caroline är styrelseledamot i Axstores AB, Åhléns AB, Axel Johnson International Aktiebolag, AxFast AB, Filippa K Group AB samt närvarande suppleant i Martin & Servera Aktiebolag. Hon är även styrelseordförande i Erik och Göran Ennerfelts fond för svensk ungdoms internationella studier. Caroline kommer att väljas till vice ordförande i styrelsen för Axel Johnson Aktiebolag vid bolagsstämman i mars 2014. I samband med detta lämnar hon koncernledningen, där hon arbetat sedan 2006.

Fredrik Persson valdes till styrelsens ordförande.

Riktlinjer för valberedningens utseende fastställdes enligt valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes enligt styrelsens förslag.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som bolagets revisor för perioden från slutet av årsstämman 2014 till slutet av årsstämman 2016. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Thomas Thiel kommer att utses till huvudansvarig för revisionen tills vidare.

Årsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelses förslag, att anställda inom Axfoodkoncernen ska ges möjlighet att förvärva aktier i butiksbolag inom Hemköpskedjan. De personer som ska äga rätt att förvärva aktier är butikschefer (VD) för butiksbolag som bedrivs och/eller etableras inom Hemköpskedjan. Beslutet omfattar högst tio Hemköpsbutiker och gäller för tiden fram till nästa årsstämma i bolaget.

Dela med dig