Ekomål ett första steg mot Matkassen 2030

2017-02-07 15:06

Det är med glädje Axfood ser att regeringen i sin handlingsplan sätter fokus på ekologisk produktion och konsumtion, och har målet att den offentliga konsumtionen av ekologiska livsmedel ska vara 60 procent 2030.

Matkassen 2030De nya ekomålen innebär ett första steg till att Matkassen 2030, Axfoods bidrag till en mer hållbar livsmedelsstrategi, kan bli verklighet. Det är en matvision som bygger på vad våra konsumenter själva önskar och vill när det gäller hur vi producerar, säljer och konsumerar mat i dag och framåt.

– Det är bra att regeringen kompletterar livsmedelsstrategin med ekomål. Hoppas också att det följs av fler konkreta åtgärder framöver, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

En frågeställning som har diskuterats ända sedan Konkurrenskraftsutredningen kom är om mervärden inom miljö- och djuromsorg stärker eller försvagar konkurrenskraften. Axfoods linje har varit att mervärdena stärker konkurrenskraften och nu tar regeringen ett steg i den riktningen.

Av de 79 konkreta förslagen i Axfoods rapport Matkassen 2030 som vänder sig till politiker, myndigheter, näringsliv och den bransch vi själva representerar, hoppas vi nu att följande av våra 79 förslag prioriteras:

  • Omställningsstöd till Sveriges bönder så att fler kan ställa om till ekologiskt.
  • Stärk skyddet för produktiv jordbruksmark genom att ta fram en proposition under innevarande mandatperiod.
  • Inrätta ett industriforskningsinstitut som bidrar till innovation och utveckling av framtidens mat.
  • Stimulera satsningar på vattenbruk, gärna fisk som äter vegetabiliskt eller annat hållbart foder.
  • Uppdrag åt SLU utveckla metoder för produktion av konstkväve som bygger på bioråvara.
  • Satsa pengar på att ta fram smarta lösningar på livsmedelsförpackningar som också är återvinningsbara.
  • Till sist: Åtgärder för att främja ett mer hållbart jordbruk i linje med de nationella miljömålen, bland annat för att åstadkomma en fossilfri jordbruksproduktion och bättre hushållning med växtnäring.

Vad som däremot är bra i regeringens nu presenterade handlingsplan är bland annat satsningen på växtförädling, åtgärder för ökad produktion av betesbaserat nötkött, minskad antibiotikaanvändning, behovsdriven forskning, förbättrad information om svenska mervärden, samt att vi ställer samma krav på importerad mat som för den svenska lagstiftningen vid offentliga inköp.

Mer om Matkassen 2030 och vårt ekoengagemang:

Klicka här för mer information om rapporten Matkassen 2030.

Klicka här för att läsa mer om Axfoods engagemang i Bliekobonde.nu som uppmuntrar fler svenska bönder till att ställa om till ekologiskt.

Dela med dig