Vd och koncernchef Anders Strålman kommenterar delårsrapporten jan-jun 2012

2012-07-17 10:33

Axfood levererade återigen ett bra resultat och en bra omsättningsutveckling. God butiksdrift, ett ökat antal kunder samt fortsatt hög effektivitet och kostnadskontroll har bidragit till den lönsamma tillväxten.

Positivt resultat för samtliga enheter

Willys redovisade en god försäljning med en fortsatt stark resultatutveckling. Rörelsemarginalen om 4,4 procent är väl i linje med målet om 4 procent över tid. För att försvara Willys position på marknaden och förbättra butiksupplevelsen har ytterligare fyra butiker moderniserats. Resterande cirka 25 butiker som ingår i förnyelseprogrammet kommer att byggas om under de kommande två åren.

Hemköp visade en bra tillväxt och ett stabilt resultat. Fokus har främst legat på att driva försäljning och att implementera den nya varumärkesplattformen med en rad olika marknadsaktiviteter som följd. I april öppnades även en ny butik i ett attraktivt område i centrala Stockholm. Detta kommer ytterligare att stärka Hemköps position på den viktiga Stockholmsmarknaden. Målet för Hemköp att nå en rörelsemarginal om 3 procent för 2012 kvarstår.

PrisXtra levererade ännu ett kvartal med en positiv lönsamhet trots störande vägarbeten runt två butiker.

Närlivs har haft en fortsatt bra tillväxt vilket främst beror på tillkommande volymer från nya avtal. En viss negativ påskeffekt och sämre väderförhållanden jämfört med föregående år har dock påverkat den jämförbara omsättningen och därmed även resultatet. Under perioden tecknades ett avtal med MatHem i Sverige AB om överlåtelse av e-handelsverksamheten Netxtra. Samtidigt tecknades ett leveransavtal med MatHem i Stockholm. Genom avtalet förstärker Axfood Närlivs sin roll som ledande leverantör av mat till e-handeln.

Dagab hade en stabil utveckling under perioden med bra effektivitet. Liksom föregående kvartal påverkades resultatet av ökade kostnader i samband med implementeringen av det nya affärssystemet. Ytterligare kostnader till följd av detta kommer planenligt att belasta resultatet under kommande kvartal.

Marknadsutsikter 2012

De svenska konsumenterna fortsatte att visa en försiktig optimism. Fortfarande återstår dock en hel del orosmoln i omvärlden som kan komma att negativt påverka svensk ekonomi och konsumtionen framöver.

Matprisinflationen har varit fortsatt låg och vår bedömning, att den inte överstiger en procent för helåret, ligger fast.

Strategi för lönsam tillväxt

Offensiv investeringstakt och god kostnadskontroll ska säkra lönsam tillväxt. Att investera i moderniseringen av butikerna är en förutsättning för att möta kundernas förväntningar på bättre butiksupplevelser. Samtidigt ligger fokus på att stimulera försäljningstillväxten genom attraktiva kunderbjudanden och en hög andel egna märkesvaror. Parallellt fortlöper också implementeringen av det nya affärssystemet. De samlade investeringarna under 2012 beräknas totalt uppgå till 900-1 000 Mkr (993).

Axfoods målsättning för 2012 är att nå ett rörelseresultat i nivå med 2011.

Anders Strålman
Vd och koncernchef

Dela med dig