Ordlista

 • Aktieomsättningshastighet

  Antalet omsatta aktier under året dividerat med antalet utestående aktier per årsskiftet.

 • Autoorder

  System för automatisering av butikernas påfyllning av varor.

 • Azofärgämnen

  Syntetiska färgämnen. Se Livsmedelverkets förklaring för mer information.

 • BRC

  British Retail Consortium. En global handelsorganisation med syfte att upprätthålla säkra produkter sett till bland annat förpackning, distribution och förvaring. Se www.brc.org.uk för mer information.

 • Code of conduct

  Uppförandekod baserad på EU konventioner som ser till bland annat barns och arbetares rättigheter.

 • Direktavkastning

  Utdelning per aktie dividerat med börskursen vid årets slut.

 • EFSIS

  EFSIS (European Food Safety Inspection Service) är ett av världens ledande inspektionsorgan. Utför certifiering av livsmedelsföretag mot internationellt erkända standarder. Följ länken www.efsis.com för mer information.

 • E-learning

  Interaktivt utbildningsprogram.

 • EMAB

  EMAB är en samarbetsorganisation för fristående trafikbutiker och har cirka 400 medlemmar från bland annat Shell, Statoil 1 2 3, Hydro, Bilisten och Preem.

 • EMV

  Egna märkesvaror

 • GFSI

  Global Food Safety Initiative. Underorganisation till globala mathandlarkommittén CIES. Arbetar för att förbättra livsmedelssäkerhet konsumenter. Följ länken CIES definition för mer information.

 • GMO

  Genmodifierade organismer. Regleras inom EU, med utgångspunkt att skydda människor och djurs hälsa. Följ länken regler för GMO för mer information.

 • GRI

  Global Reporting Initiative.

 • HACCP

  Hazard Analysis and Critical Control Points. HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i produktionen. Följ länken Livsmedelsverkets förklaring för mer information.

 • IFS International

  Food Safety Standard. En internationell standard för livsmedel. Standarden ger en trygg bedömning av livsmedelssäkerhet och kvalitet. Se www.ifs-online.eu för mer information.

 • ILO

  ILO International Labour Organization. Ett organ under FN vars uppgift är att säkerställa att människor arbetar under drägliga förhållanden. Se www.ilo.org för mer information.

 • ISO 9000

  International Standard Organisation. Ett internationellt kvalitetsledningssystem. Se ISO 9000 för mer information.

 • Jämförbara butiker

  En jämförbar butik är en butik som genererat omsättning under hela jämförelseperioden, det vill säga båda åren.

 • Kassaflöde per aktie

  Årets kassaflöde dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier. För kassaflöde per aktie efter utspädningseffekt se nedan "Resultat per aktie efter utspädning".

 • Lageromsättningshastighet

  Varukostnad på levererade varor dividerat med varulager i genomsnitt.

 • Marginal efter finansiella poster

  Resultat efter finansiella poster i procent av årets nettoomsättning.

 • Medelantalet anställda under året

  Totalt antal arbetade timmar dividerat med en årsarbetstid om 1 920 timmar.

 • Nettolåneskuld

  Likvida medel plus räntebärande fordringar minus räntebärande skulder och avsättningar.

 • Nettoskuldsättningsgrad/Nettofordransgrad

  Räntebärande skulder och avsättningar minus likvida medel och räntebärande fordringar dividerat med eget kapital inklusive minoritet.

 • P/E tal efter utspädning

  Börskurs i relation till resultat per aktie efter utspädning.

 • P/E tal före utspädning

  Börskurs i relation till resultat per aktie.

 • Packers brand

  Produkter som produceras under tillverkarens varumärke men som Axfood har ensamrätt till på den svenska marknaden.

 • Personalomsättningshastighet

  Antal avslutade anställningar dividerat med antal anställda.

 • Resultat per aktie

  Majoritetsägarens andel av årets nettoresultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier.

 • Resultat per aktie efter utspädning

  Majoritetsägarens andel av årets resultat efter skatt justerat med räntekostnader efter skatt hänförliga till utestående konvertibler, dividerat med vägt genomsnittligt antal stamaktier justerat med utspädningseffekten avseende konvertibler. Utspädningseffekten på konvertibler är det antal aktier som kan tillkomma vid full konvertering.

 • Räntabilitet på eget kapital

  Majoritetsägarens andel av nettovinsten i procent av majoritetsägarens andel av genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital beräknas som eget kapital vid årets början plus eget kapital vid årets slut dividerat med två.

 • Räntabilitet på sysselsatt kapital

  Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

 • Räntetäckningsgrad

  Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.

 • Rörelsemarginal

  Rörelseresultat i procent av årets nettoomsättning.

 • SA 8000

  Social Accountability. Internationell standard för arbetsförhållanden i världen. Följ länken SA 8000 för mer information.

 • Servicegrad

  Andel levererade varor i förhållande till andelen beställda varor.

 • Skuldsättningsgrad

  Räntebärande skulder dividerat med eget kapital inklusive minoritet.

 • Soliditet

  Eget kapital inklusive minoritetsintresse i procent av balansomslutningen.

 • SRS

  Svenska Retursystem. Ett pantbaserat retursystem för lådor och pallar inom svenska dagligvarubranschen.

 • Substansvärde per aktie

  Majoritetsägarens andel av eget kapital dividerat med antal aktier. För substansvärde per aktie efter utspädningseffekt se ovan "Resultat per aktie efter utspädning".

 • Sysselsatt kapital

  Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder och icke räntebärande avsättningar. Genomsnittligt sysselsatt kapital beräknas som sysselsatt kapital vid årets början plus sysselsatt kapital vid årets slut dividerat med två.

 • Sär-när

  Livsmedel för särskilda näringsändamål. Produkter anpassade för allergiker och matöverkänsliga. Följ länken Livsmedelverkets definition för mer information

Senast uppdaterad: 2010-09-03 12:10

Dela med dig