Hållbarhet

Bättre mat från välmående djur

Liksom våra kunder tycker vi att det är viktigt att djur tas väl omhand. Axfood står för god djurhållning och satsar på ansvarsfullt producerat kött.

Sveriges bönder har en lång tradition av god djuromsorg och djurvälfärd som ger friska djur, låg antibiotikaanvändning och säkra livsmedel. Dessutom är den svenska djurskyddslagstiftningen den mest omfattande i världen. Därför strävar vi efter att erbjuda ett stort utbud av svenskproducerat kött i våra butiker och att öka andelen svensk råvara i våra egna varor inom kött och chark.

Ekologiskt och konventionellt kött

Andelen ekologiskt kött i våra butikkedjors sortiment ökar stadigt. Hemköp har som mål att ekologiskt kött ska stå för 15 procent av köttförsäljningen senast år 2020. När det gäller ekologiska kött- och charkvaror prioriterar vi KRAV-märkningen eftersom den ställer de mest långtgående kraven på djurskydd. I andra hand gäller svenskt EU-ekologiskt kött.

Vi gör även kontinuerliga bortval med omtanke om miljö, människa och djur. Gåslever och gödkalv är exempel på produkter som strider mot våra värderingar och därför inte säljs i våra butiker.

Ursprungsfrågan viktig

Vi är tydliga med ursprungsmärkningen av Axfoods egna varor – produkter från Garant och Eldorado ska alltid ha information om köttråvarans ursprungsland. Vår ambition är att erbjuda en stor andel svenskproducerat kött. Exempelvis är allt färskt kött från Garant producerat i Sverige.

Sedan tidigare har Axfood kartlagt vilka certifieringar som finns för djurskydd i olika länder. Grundkravet är att alla nya upphandlingar som sker inom kött&chark samt mat som innehåller kött inom våra egna varor ska ha en tredjepartscertifiering kring djurskydd genom hela förädlingsledet. Det vill säga att den som producerar t.ex. hamburgaren åt Axfood har en livsmedelscertifiering, den som slaktar och styckar är tredjepartscertifierade samt att gårdarna som djuren kommer ifrån är certifierade.

Senast 2025 ska alla leverantörer uppnå krav på djurskyddscertifiering eller motsvarande. 90 procent ska uppnå kravet senast 2020.

Vi genomför också kontroller på gårdar utomlands, med fokus på bland annat minskad användning av antibiotika.

Varför säljer Axfood utländskt kött?

Utbudet av svenskt kött är begränsat och som en stor dagligvaruaktör i Sverige behöver vi köpa kött från andra länder. Samtidigt anser vi att flera EU-länder behöver höja sina krav på djurskydd. Därför arbetar vi med att lyfta den typen av frågor i vårt arbete inom positiv samhällspåverkan. För att Europas köttproduktion ska fungera över tid måste djuren må bra och ge fint kött. Det kräver förändrade attityder och strängare regler, inte minst från EU. Vi ser att svensk livsmedelsindustri har stora möjligheter att driva på hela branschen genom att fortsätta ställa höga krav på djurens välmående och vara en god förebild för omvärlden.

”Svensk livsmedelsindustri har stora möjligheter att driva på hela branschen genom att vara en god förebild för omvärlden.”

Krav på ansvarsfull antibiotikaanvändning

Antibiotika är grundläggande för modern vård av både människor och djur men används idag onödigt mycket. Antibiotika förekommer inte i köttet vi äter, utan det är själva användningen i produktionen som ger indirekta effekter på hälsan. Den leder till en ökad antibiotikaresistens bland bakterier och vi riskerar därmed att stå utan fungerande mediciner mot vanliga infektioner.

Omfattande användning av antibiotika och dålig djurhälsa är en ond cirkel. Dåliga miljöer gör djur stressade och sjuka, vilket leder till ökad medicinering. Om djuren istället fick leva i miljöer med hög standard skulle antibiotika inte behövas i samma utsträckning. Dessutom händer det att då enstaka djur blir sjuka så behandlas också de andra djuren på gården. Faktum är att det används mer antibiotika till friska djur i EU:s köttproduktion än till att behandla sjuka människor.

Axfood och övriga medlemmar i branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel tar ställning för ansvarsfull antibiotikaanvändning i livsmedelsproduktion. Tillsammans driver vi följande krav i EU:

  • Antibiotika ska inte användas i tillväxtbefrämjande syfte.
  • Antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär.
  • All antibiotikaanvändning, inklusive via foder och vatten, ska dokumenteras utförligt.
  • Om antibiotika återkommande används till alla djur i en viss åldersgrupp ska skälen dokumenteras, utredning ska genomföras av veterinär och ett åtgärdsprogram för att motverka hälsoproblem ska tas fram och tillämpas.

Inom EU är det inte tillåtet att använda antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte. Kraven ovan följer vi redan i våra egna inköp.

Inga ägg från burhöns

Inga av våra konsumentbutiker säljer ägg från burhöns. Hemköp övergick till att enbart sälja ägg från frigående höns redan 2008. Ett arbete pågår även för att minska förekomsten av burhönsägg i så kallade sammansatta produkter så som såser och kakor. Idag kvarstår endast ett fåtal varor. Senast 2020 ska samtliga produkter från våra egna varumärken Eldorado och Garant vara fria från burhönsägg. Samma år upphör även försäljning av ägg från burhöns i vår grossistverksamhet, Axfood Snabbgross.