Hållbarhet

Höga krav på våra leverantörer

Axfood har runt 1 500 leverantörer globalt. Leverantörerna spelar stor roll för oss – utan dem inga bra och hållbara varor. Just för att de är så betydelsefulla ställer vi höga krav inom säkerhet och kvalitet, miljö samt socialt ansvar.

Rättvisa arbetsvillkor och miljöskydd i leverantörsledet är viktigt för oss. Våra leverantörer är många och finns i vitt skilda länder, vilket ibland gör leverantörskedjan svår att överblicka och kontrollera. Dessutom är livsmedelsframställning förenat med en rad utmaningar; produktionen av exempelvis fisk, kött och tropiska råvaror kan innebära risker för både människor, djur och miljö.

Uppförandekod som grund

Axfoods uppförandekod är grunden för det hållbarhetsinriktade arbetet med våra leverantörer. Uppförandekoden baseras på internationellt erkända konventioner för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Axfood är medlem i BSCI (Business Social Compliance Initiative), ett europeiskt samarbete för företag som verkar för förbättrade arbetsförhållanden bland världens leverantörer. Vår egen uppförandekod går därför i linje med BSCI:s uppförandekod.

”För att bidra till bättre arbetsförhållanden i leverantörsledet arbetar Axfood både förebyggande och med kontroll vid avvikelser.”

För att bidra till bättre arbetsförhållanden i leverantörsledet arbetar Axfood både förebyggande och med kontroll vid avvikelser. Då vi överväger samarbete med en ny leverantör bedömer vi sociala och miljömässiga risker samt efterlevnaden av Axfoods uppförandekod. Analysen baseras bland annat på BSCI:s bedömningar. För nya och befintliga leverantörer som av olika skäl anses vara förenade med högre risker gör vi mer djupgående uppföljningar. I de fall vi finner avvikelser tar leverantören ansvar för att åtgärda bristerna.

Schyssta arbetsvillkor prioriterad fråga

Utifrån Axfoods uppförandekod och agenda för hållbar utveckling har vi formulerat ett antal prioriterade frågor i arbetet med leverantörer. Det är matens ursprung och spårbarhet, schyssta arbetsvillkor för leverantörernas anställda, djurhållning och särskilt begränsning av antibiotika samt begränsning av hälso- och miljöskadliga bekämpningsmedel inom jordbruket.

Axfood arbetar med frågor som levnadslöner och social dialog, risker relaterade till vatten samt migrantarbetares rättigheter i Europa och Thailand. Ofta sker Axfoods insatser i leverantörsledet med olika partners med kunskap om lokala förhållanden, eller med branschkollegor för att lättare få förändringar till stånd. Exempelvis samarbetar vi med BSCI och lokala organisationer för att förbättra villkoren för migrantarbetare i Thailands livsmedelsindustri och med Oxfam som genomför analyser om i vilka leverantörsled störst utmaningar finns vad gäller levnadslöner. En sådan analys genomfördes bland annat i slutet av 2018. I Sverige pågår ett arbete för att trygga gästarbetares villkor i frukt- och grönsaksodling. Insatserna har resulterat i certifieringen IP Arbetsvillkor.

Höjd ambitionsnivå

Axfood höjer hela tiden ribban för koncernens hållbarhetsarbete och driver viktiga frågor inom bland annat hälsa och miljö. Ett exempel är insatserna för minskad användning av kemiska bekämpningsmedel. Baserat på EU-krav och Pesticide Action Networks lista över farliga ämnen har vi tagit fram en lista över bekämpningsmedel som Axfoods frukt- och gröntleverantörer ska fasa ut. Listan har reviderats och används numera även av flera andra dagligvarukedjor, vilket underlättar omställningen för producenterna. 

För att ligga steget före kartlägger vi risker och satsar på utbildning. Vi synar leverantörsledet med fokus på särskilda frågor, exempelvis klimat, vatten eller mänskliga rättigheter. Axfoods inköpsorganisation utbildas i hållbarhetsrelaterade frågor. Det gör att de kan ställa rätt krav tidigt i inköpsprocessen.