Kontrollaktiviteter

Koncernens kontrollstruktur utformas för att hantera de risker som styrelsen bedömer vara väsentliga för den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen.

Inom Axfood består dessa kontrollstrukturer dels av en organisation med tydliga roller som möjliggör en effektiv och ur ett internkontrollperspektiv lämplig ansvarsfördelning, dels av specifika kontrollaktiviteter som syftar till att upptäcka eller att i tid förebygga risker för fel i rapporteringen.

Exempel på kontrollaktiviteter är bland annat tydliga beslutsprocesser och beslutsordningar för väsentliga beslut, resultatanalyser och andra kontrollaktiviteter inom processerna:

  • intäkter/fordringar
  • inköp/utbetalning
  • anläggningstillgångar
  • varulager
  • lön
  • moms/skatt
  • finans
  • redovisning
  • konsolidering/rapportering samt
  • masterdata.

Exempel på kontrollaktiviteter inom dessa processer är stickprov, avstämningar och engagemangsgenomgångar.

Processgenomgångar genomförs med funktionerna inom Axfood Shared Service Center (SSC) samt även bolagsvis på dotterbolagsnivå.