Gå direkt till innehåll

Riskbedömning

Axfood uppdaterar kontinuerligt riskanalysen avseende bedömning av risker, vilka kan leda till fel i den finansiella rapporteringen. Som ett resultat av den årliga genomgången fattar styrelsen beslut om vilka risker som är väsentliga att beakta för att säkerställa en god intern kontroll inom den finansiella rapporteringen.

Vid riskgenomgångarna identifierar Axfood ett antal poster i de finansiella rapporterna samt administrativa flöden och processer där risken för fel är förhöjd. Risker behandlas, bedöms och rapporteras av Axfood centralt tillsammans med koncernbolagen. Vidare behandlas risker i särskilda forum, till exempel frågeställningar kopplade till etableringar och förvärv i Axfoods etablerings- och finansieringskommitté.

Arbetet under 2019
Axfood arbetar kontinuerligt med att stärka interna kontrollen kopplat till riskområden. Under 2019 har riskgenomgångarna bland annat identifierat följande områden; robotiserade processer inom ekonomiflöden och finansiell rapportering, stora projekt inom koncernen såsom automation och konsumentplocklager, samt processer och rutiner för rapportering och uppföljning avseende redovisning av leasing enligt ny standard, IFRS 16. Vidare har arbetet fortsatt med intern kontroll rörande uppsättning av behörigheter, roller och begränsningar i kombinationer av roller, både när det gäller verksamhetsroller och IT-roller. Ett återkommande fokus har även legat på uppdateringar av funktionalitet i SAP vilka påverkar finansiell rapportering.