Investerare

Finansiell ställning

Axfoods finansiella strategi är att skapa betryggande finansiella förutsättningar för koncernens drift och utveckling.

Koncernens hantering av den externa finansieringen är centraliserad i moderbolaget och dotterbolagen finansierar sin verksamhet genom de centrala koncernkontosystemen.

Axfood har en stark finansiell ställning med hög soliditet och låg skuldsättning. Ett bra kassaflöde möjliggör att bolaget inte behöver långfristiga lån för att finansiera verksamheten. Dessutom har bolaget en likviditetsreserv på 300 Mkr i form av beviljade och ej utnyttjade kreditramar.

 

 

2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

Soliditet, %

37,0

39,0

39,1

Nettoskuldsättningsgrad, ggr

-0,2

-0,2

-0,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr

12,9

12,1

10,7

Kassa och bank, Mkr

1 571

1 376

1 726

Upplåning, Mkr

113

110

80