Gå direkt till innehåll

Axfoods uppförandekod för leverantörer

Medarbetare på lager iklädd mössa stående framför dator

Axfoods uppförandekod för leverantörer

Axfoods uppförandekod innehåller krav på leverantörer och samarbetspartners. Den baseras på internationellt erkända konventioner för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

Läs Axfoods uppförandekod (pdf)

Axfoods alla affärer och relationer ska präglas av god affärssed och hög etik. Uppförandekoden vägleder koncernens agerande och innehåller information om Axfoods ståndpunkter när det gäller:

  • Lagkrav
  • Förhållanden på arbetsplatsen såsom fackföreningsfrihet, barnarbete, säkerhet och diskriminering
  • Miljö- och djurskydd
  • Resursanvändning och påverkan på lokalsamhället
  • Mutor och korruption

Uppförandekoden ses över årligen och uppdateras vid behov.

Business Social Compliance Initiative

Som ett led i medlemskapet i Business Social Compliance Initiative (BSCI), där företag samarbetar för att förbättra arbetsvillkoren i den globala värdekedjan, har Axfood arbetat med uppförandekoden. En av de viktigaste justeringarna för att harmonisera med BSCI-koden är att inkludera principerna i det så kallade Ruggie-ramverket för mänskliga rättigheter som handlar om att aktivt informera sig om och minimera risker.

Global Compact

Sedan 2002 har Axfood skrivit under FN:s företagsinitiativ Global Compact som omfattar tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Till grund för principerna finns FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Riodeklarationen och FN:s konvention mot korruption.

Axfoods etiska förhållningsregler

Relationen med våra leverantörer ska kännetecknas av god affärssed och hög affärsetik. På senare år har Axfoods inköpsarbete systematiserats ytterligare för att kunna ställa mer kvalificerade krav i inköpsprocessen och säkra ett sortiment som möter kundernas förväntningar. Medlemskapet i BSCI tillsammans med en förstärkt inköpsorganisation bidrar till utvecklingen av arbetet med socialt ansvar.

För att säkerställa ett gemensamt uppträdande från våra egna medarbetare arbetar vi efter etiska förhållningsregler som berör mutor, bestickning och korruption. Anställda som berörs intygar skriftligen att de tagit del av innehållet. För att minimera risken för korruption har vi som ambition att byta kategorichefer var tredje år. Samtidigt är det viktigt att se till att våra leverantörer lever upp till nationella lagar och regelsystem samt att internationella konventioner respekteras.