Gå direkt till innehåll

Operativa och strategiska risker

Man vid utgång

Operativa och strategiska risker

(A) Marknadsrisker

Axfood verkar på en konkurrensutsatt och föränderlig marknad som kräver en flexibel och agil organisation för att möta nya kundbehov och beteenden. För att vara uppdaterade om konkurrentaktiviteter och nya trender bevakas marknaden löpande. Exempelvis genomförs löpande kund- och konsumentundersökningar som tillsammans med övriga analyser ligger till grund för bolagets strategier.

(B) Förvärvsrisker

Axfood förvärvar och etablerar löpande nya verksamheter. Om förhållandena i verksamheterna inte överensstämmer med vad som tidigare var känt till exempel före det att ett förvärv genomförts föreligger risken att Axfoods resultat och varumärke påverkas negativt. Vid förvärv är det även viktigt med en väl genomförd integration och att behålla nyckelpersoner. Alla nyetableringar och förvärv föregås av noggranna marknadsanalyser vad gäller såväl konkurrens som demografi där varje investeringskalkyl sträcker sig över flera år. Dessutom analyseras omvärldsfrågor och verksamheternas profil utifrån bland annat etiska, sociala och miljömässiga aspekter.

Under 2021 förvärvades partihandelsverksamheten Bergendahls Food. Ett särskilt integrationsprojekt etablerades för förvärvet och integrationsarbetet pågick och genomfördes under hela 2022.

(C) Leverantörsrisker

Axfood bedriver ett omfattande kvalitets-, säkerhets- och hållbarhetsarbete, i synnerhet för egna märkesvaror men även inom övrigt sortiment. Kartläggningen av risker inom leverantörsledet utgår från en rad olika dimensioner såsom arbetsmiljö, vattentillgång, barnarbete, fackliga rättigheter, livsmedels- och produktsäkerhet samt djurvälfärd. Utmaningar kring mänskliga rättigheter kan förekomma i en del leverantörsländer. Kvalitetssäkringen sker i flera led innan en leverantör godkänns och bedömning för urval görs bland annat utifrån leverantörens hållbarhetsarbete. Inköp styrs till leverantörer med bra hållbarhetsarbete eller en positiv förändringsvilja. Axfood gör också återkommande besök och/eller revisioner hos leverantörer för att diskutera produktkunskap, produktutveckling, uppföljning av uppförandekoden samt i förekommande fall utreda och följa upp eventuella brister. En konkurs eller omfattande brand hos en kritisk leverantör skulle kunna medföra störningar i varuflödet. Alternativa lösningar ses därför regelbundet över samtidigt som höga krav ställs på brandskydd och finansiell stabilitet hos kritiska motparter. För att bibehålla och helst stärka förtroendet hos kunderna är det också viktigt att upprätthålla god kontroll av leverantörskedjan. 

(D) Regulatoriska risker

För Axfood är det av stor vikt att efterleva lagar och andra regelverk liksom att bedriva affärer enligt god affärssed. Brott eller försummelse inom dessa områden skulle kunna skada koncernens anseende och medföra såväl sanktioner som böter. I riskförebyggande syfte har därför ett antal policys, en väl fungerande intern kontroll och ett etiskt förhållningsätt för att motverka mutor, bestickning och korruption i samtliga led upprättats inom koncernen. Varje leverantör som företaget ingår avtal med ska ställa sig bakom koncernens uppförandekod eller ha en egen med motsvarande krav. Uppförandekoden är en integrerad del av inköpsprocessen och ingår i alla leverantörsavtal, med undantag för vissa lokala leverantörer som hanteras direkt på lokal nivå. Vid ny lagstiftning eller regelverk beslutas åtgärder i god tid innan det nya regelverket implementeras

(E) Medarbetarrisker

Dagligvarubranschen befinner sig i en hög förändringstakt och digitalisering. Förändringsledning, kompetensutveckling och att attrahera eftersökta kompetenser blir allt viktigare. En högaktuell och stor förändring inom Axfood är att vissa av koncernens befintliga lager under 2023 ska ersättas av ett nytt logistikcenter i Bålsta utanför Stockholm. Att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade medarbetare är mycket viktigt för Axfood och en förutsättning för koncernens expansion och resultat. För att motverka negativa effekter vid förlust av nyckelpersoner arbetar bolaget kontinuerligt med successionsplanering. Axfood har även ett stort fokus på mångfald och inkludering inom hela koncernen. Samtliga arbetsplatser ska vara fria från alla former av diskriminering och kränkande särbehandling vilket bland annat synliggörs i koncernens likabehandlingspolicy. Axfood ska vara en attraktiv och hållbar arbetsplats där fokus på en bra, hälsosam och inkluderande arbetsmiljö är grundläggande.

(F) Risk för avbrott i logistikkedjan

En av de allvarligaste verksamhetsriskerna som koncernen har att hantera är avbrott i logistikkedjan, i synnerhet när det gäller brand i distributionscentraler med egendoms- och avbrottsskada som följd. Axfood har ett stort fokus på det systematiska brandskyddsarbetet och lägger vikt vid en väl fungerande brandskyddsorganisation med preventiva åtgärder som exempelvis adekvat utbildning och goda rutiner, anpassat tekniskt brandskydd samt återkommande kontroller och uppföljning. En annan del som kan påverka logistikkedjan är Axfoods IT-struktur, se mer information under risk (G), IT- och informationssäkerhetsrisker

(G) IT- och informationssäkerhetsrisker

Digitaliseringen innebär stora möjligheter men ställer samtidigt ökade krav på en förmåga att skydda information och kunddata samt säkerställa en stabil drift av IT-miljön. Under de senaste åren har en fortsatt ökad aktivitet från cyberkriminella aktörer observerats. Därför är informationssäkerhet ett prioriterat område och en naturlig del av den strategiska agendan. Inom Axfood pågår ett systematiskt arbete utifrån ett ledningssystem för informationssäkerhet och skyddet utifrån aktuell hotbild ses ständigt över. Stor vikt läggs vid förebyggande arbete och organisation för att upptäcka, hantera och återhämta koncernens verksamheter från hot och störningar samt säkerställa kontinuerlig drift vid oförutsedda händelser. Här ingår även att kontinuerligt verka för att höja medvetenheten kring risker för driftsavbrott eller risken att förlora känslig data. Under året har en uppdaterad IT-säkerhetsarkitektur tagits fram som bygger på Zero Trust samt en handlingsplan med konkreta aktiviteter för att nå denna.

(H) Risk för arbetsmarknadskonflikt

Arbetsmarknadskonflikter, exempelvis strejk eller lockout i något av verksamheternas led, riskerar att orsaka driftsstörningar. Förhandling av kollektivavtal för Axfoods verksamheter sker i huvudsak genom Svensk Handels försorg, där Axfood är medlem.

(I) Ansvars- och förtroenderisker

Som en av de ledande aktörerna inom dagligvarubranschen är Axfoods förmåga att möta intressenternas förväntningar på kvalitet, transparens, efterlevnad av lagar och krav såväl som sociala och etiska normer avgörande för att upprätthålla hög trovärdighet. Exempel på frågor som dagligen hanteras är matsäkerhet, hygien, kylkedja och produktansvar för varor som kan orsaka sak- eller personskada. Skulle allvarliga brister uppdagas inom något av dessa områden föreligger risk för såväl ekonomisk förlust som för varumärkesskada. Axfood arbetar aktivt med dessa frågor, bland annat genom långtgående egenkontrollprogram i butik och kvalitetssäkring av egna märkesvaror. Kontrollprogrammet innebär att butikerna bland annat genomför vissa dagliga ankomstkontroller och temperaturkontroller på avdelningsnivå. Tydliga rutiner finns för hantering av till exempel oförpackade livsmedel i syfte att säkerställa att livsmedelshygienen upprätthålls och att kylkedjan inte bryts. Misslyckanden på miljöområdet med exempelvis för höga halter bekämpningsmedel i mat eller olämpliga kemikalier i andra varor skulle kunna påverka förtroendet för Axfoods varumärke, de egna märkesvarorna och koncernens olika koncept. Inom kvalitetssäkringen av egna märkesvaror ställs krav på livsmedelssäkerhet och produktsäkerhet inom tillverkningen av varorna. Produktens innehåll, i form av ingredienser och tillsatser samt dess sensoriska kvalitet så som smakupplevelsen, granskas och gås igenom för varje enskild produkt.

För Axfoods konkurrenskraft är det viktigt att kontinuerligt utveckla sortimentet efter kundernas behov och preferenser. Det kan exempelvis handla om att erbjuda hållbar mat såsom ekologiska och vegetariska varor. Axfood erbjuder också ett stort sortiment av mat med märkningen ”Från Sverige”. En svag måluppfyllnad inom hållbarhetsområdet kan på sikt urholka kundernas förtroende för Axfoods varumärke och de olika matkoncepten.

(J) Klimat- och miljörisker

Riskbilden inom miljöområdet är mångfacetterad och rör såväl varumärkesfrågor, tillgång på råvaror samt kostnader som kan uppkomma som en följd av politiska beslut. En utveckling mot mer miljömedvetna konsumenter, i kombination med risken att inte vara tillräckligt snabb med att anpassa sortimentet efter en ändrad förväntansbild, skulle också kunna innebära minskad försäljning. Riskerna är dock samtidigt möjligheter för de inom branschen som ligger i framkant i förhållande till konkurrenterna. För mer information om riskerna relaterade till klimat och miljö, se års- och hållbarhetsredovisningen.

(K) Pandemier

För Axfood är högsta prioritet att trygga hälsan och säkerheten för medarbetare och kunder samtidigt som bolaget ska leva upp till sitt samhällsansvar att leverera mat. Pandemin Covid-19 medförde lärdomar kring att hantera smitta med ett antal åtgärder och restriktioner av olika slag. Detta tillsammans med hög vaccinationsgrad bland befolkningen möjliggör en god beredskap att möta en eventuell ny smittspridning i samhället. De risker som pandemin medfört, bland annat risk för avbrott i logistikkedjan, leverantörsrisker och medarbetarrisker har hanterats inom befintliga organisationer i koncernen utan några väsentliga störningar för verksamheterna.

(L) Risker relaterade till hot och våld

En ökande trend med våld och hot i samhället avspeglar sig även för medarbetarna i butik. Inom Axfood bedrivs ett omfattande förebyggande säkerhetsarbete med bland annat utbildningar, rutiner, tekniska och personella resurser för att hantera olika situationer, exempelvis vid stölder

(M) Risk för fel i den finansiella rapporteringen

Axfood analyserar och bedömer löpande de risker som kan föranleda fel i bolagets finansiella rapportering. Styrelsen fattar årligen beslut om vilka risker som är väsentliga att beakta för att säkerställa en god intern kontroll inom den finansiella rapporteringen. En mer utförlig beskrivning av arbetet med intern kontroll återfinns i års- och hållbarhetsredovisningen.

(N) Kriget i Ukraina

Andelen direkta inköp från Ukraina är mycket låg i Axfoods varuförsörjningskedja. Ukraina är dock en stor leverantör av bland annat spannmål och gödningsmedel och läget får därmed en påverkan på Axfoods leverantörer. Kriget har förutom råvarubrist även resulterat i ökade energipriser, vilket också påverkar Axfood och Axfoods leverantörer. Kriget har därutöver även medfört ökade logistikutmaningar i hela varuförsörjningskedjan kopplade till bland annat transportsituationen.