Gå direkt till innehåll

Operativa och strategiska risker

Man vid utgång

Operativa och strategiska risker

(A) Marknadsrisker

Axfood verkar på en konkurrensutsatt och föränderlig marknad som
kräver en flexibel och agil organisation för att möta nya kundbehov och
beteenden. För att vara uppdaterade om konkurrentaktiviteter och nya
trender bevakas marknaden löpande. Exempelvis genomförs löpande
kund- och konsumentundersökningar som tillsammans med övriga
analyser ligger till grund för bolagets strategier.

(B) Förvärvsrisker

Löpande både förvärvar och etablerar Axfood nya verksamheter. Om förhållandena i verksamheterna inte överensstämmer med vad som tidigare
var känt till exempel före det att ett förvärv genomförts föreligger risken
att Axfoods resultat och varumärke påverkas negativt. Vid förvärv är det
även viktigt med en väl genomförd integration och att behålla nyckelpersoner. Alla nyetableringar och förvärv föregås av mycket noggranna
marknadsanalyser vad gäller såväl konkurrens som demografi där varje
investeringskalkyl sträcker sig över flera år. Dessutom analyseras
omvärldsfrågor och verksamheternas profil utifrån bland annat etiska,
sociala och miljömässiga aspekter.

Under 2021 förvärvade Axfood partihandelsverksamheten Bergendahl
Food. Ett särskilt integrationsprojekt har etablerats och stort fokus
kommer att läggas på genomförande under hela 2022.

(C) Leverantörsrisker

Axfood bedriver ett omfattande kvalitets-, säkerhets- och hållbarhetsarbete, i synnerhet för egna märkesvaror men även inom övrigt sortiment.
Kartläggningen av risker inom leverantörsledet utgår från en rad olika
dimensioner såsom arbetsmiljö, vattentillgång, barnarbete, fackliga rättigheter, livsmedels- och produktsäkerhet samt djurvälfärd. Utmaningar
kring mänskliga rättigheter kan förekomma i en del leverantörsländer.
Kvalitetssäkringen sker i flera led innan en leverantör godkänns och
bedömning för urval görs bland annat utifrån leverantörens hållbarhetsarbete. Inköp styrs till leverantörer med bra hållbarhetsarbete eller en positiv förändringsvilja. Axfood gör också återkommande besök och/eller revisioner hos leverantörer för att diskutera produktkunskap, produktutveckling, uppföljning av uppförandekoden samt i förekommande fall utreda och följa upp eventuella brister. En konkurs eller omfattande brand hos en kritisk leverantör skulle kunna medföra störningar i varuflödet. Alternativa lösningar ses därför regelbundet över samtidigt som höga krav ställs på brandskydd och finansiell stabilitet hos kritiska motparter. För att bibehålla och helst stärka förtroendet hos kunderna är det också viktigt att upprätthålla god kontroll av leverantörskedjan. Se också risk (K), Hantering coronapandemin.

(D) Regulatoriska risker

För Axfood är det av stor vikt att efterleva lagar och andra regelverk
liksom att bedriva affärer enligt god affärssed. Brott eller försummelse
inom dessa områden skulle kunna skada koncernens anseende och medföra såväl sanktioner som böter. I riskförebyggande syfte har därför ett
antal policys, en väl fungerande intern kontroll och ett etiskt förhållningsätt för att motverka mutor, bestickning och korruption i samtliga led
upprättats inom koncernen. Varje leverantör som företaget ingår avtal
med ska ställa sig bakom koncernens uppförandekod eller ha en egen
med motsvarande krav. Uppförandekoden är en integrerad del av inköpsprocessen och ingår i alla leverantörsavtal, med undantag för vissa
lokala leverantörer som hanteras direkt på lokal nivå. Vid ny lagstiftning
eller regelverk beslutas åtgärder i god tid innan det nya regelverket implementeras.

(E) Medarbetarrisker

Dagligvarubranschen befinner sig i en hög förändringstakt och digitalisering. Förändringsledning, kompetensutveckling och att attrahera eftersökta kompetenser blir allt viktigare. En högaktuell och stor förändring inom Axfood är att vissa av Dagabs existerande lager ska ersättas av ett nytt logistikcenter i Bålsta utanför Stockholm.

Att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade medarbetare är mycket viktigt för Axfood och en förutsättning för koncernens expansion och resultat. För att motverka negativa effekter vid förlust av nyckelpersoner arbetar bolaget kontinuerligt med successionsplanering. Axfood har även ett stort fokus på mångfald och inkludering inom hela koncernen. Samtliga arbetsplatser ska vara fria från alla former av diskriminering och kränkande särbehandling vilket bland annat synliggörs i koncernens likabehandlingspolicy. Axfood ska vara en attraktiv och hållbar arbetsplats där fokus på en bra, hälsosam och inkluderande arbetsmiljö är grundläggande.

(F) Risk för avbrott i logistikkedjan

En av de allvarligaste verksamhetsriskerna som koncernen har att hantera är avbrott i logistikkedjan, i synnerhet när det gäller brand i distributionscentraler med egendoms- och avbrottsskada som följd. Axfood har ett mycket högt fokus på det systematiska brandskyddsarbetet och lägger stor vikt vid en väl fungerande brandskyddsorganisation med preventiva åtgärder som exempelvis adekvat utbildning och goda rutiner, anpassat tekniskt brandskydd samt återkommande kontroller och uppföljning. En annan del som kan påverka logistikkedjan är Axfoods IT-struktur, se mer information under risk (G), IT- och informationssäkerhetsrisker.

(G) IT- och informationssäkerhetsrisker

Digitaliseringen innebär stora möjligheter men ställer samtidigt ökade
krav på förmågan att skydda kritisk information och säkerställa en stabil
drift av IT-miljön. Därför är informationssäkerhet ett prioriterat område
och en naturlig del av den strategiska agendan. Digitaliseringen ökar
komplexiteten och risken för att göra misstag när förändringar görs i
IT-miljön och mängden data ökar för bearbetning och automation. En
markant ökning i aktiviteten hos cyberkriminella har även observerats
under de senaste åren. Därför läggs stor vikt vid förebyggande arbete
och organisation för att upptäcka, hantera och återhämta koncernens
verksamheter från hot och störningar samt för att säkerställa kontinuerlig
drift vid oförutsedda händelser. Under året har arbetet fördjupats med en
ny cybersäkerhetsstrategi som en del av koncernens IT-strategi. Axfood
arbetar kontinuerligt med att höja medvetenheten kring risker för driftsavbrott eller risken för att förlora känslig data.

(H) Risk för arbetsmarknadskonflikt

Arbetsmarknadskonflikter, exempelvis strejk eller lockout i något av verksamheternas led, riskerar att orsaka driftsstörningar. Förhandling av
kollektivavtal för Axfoods verksamheter sker i huvudsak genom Svensk
Handels försorg, där Axfood är medlem.

(I) Ansvars- och förtroenderisker

Som en av de ledande aktörerna inom dagligvarubranschen är Axfoods
förmåga att möta intressenternas förväntningar på kvalitet, transparens,
efterlevnad av lagar och krav såväl som sociala och etiska normer avgörande för att upprätthålla hög trovärdighet. Exempel på frågor som dagligen hanteras är matsäkerhet, hygien, kylkedja och produktansvar för varor som kan orsaka sak- eller personskada. Skulle allvarliga brister uppdagas inom något av dessa områden föreligger risk för såväl ekonomisk förlust som för varumärkesskada. Axfood arbetar aktivt med dessa frågor, bland annat genom långtgående egenkontrollprogram i butik och kvalitetssäkring av egna märkesvaror. Kontrollprogrammet innebär att butikerna bland annat genomför vissa dagliga ankomstkontroller och temperaturkontroller på avdelningsnivå. Tydliga rutiner finns för hantering av till exempel oförpackade livsmedel i syfte att säkerställa att livsmedelshygienen upprätthålls och att kylkedjan inte bryts. Misslyckanden på miljöområdet med exempelvis för höga halter bekämpningsmedel i mat eller olämpliga kemikalier i andra varor skulle kunna påverka förtroendet för Axfoods varumärke, de egna märkesvarorna och koncepten.

För Axfoods konkurrenskraft är det viktigt att kontinuerligt utveckla
sortimentet efter kundernas behov och preferenser. Det kan exempelvis
handla om att erbjuda hållbar mat såsom ekologiska och vegetariska
varor. Axfood erbjuder också ett stort sortiment av mat med märkningen
”Från Sverige”. En svag måluppfyllnad inom hållbarhetsområdet kan på
sikt urholka kundernas förtroende för Axfoods varumärke och de olika
matkoncepten.

(J) Klimat- och miljörisker

Riskbilden inom miljöområdet är mångfacetterad och rör såväl varumärkesfrågor, tillgång på råvaror samt kostnader som kan uppkomma som en följd av politiska beslut. En utveckling mot mer miljömedvetna konsumenter, i kombination med att inte vara tillräckligt snabb med att anpassa sortimentet efter en ändrad förväntansbild, skulle också kunna innebära minskad försäljning. Riskerna är dock samtidigt möjligheter för de inom branschen som ligger i framkant i förhållande till konkurrenterna.

Inom Axfood är det framför allt inte de fysiska riskerna för påverkan av
mer extrema väderhändelser som är de dominerande riskerna, även om
givetvis hänsyn behöver tas vid till exempel nyinvesteringar i lager. Däremot är risken påtaglig för att extremare väder kan försvåra inköpsarbetet. En annan risk som beaktas är att inte vara tillräckligt dynamisk och utveckla sortimentet i tillräckligt hög takt när konsumenternas ökade klimatmedvetenhet förändrar matvanorna. Den risken är i lika hög grad en möjlighet vid en sortimentsutveckling i framkant. Klimatförändringarna går inte längre att helt förhindra genom klimatpolitiska åtgärder även om möjligheterna att begränsa dem är stora. Det innebär att extremare väder blir en allt större utmaning för livsmedelsproduktionen. Torka, värme, stormar, översvämningar och kyla riskerar att minska jordbruksproduktionen avsevärt inom viktiga områden, med både prishöjningar som påverkar försäljningen och svårigheter att få tag i volymer som motsvarar kundernas efterfrågan som följd. För att sprida riskerna är det väsentligt att varuförsörjningen sker från flera olika geografiska områden. Axfood tar allt större hänsyn till klimatförändringen i sitt inköpsarbete vilket innebär en större spridning av riskerna. Se även avsnittet om klimatrelaterade risker i års- och hållbarhetsredovisningen.

(K) Hantering coronapandemin

Den pågående coronapandemin har för Axfood inneburit en ny dimension
i riskarbetet. De risker som pandemin medfört, bland annat risk för
avbrott i logistikkedjan, leverantörsrisker och medarbetarrisker har hanterats inom befintliga organisationer i koncernen utan några väsentliga
störningar för verksamheterna. Högsta prioritet är hälsa och säkerhet för
medarbetare och kunder samtidigt som koncernen levt upp till sitt samhällsansvar. Arbetet med att minimera störningar på längre sikt fortgår
och respektive verksamhet följer och arbetar kontinuerligt med att hantera effekterna av pandemin.

Pandemin kan ge långsiktiga effekter med risk för ökad arbetslöshet och lågkonjunktur. Detta innebär en osäkerhet avseende den allmänna
konsumtionen som kan påverka Axfood, utöver den tydliga negativa påverkan som pandemin haft på butiker i gränshandeln och andra typer av lägen samt för restaurangmarknaden.

(L) Risker relaterade till hot och våld

En ökande trend med våld och hot i samhället avspeglar sig även för medarbetarna i butik. Inom Axfood bedrivs ett omfattande förebyggande
säkerhetsarbete med bland annat utbildningar, rutiner, tekniska och personella resurser för att hantera olika situationer, exempelvis vid stölder.

(M) Risk för fel i den finansiella rapporteringen

Axfood analyserar och bedömer löpande de risker som kan föranleda fel i
bolagets finansiella rapportering. Styrelsen fattar årligen beslut om vilka
risker som är väsentliga att beakta för att säkerställa en god intern kontroll inom den finansiella rapporteringen. En mer utförlig beskrivning av
arbetet med intern kontroll återfinns i Bolagsstyrningsrapporten i års- och hållbarhetsredovisningen.