Gå direkt till innehåll
Man vid utgång

Operativa och strategiska risker

(A) Marknadsrisker

Axfood verkar på en konkurrensutsatt och föränderlig marknad som kräver en flexibel och agil organisation för att möta nya kundbehov och beteenden. För att vara uppdaterade om konkurrentaktiviteter och nya trender bevakar Axfood marknaden löpande. Bolaget genomför exempelvis kontinuerligt kund- och konsumentundersökningar, som tillsammans med övriga analyser
ligger till grund för bolagets strategier.

(B) Förvärvsrisker

Löpande både förvärvar och etablerar Axfood nya verksamheter. Om förhållandena i verksamheterna inte överensstämmer med vad som var känt innan, innebär det en risk att Axfoods resultat och varumärke påverkas negativt. Vid förvärv är det även viktigt med en lyckad integration och att behålla nyckelpersoner. Alla nyetableringar och förvärv föregås av mycket noggranna marknadsanalyser vad gäller såväl konkurrens som demografi där varje investeringskalkyl sträcker sig över flera år. Dessutom analyseras omvärldsfrågor och verksamheternas ställningstagande utifrån bland annat etiska, sociala och miljömässiga aspekter.

(C) Leverantörsrisker

Axfood bedriver ett omfattande kvalitets-, säkerhets- och hållbarhetsarbete, i synnerhet för egna varor men även på övrigt sortiment. Kartläggningen av risker inom leverantörsledet utgår från en rad olika dimensioner såsom arbetsmiljö, vattentillgång, barnarbete, fackliga rättigheter och djurvälfärd. Utmaningar kring mänskliga rättigheter kan förekomma i en del leverantörsländer. Kvalitetssäkringen sker i flera led innan en leverantör godkänns och bedömning för urval görs bland annat utifrån leverantörens
hållbarhetsarbete. Inköp styrs mot leverantörer med bra hållbarhetsarbete
eller en positiv förändringsvilja. Axfood gör också återkommande besök och/eller revisioner hos leverantörerna för att diskutera produktkunskap, produktutveckling, uppföljning av uppförandekoden samt i förekommande fall utreda och följa upp eventuella brister. En konkurs eller omfattande brand hos en kritisk leverantör skulle kunna medföra störningar i varuflödet.
Alternativa lösningar ses därför regelbundet över samtidigt som höga krav ställs på brandskydd och finansiell stabilitet hos kritiska motparter. För att bibehålla och helst stärka förtroendet hos kunderna är det också viktigt att hålla en god kontroll av leverantörskedjan. Se också risk (K), Covid-19.

(D) Regulatoriska risker

För Axfood är det av stor vikt att efterleva lagar och andra regelverk liksom att bedriva affärer enligt god affärssed. Brott eller försummelse på dessa områden skulle kunna skada bolagets anseende och medföra såväl sanktioner som böter. I riskförebyggande syfte har därför ett antal policys, en väl fungerande intern kontroll och ett etiskt förhållningsätt för att motverka mutor, bestickning och korruption i samtliga led upprättats inom
koncernen. Varje leverantör som företaget ingår avtal med ska ställa sig bakom koncernens uppförandekod eller ha en egen med motsvarande krav. Uppförandekoden är en integrerad del av inköpsprocessen och ingår i alla leverantörsavtal, med undantag för vissa lokala leverantörer som hanteras direkt av butikscheferna. Vid ny lagstiftning eller regelverk beslutas åtgärder i god tid innan det nya regelverket implementeras.

(E) Medarbetarrisker

Även en traditionell bransch som dagligvaruhandeln befinner sig i en hög förändringstakt och digitalisering. Förändringsledning, kompetensutveckling och att attrahera eftersökta kompetenser blir allt viktigare för koncernen. En högaktuell och stor förändring inom Axfood är att vissa av Dagabs existerande lager ska ersättas av ett större automatiserat logistikcenter i Bålsta.

Att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade medarbetare är mycket viktigt för Axfood och en förutsättning för koncernens expansion och resultat. För att motverka negativa effekter av att nyckelpersoner slutar arbetar Axfood kontinuerligt med successionsplanering. Axfood har även ett stort fokus på mångfald och inkludering inom hela koncernen. Samtliga arbetsplatser ska vara fria från alla former av diskriminering och kränkande särbehandling vilket bland annat synliggörs i koncernens likabehandlingspolicy. Axfood ska vara en attraktiv och hållbar arbetsplats där fokus på en bra, hälsosam och inkluderande arbetsmiljö är grundläggande.

(F) Risk för avbrott i logistikkedjan

En av de allvarligaste verksamhetsriskerna som koncernen har att hantera är avbrott i logistikkedjan, i synnerhet när det gäller brand i distributionscentraler med egendoms- och avbrottsskada som följd. Axfood har ett mycket högt fokus på det systematiska brandskyddsarbetet och lägger stor vikt vid en väl fungerande brandskyddsorganisation med preventiva åtgärder som exempelvis adekvat utbildning och goda rutiner, anpassat tekniskt brandskydd samt återkommande kontroller och uppföljning. En annan del som kan påverka logistikkedjan är Axfoods IT-struktur, se mer information under IT- och informationssäkerhetsrisker (G).

(G) IT- och informationssäkerhetsrisker

Digitaliseringen innebär stora möjligheter som samtidigt ställer ökade krav på förmågan att skydda kritisk information och säkerställa en stabil IT-drift. Under året såg hela samhället en ökad aktivitet av cybersäkerhetsrelaterade hot. Inom koncernen finns en hög medvetenhet om att digitalisering och centralisering ökar sårbarheten och risken för stora driftsavbrott. Detta gäller även den centraliserade IT-strukturen. Därför läggs stor vikt vid förebyggande arbete och organisationen kring detta, liksom planeringen för en kontinuitet i driften vid oförutsedda händelser. IT-driften kan idag vid större avbrott säkras genom dubblerade resurser och geografisk spridning. Samtidigt ser Axfood ständigt över vad som kan göras för att minimera riskerna ytterligare genom att bland annat tillföra nya teknologier, exempelvis artificiell intelligens, för att effektivare förhindra virusattacker och intrång. Axfood har en framtagen molnstrategi som syftar till att överväga molnlösningar i nya projekt och följer hela tiden den utveckling som sker i omvärlden. Axfood arbetar också kontinuerligt med att höja medvetenheten kring risken att förlora känslig data. Informationssäkerhet i stort är ett prioriterat område.

(H) Risk för arbetsmarknadskonflikt

Arbetsmarknadskonflikter, exempelvis strejk eller lockout i något av verksamheternas led, skulle kunna orsaka driftsstörningar. Förhandling av kollektivavtal för Axfoods verksamheter sker i huvudsak genom Svensk Handels försorg, där Axfood är medlem.

(I) Ansvars- och förtroenderisker

Som ett av de ledande företagen i dagligvarubranschen är Axfoods förmåga att möta intressenternas förväntningar på kvalitet, transparens, efterlevnad av lagar och krav såväl som sociala och etiska normer avgörande för förtroendet. Exempel på frågor som koncernen dagligen hanterar är matsäkerhet, hygien, kylkedja och produktansvar för varor som kan orsaka sak- eller personskada. Skulle allvarliga brister uppdagas inom något av dessa områden föreligger risk för såväl ekonomisk förlust som för varumärkesskada. Axfood arbetar aktivt med dessa frågor, bland annat genom långtgående egenkontrollprogram i butik och kvalitetssäkring av egna varor. Kontrollprogrammet innebär att butikerna bland annat genomför vissa dagliga ankomstkontroller och temperatur-kontroller på avdelningsnivå. Tydliga rutiner finns för hantering av till exempel oförpackade livsmedel i syfte att säkerställa att livsmedelshygienen upprätthålls och att kylkedjan inte bryts. Misslyckanden på miljöområdet med exempelvis för höga halter bekämpningsmedel i mat eller olämpliga kemikalier i andra varor skulle kunna påverka förtroendet för Axfoods varumärken.

För Axfoods konkurrenskraft är det viktigt att alltid utveckla sortimentet efter kundernas behov. Det kan exempelvis handla om att erbjuda hållbar mat såsom ekologiska och vegetariska varor. Axfood erbjuder också ett stort sortiment av mat med märkningen ”från Sverige”. En svag måluppfyllnad inom hållbarhetsområden kan på sikt urholka kundernas förtroende för Axfoods varumärke och de olika matkoncepten.

(J) Klimat- och miljörisker

Riskbilden inom miljöområdet är mångfacetterad och rör såväl varumärkesfrågor, tillgång på råvaror samt kostnader som kan uppkomma som en följd av politiska beslut. En utveckling mot mer miljömedvetna kunder, i kombination med att inte vara tillräckligt snabb med att anpassa sortimentet efter kundernas förändrade förväntningar, skulle också kunna innebära minskad försäljning. Men riskerna är samtidigt möjligheter för de inom branschen som ligger väl framme i förhållande till konkurrenterna när det gäller att möta riskerna.

Inom Axfood är det framför allt inte de fysiska riskerna för påverkan av mer extrema väderhändelser som är de dominerande riskerna, även om man givetvis vid till exempel nyinvesteringar i lager behöver ta hänsyn till att byggnaderna klarar sådana situationer. Däremot är risken påtaglig för att extremare väder kan försvåra inköpsarbetet. En annan risk som bör beaktas är att inte vara tillräckligt dynamisk och utveckla sortimentet i tillräckligt hög takt om kundernas ökade klimatmedvetenhet förändrar matvanorna. Den risken är i lika hög grad en möjlighet om man ligger bra till i utveckling av sortimentet i jämförelse med konkurrenterna. Klimatförändringarna går inte längre att helt förhindra genom klimatpolitiska åtgärder även om möjligheterna att mildra dem är stora. Det innebär att extremare väder blir en allt större utmaning för livsmedelsproduktionen. Torka, värme, stormar, översvämningar och kyla kan minska jordbruksproduktionen avsevärt i viktiga områden. Det kan innebära både prishöjningar som påverkar försäljningen och svårigheter att få tag i volymer som motsvarar kundernas efterfrågan. För att möta de utmaningarna kommer det bli allt viktigare att inte vara för beroende av endast en region i världen för respektive råvara. För att sprida riskerna är det väsentligt att varuförsörjningen är baserad på flera geografiska områden. Axfood kommer successivt att ta större hänsyn till klimatförändringen i sitt inköpsarbete vilket innebär en större spridning av riskerna.

(K) Covid-19

Spridningen av Covid-19 i samhället har exponerat Axfoods verksamhet för en ny dimension i riskarbetet. De risker som pandemin medfört, bland annat risk för avbrott i logistikkedjan, leverantörsrisker och medarbetarrisker har hanterats inom befintliga krisorganisationer utan några väsentliga störningar
för verksamheterna. Högsta prioritet har varit hälsan och säkerheten för medarbetare och kunder samtidigt som koncernen lever upp till sitt samhällsansvar att leverera mat och tillgängliggöra alternativa köp- och leveransmöjligheter till personer i samhällets riskgrupper. Arbetet med att minimera störningar på längre sikt fortgår och respektive verksamhet följer och arbetar kontinuerligt med att hantera effekterna av pandemin.

Pandemin kan ge långsiktiga effekter med risk för ökad arbetslöshet och lågkonjunktur. Detta innebär en osäkerhet avseende den allmänna konsumtionen som kan påverka Axfood, utöver den tydliga påverkan som pandemin haft på gränshandeln och restaurangmarknaden.

(L) Risker relaterade till hot och våld

En ökande trend av våld och hot i samhället avspeglar sig även för medarbetarna i butik. Inom Axfood bedrivs ett omfattande förebyggande säkerhetsarbete med bland annat utbildningar, rutiner, tekniska och personella resurser för att kunna hantera olika situationer, exempelvis vid stölder i butik.

(M) Risk för fel i den finansiella rapporteringen

Axfood analyserar och bedömer löpande de risker som kan föranleda fel i bolagets finansiella rapportering. Styrelsen fattar årligen beslut om vilka risker som är väsentliga att beakta för att säkerställa en god intern kontroll inom den finansiella rapporteringen. En mer utförlig beskrivning av arbetet med intern kontroll återfinns i Bolagsstyrningsrapporten i Axfoods års- och hållbarhetsredovisning.