Gå direkt till innehåll
Willysbutik

Sju anledningar till att investera i Axfood

Ett stabilt bolag med starka varumärken, historiskt god avkastning och lönsam tillväxt. Nedan lyfter vi fram sju anledningar till att investera i Axfood.

1. Fler behöver äta – Sveriges befolkning växer

Dagligvaruhandeln är relativt okänslig för konjunktursvängningar och drivs till stor del av befolkningsökning och inflation. Sveriges befolkning växer bland de snabbaste i Europa och beräknas uppgå till drygt 11 miljoner 2030 och till 13 miljoner 2070. Matprisinflationen var enligt SCB preliminärt 2,8 procent under 2019.

2. Vår strategi möter marknadens drivkrafter och ger lönsam tillväxt

Vi har en tydlig strategi där konkreta prioriteringar inom våra sex fokusområden kundmöte, kunderbjudande, expansion, varans väg, arbetssätt och medarbetare möter trenderna i marknaden. Målet är att vi ska växa mer än marknaden med en långsiktig rörelsemarginal om minst 4 procent.

3. En familj av välpositionerade varumärken

Axfood är en familj av matkoncept med starka positioner inom sina respektive segment. Särskiljande matkoncept är ett sätt att diversifiera risk. Hemköp är uppskattat som varumärke och Willys är ledande inom lågprissegmentet. Genom Snabbgross och Urban Deli har Axfood även ett ben i den snabbt växande café- och restaurangbranschen. Med Apohem har vi även tagit en position inom nätapoteksmarknaden.

4. Hållbara skalfördelar inom inköp och logistik

Med Dagab som gemensamt hjärta i de bakomvarande leden, inköp och logistik, skapas skalfördelar och kostnadseffektivitet. Med Dagabs position kan vi även ställa höga krav på pris, kvalitet och hållbara lösningar. Stor vikt läggs vid att skapa goda relationer med leverantörer och att öka kontroll och ansvarstagande i hela leverantörskedjan.

5. Kanaler och format som förenklar och attraherar fler kunder

Kärnan i vår affär är de fysiska butikerna och mötesplatserna. Samtidigt visar vår kraftiga tillväxt online att kunderna uppskattar våra olika e-handelskoncept. Med en fokuserad expansionsplan, fokus på att utveckla kundmötet oavsett kanal, samt utveckling av hållbara och enkla måltidslösningar möter vi de förändrade kundbeteenden som följer av trenderna i dagligvarumarknaden.

6. Stark finansiell ställning och stabilt kassaflöde

Axfood har en solid balansräkning och vår affärsmodell skapar ett stabilt kassaflöde. Under de senaste fem åren var utdelningen i genomsnitt 90 procent av resultatet efter skatt. Axfoods utdelningspolicy har som mål att utdelningen till aktieägare ska vara minst 50 procent av resultatet efter skatt. Utdelning ska från och med 2019 delas upp på två betalningstillfällen. Historiskt har Axfood efter utbetalning av utdelningen under året byggt upp en nettofordran. Övergången till IFRS 16 innebär en redovisningsmässig övergång från en nettofordran till en nettoskuld.

7. Positiv kraft i samhället

Axfood har under lång tid arbetat för att verka som en positiv kraft i samhället. Det innefattar att erbjuda bra och hållbar mat, att vara en inkluderande verksamhet och att verksamheten bedrivs på ett hållbart sätt, inte minst vad gäller klimatpåverkan. Genom egna märkesvaror lanserar Axfood innovativa produkter och går gärna i bräschen vad gäller hållbarhet och hälsa. Vi för även en kontinuerlig dialog med beslutsfattare, politiker och myndigheter kring hur de kan bidra till en positiv riktning för vår bransch.

 

Utdelningsprocent, %

 

Nettofordran, Mkr