Investerare

Investment case

Axfood är ett stabilt bolag med starka varumärken, historiskt god avkastning och lönsam tillväxt. Nedan lyfter vi några värdeskapande faktorer som vi anser är viktiga när man funderar på att investera i Axfood.

Axfood har historiskt haft god totalavkastning. Vår policy är att dela ut minst 50 procent av resultatet efter skatt.

Familj av välpositionerade starka varumärken

Axfood är en familj av matkoncept med renodlat fokus på mat. Matkoncepten har starka positioner inom sina respektive segment. Exempelvis är Willys Sveriges ledande lågpriskedja med en marknadsandel på 12 procent. Särskiljande matkoncept är ett sätt att diversifiera risk och genom Axfood Snabbgross har Axfood även ett ben i den snabbt växande kafé- och restaurangbranschen, vilket möter branschglidningen. Verksamheten i bakomvarande led, inköp och logistik, är gemensam, vilket skapar skalfördelar och kostnadseffektivitet.

Hög kassaflödesgenerering

Axfoods affärsmodell skapar ett högt och stabilt kassaflöde. Kassagenereringen ger tillgång till omfattande interna medel att finansiera koncernens tillväxt med. Axfood har en solid balansräkning och låg skuldsättning. Historiskt har Axfood efter utbetalning av utdelningen under året byggt upp en nettofordran. Under de senaste fem åren var utdelningen 88 procent av resultatet efter skatt. Under 2019 kommer förändrade
redovisningsprinciper för leasing att, allt annat lika, minska Axfoods soliditet och medföra en övergång från en nettofordan till en nettoskuld.

Fokus på hållbarhet

Axfood har under lång tid arbetat för att verka som en positiv kraft i samhället med fokus på hållbarhet. Både när det gäller varuutbudet, att erbjuda bra och hållbar mat, och att verksamheten bedrivs på ett hållbart sätt. Stor vikt läggs vid att skapa långa relationer med leverantörer och att öka kontrollen av leverantörskedjan. Många utmaningar finns i värdekedjan exempelvis djuromsorg, tillsatsanvändning och sociala aspekter.

Genom egna varor lanserar Axfood innovativa varor och skapar prispress på marknaden. Axfoods egna varor går gärna i bräschen vad gäller hållbarhet och hälsa. Med höga tillväxtambitioner är det extra viktigt att arbeta för en energieffektiv verksamhet och mot koncernens tydliga miljömål.

Strategi som möter marknadens drivkrafter

Dagligvaruhandeln är relativt okänslig för konjunktursvängningar
och drivs till stor del av befolkningsökning och inflation. Utöver det påverkar en rad trender hur marknaden växer inom olika segment, bland annat digitalisering, lågpris och bekvämlighet. Axfood har en tydlig strategi för att möta dessa trender och i förlängningen växa mer än marknaden med en långsiktig rörelsemarginal om minst 4 procent. Exempelvis ska Axfood öka produktiviteten genom att bygga framtidens logistiklösning med hög automation och gemensam lagerhanteringen till butik och e-handel.