Gå direkt till innehåll

Årsstämma

Årsstämma

Axfoods högsta beslutande organ är årsstämman där aktieägarna utövar sin rätt att besluta i bolagets angelägenheter. Varje aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på stämman.

Årsstämmans uppgifter är bland annat att:

  • välja bolagets styrelse och styrelseordföranden
  • fastställa bolagets balans- och resultaträkningar
  • besluta om disposition av resultatet av bolagets verksamhet
  • besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
  • besluta om arvoden till revisorerna
  • besluta om styrelsearvode
  • godkänna principerna för ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen.

I förekommande fall kan årsstämmans uppgifter även omfatta att:

  • besluta om ökning eller minskning av aktiekapitalet
  • välja bolagets revisor
  • ändra bolagsordningen.

Vid årsstämman har varje aktieägare som huvudregel rätt att rösta för alla sina aktier. Inga begränsningar avseende aktieägarnas rättigheter föreligger i bolagsordningen.

Årsstämmans beslut fattas med enkel majoritet av de avgivna rösterna. Till skydd för de mindre aktieägarna ska dock vissa beslut fattas med kvalificerad majoritet av de avgivna rösterna och de vid stämman företrädda aktierna. Dessutom gäller som en generell minoritetsskyddsregel att årsstämman inte får fatta beslut som kan ge en otillbörlig fördel till viss aktieägare eller annan, till nackdel för bolaget eller annan aktieägare för bolaget eller annan aktieägare.

Årsstämma 2024

Axfoods årsstämma 2024 hölls den 20 mars 2024 i Stockholm.