Gå direkt till innehåll

Valberedning

Valberedningen utses enligt principer som beslutas av årsstämman. Valberedningen ska enligt Svensk kod för bolagsstyrning ha minst tre ledamöter och en majoritet av dessa ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti månad året före årsstämman. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot ska nästa aktieägare i storleksordning tillfrågas. Dock behöver inte fler än de sex största aktieägarna tillfrågas, om det inte krävs för att valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter utsedda av aktieägare. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i samband med att bolaget offentliggör delårsrapporten för det tredje kvartalet. Om väsentliga förändringar i ägarstrukturen sker efter att valberedningen konstituerats, ska även valberedningens sammansättning förändras.

Bolagsstämman fastställer även den instruktion som ska gälla för valberedningen. Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman gällande antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning, styrelsens arvodering, inklusive eventuellt särskilt arvode för utskottsarbete, styrelsens respektive årsstämmans ordförande, i förekommande fall, revisorer och deras arvodering samt riktlinjer för utseende av kommande valberedning.

Valberedningens förslag till styrelsemedlemmar, styrelsearvodering och val av revisorer med mera presenteras i kallelsen till årsstämman. En motivering till valberedningens förslag om styrelsens sammansättning publiceras på Axfoods webbplats i samband med att kallelsen går ut. Samtliga aktieägare har rätt att vända sig till valberedningen med förslag på styrelseledamöter. Förslag ska skickas till valberedningens ordförande via angiven e-postadress.

Styrelseordförande presenterar den årliga utvärderingen av styrelsens arbete under året för valberedningen. Denna utvärdering utgör en grund för valberedningens arbete tillsammans med kraven i Svensk kod för bolagsstyrning och de bolagsspecifika behoven i Axfood.

Valberedning inför Axfoods årsstämma 2021

Inför årsstämman 2021 och i enlighet med de instruktioner som gäller för Axfoods valberedning har följande valberedning utsetts. Valberedningen inför årsstämman 2021 består av Caroline Berg (Axel Johnson AB), Martin Gärtner (SEB Fonder), Jan Särlvik (Nordea Funds) och Sussi Kvart (Handelsbanken Fonder). Caroline Berg är valberedningens ordförande. Axfoods styrelseordförande, Mia Brunell Livfors, är adjungerad till valberedningen. Sammantaget representerar valberedningen ungefär 54,6 procent av rösterna och kapitalet i Axfood per den 31 oktober 2020.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2021 arbeta fram förslag avseende stämmans ordförande, styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt ersättningar till styrelse och revisorer.

Axfoods årsstämma kommer att hållas den 24 mars 2021 i Stockholm. Förslag från aktieägare till valberedningen skulle vara valberedningen tillhanda senast den 31 december 2020.

Inför årsstämman 2021 föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Mia Brunell Livfors, Stina Andersson, Fabian Bengtsson, Caroline Berg, Christian Luiga och Christer Åberg samt att Peter Ruzicka väljs till ny styrelseledamot.