Investerare

Valberedning

Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman, gällande:

  • antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning
  • styrelsens arvodering, inklusive eventuellt särskilt arvode för utskottsarbete
  • styrelsens respektive årsstämmans ordförande
  • i förekommande fall, revisorer och deras arvodering samt
  • riktlinjer för utseende av kommande valberedning.

Styrelseordförande presenterar den årliga utvärderingen av styrelsens arbete under året för valberedningen. Denna utvärdering utgör en grund för valberedningens arbete tillsammans med kraven i Svensk kod för bolagsstyrning och de bolagsspecifika behoven i Axfood.

Valberedningens förslag till styrelsemedlemmar, styrelsearvodering och val av revisorer med mera presenteras i kallelsen till årsstämman. En motivering till valberedningens förslag om styrelsens sammansättning publiceras på Axfoods webbplats i samband med att kallelsen går ut.

Samtliga aktieägare har rätt att vända sig till valberedningen med förslag på styrelseledamöter. Förslag ska skickas till valberedningens ordförande via angiven e-postadress.

Valberedningen ska enligt Svensk kod för bolagsstyrning ha minst tre ledamöter och en majoritet av dessa ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren.

Axfoods valberedning består av fyra ledamöter och samtliga bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Valberedning inför Axfoods årsstämma 2020

Läs mer om valberedningens sammansättning inför årsstämman 2020, valberedningens uppgifter och hur du kan lämna förslag till valberedningen. Läs mer om valberedningen inför årsstämman 2020