Gå direkt till innehåll

Valberedning

Valberedningen utses enligt principer som beslutas av årsstämman. Valberedningen ska enligt Svensk kod för bolagsstyrning ha minst tre ledamöter och en majoritet av dessa ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren.

Årsstämman 2021 beslutade om följande instruktion för Axfoods valberedning, att gälla till dess annan instruktion antas.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de fyra till röstetalet största kända aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i augusti före årsstämman. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot ska nästa aktieägare i storleksordning tillfrågas. Dock behöver inte fler än de sex största aktieägarna tillfrågas, om det inte krävs för att valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter utsedda av aktieägare. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i samband med att bolaget offentliggör delårsrapporten för det tredje kvartalet.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen under mandatperioden inte längre är en av de fyra (eller i förekommande fall högst sex) största aktieägarna, ska ledamot utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna ska då ha rätt att utse en ledamot. Om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning, om inte särskilda skäl föreligger. Om ledamot väljer att lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten ha rätt att utse en ny ledamot. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådan har skett.

Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman gällande antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning, styrelsens arvodering, inklusive eventuellt särskilt arvode för utskottsarbete, styrelsens respektive årsstämmans ordförande, i förekommande fall, revisorer och deras arvodering samt riktlinjer för utseende av kommande valberedning.

Valberedningens förslag till styrelsemedlemmar, styrelsearvodering och val av revisorer med mera presenteras i kallelsen till årsstämman. En motivering till valberedningens förslag om styrelsens sammansättning publiceras på Axfoods webbplats i samband med att kallelsen går ut. Samtliga aktieägare har rätt att vända sig till valberedningen med förslag på styrelseledamöter. Förslag ska skickas till valberedningens ordförande via angiven e-postadress.

Styrelseordförande presenterar den årliga utvärderingen av styrelsens arbete under året för valberedningen. Denna utvärdering utgör en grund för valberedningens arbete tillsammans med kraven i Svensk kod för bolagsstyrning och de bolagsspecifika behoven i Axfood.

Valberedningen inför årsstämman 2022

Inför årsstämman den 23 mars 2022 och i enlighet med de instruktioner som gäller för Axfoods valberedning utsågs följande valberedning: Marie Ehrling (Axel Johnson AB), Sussi Kvart (Handelsbanken Fonder), Jan Särlvik (Nordea Funds) och Elisabet Jamal Bergström (SEB Fonder). Marie Ehrling är valberedningens ordförande. Axfoods styrelseordförande, Mia Brunell Livfors, är adjungerad till valberedningen. Sammantaget representerade valberedningen ungefär 55 procent av rösterna och kapitalet i Axfood per den 31 augusti 2021.

Inför årsstämman föreslår Axfoods valberedning omval av styrelseledamöterna Mia Brunell Livfors, Fabian Bengtsson, Caroline Berg, Christian Luiga, Christer Åberg och Peter Ruzicka samt att Sara Öhrvall väljs till ny styrelseledamot. Styrelseledamoten Stina Andersson har undanbett sig omval. Sara Öhrvall är född 1971, har en MSc i International Business från Umeå Universitet och arbetar för närvarande som COO på Axel Johnson. Hon har en mångårig erfarenhet av ledande positioner med inriktning på förnyelse, produkt- och teknikutveckling, bland annat som Chief Transformation Officer i koncernledningen på SEB, chef för R&D i koncernledningen på Bonnier AB och produktutvecklingschef på Volvo Cars. Mia Brunell Livfors föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedning@axfood.se. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt ska förslag vara valberedningen tillhanda i god tid före stämman.

Valberedningens samtliga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman. Förslagen, motiverat yttrande samt information om föreslagna ledamöter kommer samtidigt att finnas tillgängliga på Axfoods webbplats.