Investerare

Valberedning

Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman, gällande:

  • antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning
  • styrelsens arvodering, inklusive eventuellt särskilt arvode för utskottsarbete
  • styrelsens respektive årsstämmans ordförande
  • i förekommande fall, revisorer och deras arvodering.

Styrelseordförande presenterar den årliga utvärderingen av styrelsens arbete under året för valberedningen. Denna utvärdering utgör en grund för valberedningens arbete tillsammans med kraven i Svensk kod för bolagsstyrning och de bolagsspecifika behoven i Axfood.

Valberedningens förslag till styrelsemedlemmar, styrelsearvodering och val av revisorer presenteras i kallelsen till årsstämman. En motivering till valberedningens förslag om styrelsens sammansättning publiceras på Axfoods webbplats i samband med att kallelsen går ut.

Samtliga aktieägare har rätt att vända sig till valberedningen med förslag på styrelseledamöter. Förslag ska skickas till valberedningens ordförande via angiven e-postadress.

Valberedningen ska enligt Svensk kod för bolagsstyrning ha minst tre ledamöter och en majoritet av dessa ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Axfoods valberedning består av fyra ledamöter och samtliga bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Valberedning inför Axfoods årsstämma 2019

Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman lägga fram förslag avseende bland annat ordförande till stämman och antalet styrelseledamöter. Läs mer om valberedningen inför årsstämman 2019