Gå direkt till innehåll

Bolagsordning

Bolagsordning

Axfoods bolagsordning fastställdes av årsstämma i bolaget den 22 mars 2023.

Axfood Aktiebolag (publ.) 556542-0824

§ 1

Bolagets företagsnamn är Axfood AB. Bolaget är publikt (publ.).

§ 2

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att såväl direkt som indirekt bedriva handel och konsultverksamhet inom dagligvarubranschen och bedriva därmed förenlig verksamhet, att bedriva hotell- och restaurangverksamhet och därmed förenlig verksamhet, att äga och förvalta värdepapper, lös och fast egendom, samt att bedriva finansieringsrörelse, utan att bedriva sådan tillståndspliktig rörelse som avses i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

§ 4

Aktiekapitalet ska vara lägst 100 miljoner kronor och högst 400 miljoner kronor.

§ 5

Antalet aktier ska uppgå till lägst 80 miljoner och högst 320 miljoner.

§ 6

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av tre till tio ordinarie ledamöter, med högst två suppleanter. Styrelse samt styrelsesuppleanter utses årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. En eller två ordinarie revisorer med högst två suppleanter ska utses. Registrerat revisionsbolag kan utses till revisor. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det andra räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

§ 7

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm. Vid bolagsstämma gäller ingen begränsning i röstetalet för företrädda aktier. Bolagsstämma ska öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får även, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen.

§ 10

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.  

§ 11

Följande ärenden ska förekomma vid årsstämma:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning för moderbolaget och koncernen samt revisionsberättelse

7. Beslut angående

  • fastställande av moderbolagets och koncernens balans- och resultaträkningar
  • dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  • ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet suppleanter respektive antalet ordinarie revisorer och revisorssuppleanter

9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

10. Val av styrelse, styrelsesuppleanter samt, när så erfordras, revisorer och revisorssuppleanter

11. Val av styrelsens ordförande

12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551).

§ 12

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

§ 13

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.