Gå direkt till innehåll

Bolagsordning

Axfoods bolagsordning antogs vid årsstämman 18 mars 2020.

Axfood Aktiebolag (publ.) 556542-0824

§ 1
Bolagets företagsnamn är Axfood AB. Bolaget är publikt (publ.).

§ 2
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva dagligvaruhandel, partihandel, detaljhandel och konsultverksamhet inom dagligvarubranschen, väsentligen inom livsmedelsbranschen, samt äga och förvalta värdepapper, inventarier och fast egendom, samt bedriva finansieringsrörelse utan att bedriva sådan tillståndspliktig rörelse som avses i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ävensom utöva liknande verksamhet.

§ 4
Aktiekapitalet skall vara lägst 100 miljoner kronor och högst 400 miljoner kronor.

§ 5
Antalet aktier skall uppgå till lägst 80 miljoner och högst 320 miljoner.

§ 6
Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av tre till tio ordinarie ledamöter, med högst två suppleanter. Styrelse samt styrelsesuppleanter utses årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. En eller två ordinarie revisorer med högst två suppleanter ska utses. Registrerat revisionsbolag kan utses till revisor. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det andra räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

§ 7
Bolagsstämma ska hållas i Stockholm. Vid bolagsstämma gäller ingen begränsning i röstetalet för företrädda aktier. Bolagsstämma ska öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett.

§ 8
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9
Följande ärenden skall förekomma vid årsstämma:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning för moderbolaget och koncernen samt
revisionsberättelse
7. Beslut angående
- fastställande av moderbolagets och koncernens balans- och resultaträkningar
- dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
- ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet suppleanter respektive antalet ordinarie revisorer och revisorsuppleanter
9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
10. Val av styrelse, styrelsesuppleanter samt, när så erfordras, revisorer och revisorssuppleanter
11. Val av styrelsens ordförande
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551).

§ 10
Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 11
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Antaget vid årsstämman 18 mars 2020

Ladda ner Axfoods bolagsordning