Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Samarbeten och medlemskap

Solvatten

Samarbeten och medlemskap

En hållbar utveckling kräver att vi arbetar tillsammans. Därför är vi måna om att samarbeta med andra aktörer. Vi tror på näringslivet som en positiv kraft i samhället och vill vara pådrivande för en framtid där alla kan dela glädjen för bra och hållbar mat.

Amfori BSCI 

BSCI, the Business Social Compliance Initiative, är ett europeiskt affärsdrivet samarbetsinitiativ där Axfood deltar tillsammans med andra företag som vill förbättra arbetsförhållanden i den globala leverantörskedjan. BSCI är inte en certifiering, istället samarbetar medlemmarna kring gemensamma krav för att på så sätt få till förbättringar. Sedan 2015 genomför Amfori BSCI de flesta av Axfoods sociala revisioner i leverantörsledet och följer upp för kontinuerliga förbättringar.

Läs mer på amfori.org 

BalticWaters

BalticWaters är en oberoende stiftelse som arbetar för att Östersjön ska vara levande idag och i framtiden. De bedriver opinion, genomför projekt och stödjer forskning utifrån målet om ett välmående hav fullt av liv. Axfood är långsiktig partner till stiftelsen BalticWaters satsning på ett nytt fiskforskningslaboratorium, det första av sitt slag i Östersjöregionen. Laboratoriet i Studsvik utanför Nyköping ska bland annat skapa förutsättningar för ny forskning och stöd­utsättning av hotade fiskarter. 

Läs mer på balticwaters.org 

Biokol.se

Hjälmsäters Egendom i Västra Götaland framställer biokol, ett organiskt material som förkolnas genom en särskild process, från lokal FSC-certifierad träflis och lokala skörderester. Flisen kommer främst från lokal granskog angripen av granbarkborre. Energin som används vid framställningen kommer från gårdens egen solcellsanläggning. Biokol bryts ned mycket sakta är därför en långvarig och stabil kolsänka i minst ett par hundra år. Med biokol i odlingsmark, minskar bevattningsbehovet, dagvatten renas från tungmetaller, näringsämnen stannar i odlingen och den mikrobiella aktiviteten i jorden, vilket bland annat gynnar maskar, förbättras. Under 2022 klimatkompenserar Axfood en del av de klimatpåverkande utsläppen från inköpt energi, köldmedia, tjänsteresor och transporter genom certifierade projekt hos Biokol.se.

Läs mer på biokol.se

Diversity Charter Sverige

Axfood är en av initiativtagarna till Diversity Charter Sverige, ett företagsnätverk där medlemmarna utbyter kunskap och erfarenheter kring mångfaldsfrågor. För Axfood är mångfald och inkludering ständigt i fokus. Vårt mål är att spegla kundernas behov och att erbjuda lika möjligheter för alla. En god blandning av kompetenser och perspektiv ger fler infallsvinklar och genererar bättre resultat i hela verksamheten.

Eken Financing AB

Eken Financing AB är ett svenskt företag som erbjuder klimatkompensation i frisk boreal barrskog. Skog som får står kvar länge, lagrar mer kol. För att skog ska få stå kvar och växa i ytterligare ett decennium innan den fälls, ersätts skogsägarna för den klimatnytta som uppstår. Om träden får växa längre blir de grövre, vilket gör att timmerandelen ökar. Under 2022 klimatkompenserar Axfood en del av de klimatpåverkande utsläppen från inköpt energi, köldmedia, tjänsteresor och transporter genom Eken Financing AB.

Läs mer på ekenfinancing.com

Ethical Trading Initiative (ETI)

Axfood är medlem i Ethical Trading Initiative (ETI) Sverige är ett flerpartsinitiativ som samlar företag, fack, civilsamhälle och offentliga aktörer för att säkra goda arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i globala leverantörsled. Syftet är att främja hållbara affärsmetoder i globala leverantörsled med särskilt fokus på mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter. 

Läs mer på etisverige.se

Global Compact

FN:s Global Compact är ett strategiskt initiativ för företag som har åtagit sig att anpassa sin verksamhet och strategier med vedertagna principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruptionsbekämpning. Som representant inom Global Compact bidrar Axfood till att marknader, handel, teknik och finansiering utvecklas på ett sätt som gynnar ekonomier och samhällen.

Läs mer på unglobalcompact.org 

Generation Pep

Axfood samarbetar med Generation Pep för att skapa ett samhälle som engagerar sig för barn och ungas hälsa. Generation Pep arbetar utifrån visionen att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Detta stödjer Axfoods mål om att till 2030 skapa ett friskare Sverige. Vi vet att grunden till bra och hälsosamma matvanor läggs i tidig ålder och tillsammans med Generation Pep vill vi skapa förutsättningar för barn och unga att äta bra resten av livet.

Axfoods samarbete med Generation Pep

Gubbe

Axfood har inlett ett samarbete med Gubbe. Utgångspunkten för Gubbes verksamhet är att hjälpa äldre att leva en lyckligare och aktivare ålderdom. Varje får två seniorerna, genom Axfoods försorg, besök av en yngre person som hjälper till med enklare vardagsbestyr och sociala aktiviteter. Det ger meningsfull sysselsättning och deltidsinkomst för ungdomarna. Besöken sker utan brådska, och alltid av samma person, med fokus på att vara ett lyssnande öra och bidra till glädje i de äldres vardag. 

Läs mer på Gubbe.se

Hagainitiativet

Axfood är en av grundarna till företagsnätverket Hagainitiativet, som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet. Hagainitiativets vision är att uppnå ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Företagen i Hagainitiativet tar varje år fram ett gemensamt klimatbokslut. I klimatbokslutet redovisas företagens mål, klimatpåverkan och åtgärder för att nå målen.  

Läs mer på hagainitiativet.se

Hållbar livsmedelskedja

I Hållbar Livsmedelskedja samlas WWF tillsammans med Axfood och andra ledande företag som tar aktivt ansvar för att ställa om och bidra till en mer hållbar svensk  livsmedelskedja. Målet är att till år 2030 ha bidragit till en väsentligt mer hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion genom att ständig förbättra, utmana och visa vägen.

Läs mer på hallbarlivsmedelskedja.se 

Hållbar palmolja

Axfood är medlem i Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) för att bidra till att skydda jordens regnskogar. RSPO arbetar för en global standard för en hållbar produktion av palmolja. Syftet är att etablera ett trovärdigt och praktiskt system för handel med certifierad palmolja. Genom att välja certifierad palmolja kan palmoljan spåras och skogsskövling undvikas. 

Hållbar sojaproduktion

Odling av soja sker ofta storskaligt vilket kan leda till skövling av regnskog för att få odlingsbar mark. För att minska risken för negativ påverkan på miljön och socialt används certifierad soja och sojacertifikat. Detta sker inom ramen för organisationen Round Table Responsible Soy Association (RTRS), där Axfood är medlem. Axfood är även ett av medlemsföretagen i Svenska Plattformen för riskgrödor för att bidra till utvecklingen av efterfrågan på mer ansvarsfullt producerad soja. 

Integrationspakten

Axfood är en del av Integrationspakten som startades 2019 av Stockholms stad. Målet är att underlätta för arbetsgivare att hitta kompetens, korta vägen till arbete för de stockholmare som står utanför arbetsmarknaden samt förbättra integrationen. Integrationspakten är ett medlemsnätverk med medlemmar från alla samhällets sektorer som vill bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och stad.

Läs mer om Integrationspakten här

Nätverket för Hållbart Näringsliv

Hållbar utveckling är ett av Axfoods ledord. Vi är en del av Nätverket för Hållbart NäringslivNMC, en partipolitiskt oberoende ideell förening för företag och organisationer som vill förbättra och stimulera arbetet för en hållbar utveckling. Verksamheten bygger på medlemmarnas egen vilja till förändring och samarbete. 

Räddningsmissionen

Axfood samarbetar med Räddningsmissionen i Göteborg, en ideell förening som bedriver socialt arbete. Räddningsmissionen arbetar med både akuta och förebyggande insatser och strävar efter att skapa långsiktig förändring för de människor vi möter. Axfood är medgrundare till MatRätt, en matsvinnsbutik som drivs av Räddningsmissionen. Förutom att personer i ekonomisk utsatthet har möjlighet att handla mat till nedsatta priser ger den möjlighet till arbetsträning för personer som vanligtvis har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. 

Läs mer om Räddningsmissionen

SNS

SNS är en oberoende ideell förening som bidrar till att ledande beslutsfattare kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys. Verksamheten består av forskning, möten och utbildning om viktiga samhällsfrågor. Axfood är medlem i SNS och engagerad i referensgruppen till forskningsprojektet Lärdomar om integration. Syftet med projektet är att fram ny kunskap om hur integrationen i Sverige fungerar, och kan förbättras. Fokus ligger på arbetsmarknad och utbildning.

Läs mer på SNS.se

Solvatten

Solvatten arbetar för att ge människor i utvecklingsländer rent och varmt vatten på ett bärbart och miljövänligt sätt. Solvattenbehållaren är en kombinerad vattenrenare och vattenvärmare som bara behöver solljus för att fungera. Den minskar den dagliga användningen av ved och kol samtidigt som den förenklar processen för att rena och hetta upp vatten i hemmet. Människor spar tid och pengar, samtidigt som hygien och hälsa förbättras. En solvattenbehållare beräknas förse en familj med rent, varmt vatten i mellan sju till tio år och kan på så vis ha en livsavgörande betydelse. Axfood har samarbetat med Solvatten sedan 2010. Under 2022 klimatkompenserar Axfood en del av de klimatpåverkande utsläppen från inköpt energi, köldmedia, tjänsteresor och transporter genom certifierade projekt hos Solvatten.

Läs mer på solvatten.org 

Stockholms Stadsmission

Axfood är partnerföretag till Stockholms Stadsmission. Varje dag gör Stockholms Stadsmission skillnad för människor som lever i utsatthet i staden. Tillsammans togs initiativ till matsvinnsbutiken Matmissionen som drivs av Stockholms Stadsmission. På Matmissionen kan medlemmar köpa livsmedel till reducerade priser. Dessutom erbjuds arbetsträning för personer som står långt från arbetsmarknaden. Idag finns Matmissionen i Hägersten och Jakobsberg.

Läs mer på stadsmissionen.se

Sweden Food Arena

Axfood ingår i Sweden Food Arena, en nationell arena där aktörer inom livsmedelsbranschen samverkar för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Arenan är ett resultat av regeringens Livsmedelsstrategi som ska öka produktionen, bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja samt öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten samtidigt som relevanta miljömål nås.

Läs mer på swedenfoodarena.se