Gå direkt till innehåll

Process och incidenthantering

Havregryn

Process och incidenthantering

För att förekomma risker eller minimera effekter och skador arbetar Axfood med en etablerad Enterprise Risk Management­-process där risker kontinuerligt identifieras, hanteras och rapporteras. I detta arbete sannolikhets- och konsekvensbedöms samtliga risker. I de operativa och strategiska riskerna ingår hållbarhetsrisker.

Riskhanteringsprocessen

Riskerna bedöms och dokumenteras av respektive riskägare minst två gånger per år och vid behov löpande. Bedömningen sker både av förändrad risknivå för befintliga risker och tillkommande risker. Strategiska risker som exempelvis ökad konkurrens, förändrat sortiment och övriga omvärldsförändringar som kan påverka Axfoods strategiska mål hanteras i styrelsens och koncernledningens löpande arbete.

Riskerna klassificeras och kategoriseras efter hur väl genomförda motåtgärder som finns på plats. Riskägare är medlemmarna i koncernledningen med ansvar för sin respektive områdesriskkarta. Inom Axfood finns en riskkommitté som leds av koncernens Risk Manager. Riskkommittén har som uppgift att bland annat följa upp planerade motåtgärder samt konsolidera de risker som inventerats av respektive riskägare. Sammanställningen görs centralt och sammanfaller tidsmässigt med koncernens affärsplan vilket underlättar budgetering för beslutade motåtgärder. För en beskrivning av organisation, styrning och rapportering av Axfoods riskhantering, se illustrationen nedan.

Incidenthantering

I koncernen finns system för incidentrapportering. Genom dessa görs en sammanställning av hur operativa risker prioriteras och hanteras effektivt och systematiskt.

Krishantering och kontinuitetsplaner

Inom Axfood finns planer för krishantering som övas regelbundet av samtliga bolags krisledningar. Syftet med planerna och övningarna är att säkerställa god beredskap i händelse av kris och att rätt åtgärder vidtas av utsedda nyckelfunktioner vid rätt tillfälle. Målsättningen är att minimera den akuta skadan i en situation där normala rutiner inte räcker till. För händelser där krisen riskerar att bli långvarig arbetar Axfood förebyggande och aktivt med kontinuitetsplaner för att begränsa tiden för avbrottet till ett minimum.

Försäkringar

Axfood har koncerngemensamma försäkringar som årligen revideras av oberoende extern part. Försäkringarna omfattar bland annat egendom, avbrott, produktansvar, cyber, transport samt ansvarsförsäkring för styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Axfoods samtliga försäkringar förnyas innan huvudförfallodagen.