Investerare

Process och incidenthantering

Axfoods verksamhet är liksom all affärsverksamhet förenad med risker. Riskerna kan delas in i operativa, strategiska och finansiella. Risker är något som kan påverka Axfoods verksamhet negativt men som rätt hanterade även kan tillföra värde till företaget. Hur risker hanteras har stor betydelse för bolagets framgång.

Riskhanteringsprocessen

För att förekomma risker eller minimera effekter och skador, arbetar Axfood med en etablerad Enterprise Risk Management process, där risker kontinuerligt identifieras, hanteras och rapporteras inom koncernen. I detta arbete sannolikhets- och konsekvensbedöms såväl operativa som strategiska och finansiella risker. I de operativa och strategiska riskerna ingår hålbarhetsrisker. Riskerna bedöms och dokumenteras av respektive riskägare minst två gånger per år och vid behov löpande. Bedömningen sker både av förändrad risknivå för befintliga risker och tillkommande risker.

Strategiska risker som exempelvis ökad konkurrens, branschglidning, förändrat sortiment och övriga omvärldsförändringar som kan påverka
Axfoods strategiska mål, hanteras och är en naturlig del även i styrelsens och ledningens löpande arbete.

Riskerna klassificeras också efter hur väl genomförda motåtgärder som finns på plats och kategoriseras i färgerna röd, gul och grön. Riskägare är medlemmarna i koncernledningen som ansvarar för sin områdesriskkarta.

Inom Axfood finns en riskkommitté som leds av koncernens risk manager. Riskkommittén har som uppgift att bland annat följa upp planerade motåtgärder samt konsolidera de risker som inventerats av respektive riskägare. Sammanställningen görs på koncernnivå, vilket sammanfaller tidsmässigt med företagets affärsplan och underlättar därmed budgetering för beslutade motåtgärder.

Incidenthantering

I samtliga delar av koncernen finns också väl fungerande system för incidentrapportering. Genom detta kan Axfood snabbt få överblick och därmed säkerställa hur operativa risker prioriteras och hanteras effektivt och systematiskt. Axfood får även genom dessa system kontroll på de skadekostnader som är oförsäkrade eller ligger under försäkringsnivå.

Försäkringar

Axfood har koncerngemensamma försäkringar som årligen revideras av oberoende extern part. Försäkringarna omfattar bland annat egendom, avbrott, produktansvar, cyber, transport och ansvarsförsäkring för styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Inför 2019 har Axfood förnyat samtliga försäkringar.

Krishantering och kontinuitetsplaner

Inom Axfood-koncernen finns planer för krishantering som övas av de olika bolagens krisledningar. Planerna och övrningarna ska säkerställa beredskap i händelse av kris och att rätt åtgärder vidtas av utsedda nyckelfunktioner vid rätt tillfälle. Målsättningen är att minimera den akuta skadan i en situation där normala rutiner inte räcker till. För händelser där krisen blir långvarig arbetar Axfood förebyggande och aktivt med kontinuitetsplaner för att begränsa tiden för avbrottet till ett minimum.