Hållbarhet

Strategi för hållbar utveckling

Hållbarhetsarbetet är en viktig del i Axfoods affärsstrategi. Vårt mål är att bli bäst i branschen på hållbarhet och vi har ambitiösa mål som tar oss i rätt riktning.

Hållbar utveckling ingår i Axfoods affärsstrategi. Vi ska vara det goda företaget och en positiv samhällskraft. Vi ska driva branschen mot att bli mer hållbar med målsättningen att vara och uppfattas som bäst i branschen inom området.

Omsorg om människor, djur och miljö har länge varit avgörande drivkrafter för vår framgång. Vår ansats är långsiktig och ambitiös, våra mål högt ställda. Så måste det vara. Utmaningarna inom hållbar matkonsumtion- och produktion är många. 

Sex arbetsområden ligger till grund för vårt hållbarhetsarbete: hållbara varor, klimat och energi, medarbetare, transporter, ansvarsfulla leverantörer samt samhällsansvar och påverkan.

Föregångare för minskad klimatpåverkan

Att minska verksamhetens klimatpåverkan är en central del av Axfoods strategi för hållbar utveckling. Målet är att göra ett så litet avtryck på miljön som möjligt – år 2020 ska vi vara klimatneutrala när det gäller vår egen verksamhet.

Axfoodkoncernen ska både arbeta aktivt med beprövade åtgärder och vara en föregångare när det gäller att testa nya tekniska lösningar. De mest relevanta miljöaspekterna är energiförbrukning, transporter och materialflöden. Miljöarbetet bedrivs systematiskt och bidrar till kontinuerliga förbättringar. Våra största utmaningar på området är drivmedel till våra transporter och köldmedia.

”Målet är att göra ett så litet avtryck på miljön som möjligt – år 2020 ska vi vara klimatneutrala.”

För att öka materialåtervinningen källsorterar alla butiker, lager och kontor många olika fraktioner. Alla lager och egenägda butiker arbetar med långtgående källsortering och förbättrar sin lönsamhet när det gäller försäljning av avfallsfraktioner till materialåtervinning. 

God kontroll av leverantörskedjan

Vårt sociala ansvar handlar dels om att främja goda villkor för de som producerar eller på annat sätt arbetar med de varor som vi säljer, dels om att ha kontroll på att leverantörer uppfyller våra krav på omsorg om människor, djur och miljö. Vi ställer höga krav på våra leverantörer och genomför ett omfattande kontrollarbete i länder med höga hållbarhetsrisker. I samarbete med det svenska edtech-bolaget Quizrr arbetar vi också med att öka kunskapen bland de anställda hos våra leverantörer i Asien och utbildar dem om deras rättigheter på arbetsplatsen.

Axfoods uppförandekod är harmoniserad med BSCI:s (Business Social Compliance Initiative) uppförandekod. På Axfood är vi övertygade att vi gemensamt med våra leverantörer kan bidra till förbättrade arbetsvillkor och miljöansvar och vill gärna samverka med våra leverantörer i detta arbete.

Aktiv och ansvarstagande samhällsaktör

Tillsammans med ideella organisationer och andra aktörer i näringslivet arbetar Axfood långsiktigt med frågor gällande miljö, hälsa, utsatthet och livsmedel. Som en av grundarna till klimatnätverket Hagainitiativet arbetar vi för att minska näringslivets utsläpp, lyfta klimatfrågan och påverka politiken. Inom branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel driver vi frågor med koppling till hela dagligvarubranschen så som standarder och hur EU-lagstiftning ska implementeras i Sverige. Vi är också med i Hållbar Livsmedelskedja och har ett formellt samarbete med WWF för att stärka arbetet med mer hållbara fiskdiskar i våra butiker. Löpande har vi dialog med olika intresseorganisationer inom hållbarhetsfrågor, exempelvis Naturskyddsföreningen, Greenpeace, Fair Trade Center, Sveriges Konsumenter, Djurskyddet i Sverige och Djurens Rätt. 

Kontakta hållbarhetschefen

Åsa Domeij

Hållbarhetschef

E-post: asa.domeij@axfood.se