Gå direkt till innehåll

Axfoods strategi för hållbar utveckling

Citroner i nät

Axfoods strategi för hållbar utveckling

Axfoods hållbarhetsarbete är en integrerad del av vår affärsmodell och styrning. Vårt mål är att bli bäst i branschen på hållbarhet och bidra till en hållbar livsmedelskedja. Vi har ambitiösa mål som tar oss i rätt riktning.

Hållbar utveckling är en viktig del av vår affärsstrategi och nyckeln till framgång. Vi arbetar för att driva dagligvaruhandeln mot att bli mer hållbar, med målet om att själva vara bäst i branschen.

Att agera hållbart handlar för oss om att se till helheten. Därför väger vi in hur vår verksamhet och de beslut vi fattar påverkar både maten, miljön och människan. Ambitionen är att tillgodose dagens konsumenters behov utan att äventyra framtiden för kommande generationer.

Föregångare för minskad klimatpåverkan

Att minska vår klimatpåverkan är en central del av Axfoods strategi. Målet är att göra ett så litet avtryck på miljön som möjligt. Vårt mål är nettonollutsläpp 2030 när det gäller den egna verksamheten. Även om fokus givetvis ligger på fortsatta förbättringar, väljer vi att kompensera för de klimatpåverkande utsläpp som kvarstår tills vi når vårt mål. Vi gör det genom att samarbeta med Eken, Solvatten och Biokol.se.

Axfoodkoncernen ska både arbeta aktivt med beprövade åtgärder och vara en föregångare när det gäller att testa nya tekniska lösningar. För att öka materialåtervinningen källsorterar alla butiker, lager och kontor många olika fraktioner. Alla lager och egenägda butiker arbetar med långtgående källsortering och förbättrar sin lönsamhet när det gäller försäljning av avfallsfraktioner till materialåtervinning. 

God kontroll av leverantörskedjan

Vårt sociala ansvar handlar dels om att främja goda villkor för de som producerar eller på annat sätt arbetar med de varor som vi säljer, dels om att ha kontroll på att leverantörer uppfyller våra krav på omsorg om människor, djur och miljö. Vi ställer höga krav på våra leverantörer och genomför ett omfattande kontrollarbete i länder med höga hållbarhetsrisker. I samarbete med det svenska edtech-bolaget Quizrr arbetar vi också med att öka kunskapen bland de anställda hos våra leverantörer i Asien och utbildar dem om deras rättigheter på arbetsplatsen.

Axfoods uppförandekod är harmoniserad med BSCI:s (Business Social Compliance Initiative) uppförandekod. På Axfood är vi övertygade att vi gemensamt med våra leverantörer kan bidra till förbättrade arbetsvillkor och miljöansvar och vill gärna samverka med våra leverantörer i detta arbete.

Riktlinjer för varor har tagits fram som sammanfattar de höga kvalitets- och hållbarhetskrav som Axfood ställer på de varor som finns i sortimentet.

En mer hållbar livsmedelskedja

Tillsammans med ideella organisationer och andra aktörer i näringslivet arbetar Axfood långsiktigt med frågor gällande miljö, hälsa, utsatthet och livsmedel. 

Som en av grundarna till klimatnätverket Hagainitiativet arbetar vi för att minska näringslivets utsläpp, lyfta klimatfrågan och påverka politiken. Inom branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel driver vi frågor med koppling till hela dagligvarubranschen så som standarder och hur EU-lagstiftning ska implementeras i Sverige.

Vi är också med i Hållbar Livsmedelskedja och har ett formellt samarbete med WWF för att stärka arbetet med mer hållbara fiskdiskar i våra butiker. Löpande har vi dialog med olika intresseorganisationer inom hållbarhetsfrågor, exempelvis Naturskyddsföreningen, Fair Trade, Vi Konsumenter och Djurens Rätt.