Gå direkt till innehåll

Axfoods hållbarhetsstrategi och arbetssätt

Citroner i nät

Axfoods hållbarhetsstrategi och arbetssätt

Axfoods hållbarhetsarbete är en integrerad del av vår affärsmodell och styrning. Vi vill bidra till en mer hållbar livsmedelskedja och vara den starkaste kraften för ett hållbart mat-Sverige 2030.

Hållbar utveckling är en viktig del av vår affärsstrategi och nyckeln till framgång. Vår ambition är att tillgodose dagens konsumenters behov utan att äventyra framtiden för kommande generationer.

Axfoods hållbarhetsprogram

För att lyckas har vi tagit fram ett hållbarhetsprogram med drygt 40 mål som uppdateras varje år och vägleder oss i vårt hållbarhetsarbete.

Mål och resultat inom Axfoods hållbarhetsarbete

Vi driver hållbarhetsfrågor inom tre områden som beskrivs i hållbarhetsprogrammet med det övergripande målet att minska vår påverkan inom alla hållbarhetsområden:

Andra viktiga styrdokument och riktlinjer som kompletterar hållbarhetsprogrammet kan du ta del av här:

Publikationer som hållbarhetsredovisning, hållbarhetsprogram och Axfoods uppförandekod

Vi kompenserar för våra utsläpp

Ett av Axfoods mål är att minska de klimatpåverkande utsläppen. När det gäller vår egen verksamhet är målet nettonollutsläpp 2030. Även om fokus ligger på fortsatta förbättringar, väljer vi att kompensera för de klimatpåverkande utsläpp som kvarstår tills vi når vårt mål. Vi gör det genom att samarbeta med Eken, Solvatten och Biokol.se

Axfoods samarbeten med näringsliv och ideella organisationer 

Tydlig organisation för hållbarhetsarbetet

Hållbarhet genomsyrar alla beslut vi tar inom koncernen. Även om den strategiska inriktningen för hållbarhetsarbetet fastställs av Axfoods styrelse är samtliga avdelningar och bolag inom Axfoodfamiljen delaktiga i hållbarhetsarbetet.

Koncernledningen och hållbarhetschefen har det övergripande ansvaret för strategier, mål och åtgärder samt uppföljning. En gång i kvartalet leder hållbarhetschefen ett hållbarhetsforum för ledningen som diskuterar och beslutar om strategiska hållbarhetsmål och -frågor.

Koncernens bolag och avdelningar har i sin tur operativt ansvar för det egna hållbarhetsarbetet där respektive bolags vd eller avdelningschefer är ytterst ansvariga. 

Hållbarhetskoordinatorer inom varje bolag samt inom Axfoods större avdelningar såsom inköp, kvalitet, HR och IT driver och följer löpande upp koncernövergripande hållbarhetsmål genom handlingsplaner. Willys och Snabbgross har också miljöambassadörer i butikerna som stödjer hållbarhetsarbetet.

För att öka kunskapen om hållbarhet och affärsnytta genomför Axfood dessutom utbildningar för medarbetarna.

Axfood ska vara ledande inom hållbarhetsområdet

För att vara ledande innan hållbarhetsområdet för vi en öppen dialog med våra olika intressenter, kunder, medarbetare, leverantörer, organisationer, politiker och beslutsfattare. Det gör att vi kan vara en föregångare både när det gäller nya tekniska lösningar och arbetssätt.

Viktiga hållbarhetsfrågor för Axfoods intressenter

Vi samarbetar också med olika organisationer för att minska näringslivets utsläpp, lyfta klimatfrågan och påverka politiken.

Axfoods samarbeten med näringsliv och ideella organisationer 

Axfood arbetar för en hållbar livsmedelskedja

Genom att samarbeta med våra leverantörer och andra intressenter arbetar vi för en hållbar livsmedelskedja. Tillsammans kan vi förbättra arbets- och levnadsvillkoren för anställda och odlare i leverantörskedjorna.

Alla leverantörer måste skriva under Axfoods uppförandekod som är grunden i vårt uppföljningsarbete. 

Axfoods uppförandekod