Gå direkt till innehåll

Marknad och trender

Kvinna med smartphone och betalkort

Marknad och trender

Digitalisering, hållbarhet och hälsa samt prisvärdhet är exempel på trender som i hög utsträckning påverkar såväl samhället som dagligvarubranschen och Axfood. Pandemin medförde att flera av dessa trender accelererade med exempelvis en ökad e-handel och större fokus på hållbara och hälsosamma produkter, men under det senaste året är det den höga inflationen som påverkat marknadsdynamiken mest med framför allt en högre prismedvetenhet bland konsumenterna.

Demografi

Hur förändringarna sker

 • Befolkningen blir både yngre och äldre
 • Inkomstklyftorna i samhället ökar
 • Mer mångfald och en ökad andel utrikesfödda
 • Fortsatt hög urbanisering, vilket har en påverkan på både storstad och landsbygd

Påverkan på dagligvaruhandeln

 • Efterfrågan ändras kring exempelvis sortiment och prisbild som en följd av demografiska förändringar
 • Urbaniseringen skapar nya attraktiva lägen för butik och e-handel samtidigt som vissa lägen blir mindre attraktiva

Så agerar Axfood

 • Kontinuerlig sortimentsutveckling för att erbjuda prisvärd, bra och hållbar mat samt möta efterfrågan på ett internationellt sortiment
 • Etablering av butiker och e-handel i tillväxtorter i lägen med goda kommunikationer
 • Tydliga värderingar och en ambition att spegla mångfalden i samhället för att möta olika behov

Konkurrens

Hur förändringarna sker

 • Traditionella dagligvaruaktörer fokuserar mer på mat och investerar mer i pris
 • Nytänkande aktörer utmanar
 • Marknadens aktörer skapar ekosystem av produkter och tjänster
 • Innovativa små aktörer söker partnerskap

Påverkan på dagligvaruhandeln

 • Ökad konkurrens från såväl traditionella aktörer som nya aktörer samt från andra närliggande branscher
 • Mer valfrihet för konsumenter och högre ställda krav
 • Allt viktigare med data och konsumentinsikter för att möta föränderliga kundbehov och beteenden
 • Marknaden förnyas med värdeskapande tjänster såsom måltidslösningar, prisjämförelser, receptsidor och hemleverans

Så agerar Axfood

 • Utveckling av särskiljande koncept för att möta olika kundbehov
 • Tydlig samverkan inom koncernen för att addera kundvärde och öka konkurrenskraften
 • Ett effektivt och attraktivt sortiment och en tydlig prisbild
 • Kontinuerlig utveckling av lojalitetsprogram för att säkerställa relevans och attraktivitet

Prisvärdhet

Hur förändringarna sker

 • Lågpristrend som växer sig allt starkare, i synnerhet i tider av ekonomisk osäkerhet och hög inflation
 • Med digitaliseringen följer en ökad transparens kring priser
 • Ett lågt pris är inte det enda som avgör om en vara uppfattas som prisvärd – ett gott bemötande, attraktiva kringtjänster och ett högkvalitativt sortiment är också viktigt

Påverkan på dagligvaruhandeln

 • Ökad prismedvetenhet gynnar vissa segment på marknaden och främst lågprisaktörer
 • Prisjämförelser ställer krav på att marknadens aktörer kontinuerligt bevakar sin prisposition
 • Konsumenterna fokuserar mer på prisvärde och efterfrågar ett sortiment med alternativ till starka globala och nationella varumärken
 • Egna märkesvaror och stora inköpsvolymer viktiga verktyg

Så agerar Axfood

 • Fokus på att stärka Willys position som Sveriges ledande lågpriskedja och att säkerställa att samtliga koncept inom koncernen levererar prisvärde
 • Stort utbud av attraktiva, prisvärda och högkvalitativa egna märkesvaror
 • Effektiva processer och kostnadskontroll i alla led
 • Omfattande och frekventa prisundersökningar för att säkerställa prispositioner

Branschglidning

Hur förändringarna sker

 • Långsiktig trend med ökad branschglidning, framför allt i storstäder
 • Gränserna mellan branscher suddas ut när många företag erbjuder produkter och tjänster som traditionellt inte tillhör kärnverksamheten

Påverkan på dagligvaruhandeln

 • Livsmedel säljs i större utsträckning på restauranger, i servicehandel och övrig detaljhandel
 • Sällanköpshandeln tar volymer i vissa kategorier
 • På lång sikt förväntas andelen av hushållens utgifter som konsumeras på café eller restaurang öka
 • Satsningar inom måltidslösningar med etablering av nya distributionskanaler

Så agerar Axfood

 • Utveckling av sortimentet samt verksamheterna och koncepten med hänsyn tagen till branschglidning
 • Utbudet av måltidslösningar utvecklas kontinuerligt för att möta den allt större efterfrågan

Hälsa och hållbarhet

Hur förändringarna sker

 • Medvetenheten om matens påverkan på klimat och hälsa ökar, framför allt bland unga
 • Konsumenter anser att livsmedelsföretag har ett stort ansvar för utvecklingen av hållbar och hälsosam mat
 • Allt fler konsumenter är beredda att över tid ändra sin matkonsumtion för att minska sitt klimatavtryck

Påverkan på dagligvaruhandeln

 • En hållbar matkonsumtion ställer stora krav på förändring i livsmedelskedjan
 • Frågor som rör ansvarstagande, miljöpåverkan och hälsa blir allt viktigare och medvetna konsumenter manifesterar sin livsstil genom aktiva matval
 • Många vill ha mer information om ursprung, kvalitet och innehåll
 • Medvetna konsumenter eftersöker matinspiration och vill få hjälp och guidning för att kunna göra hållbara och hälsosamma val

Så agerar Axfood

 • Sortimentsutveckling och fokus på hållbarhetsmärkta varor
 • Information och inspiration i butik samt utveckling av lojalitetsprogram avseende hälsa och hållbarhet
 • Fokus på hållbara förpackningar, minskat matsvinn, varor i säsong, socialt ansvar och ursprung
 • Miljöcertifierade butiker
 • Engagemang med beslutsfattare och årlig publicering av rapporten Mat 2030, Axfoods förslag till en hållbar livsmedelsstrategi för Sverige

Digitalisering

Hur förändringarna sker

 • Ökad digitalisering inom alla delar av dagligvaruhandeln, från produktutveckling och inköp till logistik, arbetssätt, marknadsföring och kundmöte
 • E-handelns andel av totalmarknaden har ökat under de senaste åren, även om tillväxten mattats av efter pandemin
 • Nya betalsätt från nya aktörer skapar förändringar i tillgång och insamling av data

Påverkan på dagligvaruhandeln

 • Efterfrågan på nya tekniska lösningar och mer digitala hjälpmedel i butik
 • Nya och förändrade köpbeteenden öppnar upp för nya affärsmodeller och verksamheter
 • Högre ställda krav från konsumenter kring användarvänliga plattformar inom e-handeln
 • Affärsmodellen inom e-handeln är utmanande, framför allt för renodlade e-handelsaktörer och för hemleverans

Så agerar Axfood

 • Fokus på en smidig köpupplevelse i butik med digitala hjälpmedel som förenklar köpprocessen, såsom självbetjäning och självscanning samt moderna betalterminaler
 • Investeringar i digitalisering av basprocesser inom pris och sortiment, varuförsörjning och i butik
 • Fortsatta satsningar på e-handeln och utveckling av det digitala kundmötet, flexibla leveransalternativ med såväl hemleverans som upphämtning i butik