Gå direkt till innehåll

Finansiella nyckeltalsdefinitioner

Utöver de finansiella nyckeltal som upprättats i enlighet med IFRS presenterar Axfood finansiella nyckeltal som inte definierats enligt IFRS eller årsredovisningslagen, så kallade alternativa nyckeltal. De alternativa nyckeltalen syftar till att ge kompletterande information som bidrar till att analysera Axfoods verksamhet och utveckling. De alternativa nyckeltal som används anses vara allmänt vedertagna inom branschen. Alternativa nyckeltal ska inte ses som substitut för finansiell information som presenteras i enlighet med IFRS utan som ett komplement.

Andel egna märkesvaror: Försäljning av egna märkesvaror, exklusive kött samt frukt och grönt, i procent av Axfoodgruppens butiksomsättning. Andelen egna märkesvaror baseras på data från extern leverantör. Data från ett urval av Axfoods butiker räknas upp till en total siffra baserat på årsomsättning i butik. I urvalet är egenägda och franchisebutikers omsättning viktat efter verklig historisk försäljning.

Axfoodgruppens butiksomsättning: Omsättningen i Hemköps-och Willysbutiker inklusive Hemköp franchise.

Aktiekurs: Aktiekurs vid stängning.

Aktieomsättningshastighet: Antalet omsatta aktier under året dividerat med antalet utestående aktier vid årets slut.

Butiksomsättningstillväxt: Procentuell förändring av Axfoodgruppens butiksomsättning mellan två perioder.

Börsvärde: Aktiekursen vid årets slut multiplicerat med antal aktier.

Direktavkastning: Utdelning per aktie dividerat med aktiekursen vid årets slut.

EBITDA: Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (Earnings Before Interest, Taxes, Depriciation and Amortisation).

EBITDA exklusive IFRS 16: EBITDA exklusive effekter från redovisning enligt IFRS 16.

Eget kapital per aktie: Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med antal utestående aktier vid årets slut.

Kassaflöde per aktie: Årets kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie: Årets kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning.

Koncerngemensamt: Omfattar stödfunktioner på huvudkontoret såsom koncernledning, ekonomi, kommunikation, affärsutveckling, HR och IT.

Lageromsättningshastighet: Varukostnad för levererade varor dividerat med det genomsnittliga varulagret.

Marginal resultat efter finansiella poster: Resultat efter finansiella poster i relation till nettoomsättning.

Nettoomsättningstillväxt: Procentuell förändring av nettoomsättningen mellan två perioder.

Nettoskuld/EBITDA: Nettoskuld dividerat med EBITDA.

Nettoskuld/EBITDA exklusive IFRS 16: Nettoskuld exklusive leasingskulder dividerat med EBITDA exklusive effekter från redovisning enligt IFRS 16.

Nettolåneskuld/nettolånefordran: Räntebärande lång- och kortfristiga fordringar och skulder inklusive likvida medel samt räntebärande del av finansiella tillgångar. Nettolåneskuld benämns även nettoskuld. Nettolånefordran benämns även nettofordran.

Nettoskuld/nettofordran exklusive IFRS 16: Räntebärande lång- och kortfristiga fordringar och skulder, exklusive leasingskulder, inklusive likvida medel samt räntebärande del av finansiella tillgångar.

Nettoskuldsättningsgrad/nettofordransgrad: Nettoskuld/nettofordran dividerat med eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande.

Nettoskuldsättningsgrad/nettofordransgrad exklusive IFRS 16: Nettoskuld/nettofordran exklusive IFRS 16 dividerat med eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande.

Omsättning egenägd detaljhandel: Omsättningen i Willys- och Hemköpsbutiker som ägs av Axfood.

Omsättning jämförbara butiker: Omsättning i de butiker som fanns och genererade omsättning under jämförelseperioden.

Pro forma: En metod för att rapportera förändrade historiska siffor som beskriver den ekonomiska effekten efter en förändring för att kunna jämföra med aktuella siffor.

P/E tal: Aktiekurs i relation till resultat per aktie före utspädning.

Resultat per aktie efter utspädning: Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning.

Resultat per aktie före utspädning: Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning.

Räntabilitet på eget kapital: Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare.

Räntabilitet på sysselsatt kapital: Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital.

Rörelsemarginal: Rörelseresultat i relation till nettoomsättning.

Rörelseresultat: Resultat före finansnetto och skatt.

Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder dividerat med eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande.

Soliditet: Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i
relation till balansomslutningen.

Sysselsatt kapital: Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder och icke räntebärande avsättningar. Genomsnittligt sysselsatt kapital beräknas som sysselsatt kapital vid periodens slut plus sysselsatt kapital vid motsvarande period föregående år dividerat med två.

Totala investeringar: Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar samt nyttjanderättstillgångar.

Utdelningsprocent: Utdelning per aktie dividerat med resultat per aktie före utspädning.