Investerare

Ordlista och definitioner

Finansiella nyckeltalsdefinitioner

Axfoodgruppens butiksomsättning:
Omsättningen i Hemköps- och Willys-butiker inklusive Hemköps franchise
butiker.

Aktieomsättningshastighet:
Antalet omsatta aktier under året divideratmed antalet utestående aktier per årsskiftet.

Direktavkastning:
Utdelning per aktie dividerat med börskursen vid årets slut.

Eget kapital per aktie:
Andelen av eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med antal aktier.

Försäljningstillväxt:
Procentuell omsättningsökning mellan två perioder.

Försäljning av egna varor:
Försäljning av egna varor, exklusive frukt & grönt, i procent av butiksomsättning inklusive Hemköp franchisebutiker.

Kassaflöde per aktie:
Årets kassaflöde dividerat med vägt genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie:
Årets kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med vägt genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning.

Lageromsättningshastighet:
Varukostnad på levererade varor dividerat med varulager i genomsnitt.

Marginal efter finansiella poster:
Resultat efter finansiella poster i procent av årets nettoomsättning.

Nettoskuld (+)/Nettofordran (-):
Räntebärande skulder och avsättningar minus likvida medel och räntebärande fordringar.

Nettoskuldsättningsgrad (+)/Nettofordransgrad (-):
Räntebärande skulder och avsättningar minus likvida medel och räntebärande fordringardividerat med eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande.

Omsättning egenägd detaljhandel:
Omsättningen i Hemköps- och Willys-butiker som ägs av Axfood.

Omsättning jämförbara butiker:
Omsättning i de butiker som fanns och genererade omsättning i jämförelseperioden uppdelat på egenägda och franchise.

Pro forma:
Pro forma är en metod för att rapportera förändrade historiska siffor som beskriver den ekonomiska effekten efter en förändring för att kunna jämföra med aktuella siffor.

P/E tal:
Börskurs i relation till resultat per aktie.

Resultat per aktie:
Andel av årets nettoresultat hänförligt till
moderbolagets ägare dividerat med vägt genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning.

Räntabilitet på eget kapital:
Andel av årets nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare i procent av andelen av genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagetsägare.
Genomsnittligt eget kapital beräknas som eget kapital vid årets början plus eget kapital vid årets slut dividerat med två.

Räntabilitet på sysselsatt kapital:
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Räntetäckningsgrad:
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.

Räntebärande nettolånefordran/skuld:
Räntebärande lång och kortfristiga fordringar och skulder inklusive likvida medel samt räntebärande del av finansiella tillgångar.

Rörelsemarginal:
Rörelseresultat i procent av årets nettoomsättning.

Skuldsättningsgrad:
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital inklusive
innehav utan bestämmande inflytande.

Soliditet:
Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutningen.

Sysselsatt kapital:
Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder och icke räntebärande avsättningar. Genomsnittligt sysselsatt kapital beräknas som sysselsatt kapital vid årets början plus sysselsatt kapital vid årets slut
dividerat med två.

Totala investeringar:
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar inklusive finansiell leasing.

Utdelningsprocent:
Utdelning dividerat med årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare.

Se även vår ordlista kring hållbarhet

Se även vår ordlista kring branschbegrepp