Gå direkt till innehåll

Definitioner och ordlista

Definitioner och ordlista

Utöver de finansiella nyckeltal som upprättats i enlighet med IFRS presenterar Axfood finansiella nyckeltal som inte definierats enligt IFRS eller årsredovisningslagen, så kallade alternativa nyckeltal. De alternativa nyckeltalen syftar till att ge kompletterande information som bidrar till att analysera Axfoods verksamhet och utveckling

De alternativa nyckeltal som används anses vara allmänt vedertagna inom branschen. Alternativa nyckeltal ska inte ses som substitut för finansiell information som presenteras i enlighet med IFRS utan som ett komplement. De alternativa nyckeltalen är definierade nedan under finansiella nyckeltalsdefinitioner.

Vissa nyckeltal visas även exklusive IFRS 16 för att möjliggöra uppföljning av verksamhetens utveckling exklusive de redovisningstekniska effekter som uppstår som en effekt av IFRS 16. Vissa nyckeltal visas även exklusive effekter från jämförelsestörande poster då de justerade nyckeltalen ger en ökad förståelse för verksamhetens underliggande utveckling vid jämförelse mellan perioder.

Finansiella nyckeltalsdefinitioner

EBITDA: Rörelseresultat före av- och nedskrivningar. Redovisas även exklusive effekter från redovisning enligt IFRS 16 som EBITDA exkl. IFRS 16. Visar på verksamhetens underliggande utveckling.

Eget kapital per aktie: Andel av eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut. Visar ägarnas andel av bolagets totala egna kapital per aktie.

Jämförelsestörande poster: Finansiella effekter i samband med större förvärv och avyttringar eller andra större strukturförändringar samt väsentliga poster av engångskaraktär som är relevanta för att förstå resultatet vid jämförelse mellan perioder.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie: Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning. Visar på vilket kassaflöde den löpande verksamheten genererar.

Kassaflöde per aktie: Periodens kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning. Visar vilket kassaflöde som genereras per aktie.

Nettoskuld/EBITDA: Nettoskuld dividerat med EBITDA. Redovisas även exklusive effekter från redovisning enligt IFRS 16. Visar på koncernens förmåga att betala sina skulder.

Nettolåneskuld/nettolånefordran: Räntebärande lång- och kortfristiga fordringar och skulder subtraherat med likvida medel samt räntebärande del av finansiella tillgångar. Nettolåneskuld benämns även nettoskuld. Nettolånefordran benämns även nettofordran. Används för att visa nettot av bolagets räntebärande tillgångar och skulder.

Nettolåneskuld/nettolånefordran ex. IFRS 16: Räntebärande lång- och kortfristiga fordringar och skulder, exklusive leasingskulder, subtraherat med likvida medel samt räntebärande del av finansiella tillgångar.

Nettoskuldsättningsgrad/nettofordransgrad: Nettoskuld/nettofordran dividerat med eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande. Redovisas även exklusive effekter från redovisning enligt IFRS 16. Visar på bolagets skuldsättningsnivå.

Omsättningstillväxt: Procentuell förändring av omsättningen mellan två perioder. Axfood följer tillväxt i både detaljhandelsomsättning och nettoomsättning. Ett av Axfoods strategiska koncernövergripande mål är att växa mer än marknaden och tillväxten i detaljhandelsomsättning är målet Axfood följer för att mäta detta.

Resultat per aktie (definierat enligt IFRS): Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier. Redovisas både före och efter effekt från utspädning. Resultat per aktie redovisas även baserat på resultat exklusive jämförelsestörande poster.

Räntabilitet på eget kapital: Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i procent av andelen av genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare. Visar på avkastningen ägarna får på sitt satsade kapital.

Räntabilitet på sysselsatt kapital: Resultat efter finansiella poster adderat med finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Visar på lönsamheten i både eget och lånat kapital i bolaget.

Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av periodens nettoomsättning. En rörelsemarginal om minst 4,5 procent är ett av Axfoods strategiska koncernövergripande mål.

Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster: Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster i procent av periodens nettoomsättning. Benämns även justerad rörelsemarginal.

Rörelseresultat: Resultat före finansnetto och skatt. Visar lönsamheten för den operativa verksamheten.

Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster: Resultat före finansnetto och skatt justerat för jämförelsestörande poster. Benämns även justerat rörelseresultat.

Soliditet: Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutningen. En soliditet som uppgår till minst 20 procent vid årets utgång är ett av Axfoods strategiska koncernövergripande mål.

Sysselsatt kapital: Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder och icke räntebärande avsättningar. Mäter koncernens kapitalanvändning och effektivitet.

Operativa nyckeltalsdefinitioner

Aktiekurs: Aktiekurs vid stängning.

Aktieomsättningshastighet: Antalet omsatta aktier under året dividerat med antalet utestående aktier vid årets slut.

Börsvärde: Aktiekursen vid årets slut multiplicerat med antalet utestående aktier.

Detaljhandelsomsättning: Rapporterad försäljning i butik inklusive e-handel i koncepten WiIlys, Willys Hemma, Eurocash, Hemköp egenägda, Hemköp handlarägda och Tempo exklusive justeringar hänförliga till främst kundbonus.

Direktavkastning: Utdelning per aktie dividerat med aktiekursen vid årets slut.

E-handelsomsättning: Rapporterad e-handelsförsäljning i koncepten Willys, Hemköp egenägda och Hemköp handlarägda.

Försäljningsandel egna märkesvaror: Försäljning av egna märkesvaror, exklusive kött samt frukt och grönt, i procent av detaljhandelsomsättningen.

Koncerngemensamt: Omfattar stödfunktioner på huvudkontoret såsom koncernledning, ekonomi, juridik, kommunikation, affärsutveckling, HR och IT.

Lageromsättningshastighet: Varukostnad för levererade varor dividerat med det genomsnittliga varulagret.

Medelantal anställda: Totalt antal arbetade timmar dividerat med en årsarbetstid om 1 920 timmar. Benämns även årsanställda.

Omsättning jämförbara butiker: Omsättning i de butiker som fanns och genererade omsättning i både innevarande period och i jämförelseperioden.

P/E tal: Aktiekurs i relation till resultat per aktie före utspädning.

Utdelningsprocent: Utdelning per aktie dividerat med resultat per aktie före utspädning

Ladda ned nyckeltalsdefinitioner

Finansiella nyckeltal (Excel)