Gå direkt till innehåll

Finansiella nyckeltalsdefinitioner

Andel egna märkesvaror (EMV): Försäljning av egna märkesvaror, exklusive kött och frukt & grönt, i procent av Axfoodgruppens butiksomsättning. Andelen av egna märkesvaror baseras på statistiska data från extern leverantör. Data från ett urval av Axfoods butiker räknas statistiskt upp till en total siffra baserat på årsomsättning i butik. I urvalet är egenägda och franchisebutikers omsättning viktat efter verklig historisk försäljning.

Axfoodgruppens butiksomsättning: Omsättningen i Hemköps- och Willys-butiker inklusive Hemköps franchise butiker.

Aktieomsättningshastighet: Antalet omsatta aktier under året dividerat med antalet utestående aktier vid årets slut.

Butiksomsättningshastighet: Procentuell förändring av Axfoodgruppens butiksomsättning mellan två perioder.

Börsvärde: Aktiekursen vid årets slut multiplicerat med antal aktier.

Direktavkastning: Utdelning per aktie dividerat med aktiekursen vid årets slut.

Eget kapital per aktie: Andelen av eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med antal aktier vid årets slut.

Kassaflöde per aktie: Årets kassaflöde dividerat med vägt genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie: Årets kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med vägt genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning.

Lageromsättningshastighet: Varukostnad på levererade varor dividerat med varulager i genomsnitt.

Marginal efter finansiella poster: Resultat efter finansiella poster i relation till nettoomsättning.

Nettoomsättningstillväxt: Procentuell förändring av nettoomsättningen mellan två perioder.

Nettoskuld/nettofordran: Räntebärande lång- och kortfristiga fordringar och skulderinklusive likvida medel samt räntebärande del av finansiella tillgångar.

Nettoskuld/nettofordran exklusive IFRS 16: Räntebärande lång- och kortfristiga fordringar och skulder, exklusive leasingskulder, inklusive likvida medel samt räntebärande del av finansiella tillgångar.

Nettoskuldsättningsgrad/nettofordransgrad: Nettoskuld/nettofordran dividerat med eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande.

Nettoskuldsättningsgrad/nettofordransgrad exklusive IFRS 16: Nettoskuld/nettofordran exklusive IFRS 16 dividerat med eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande.

Omsättning egenägd detaljhandel: Omsättningen i Hemköps- och Willys-butiker som ägs av Axfood.

Omsättning jämförbara butiker: Omsättning i de butiker som fanns och genererade omsättning i jämförelseperioden.

Pro forma: Pro forma är en metod för att rapportera förändrade historiska siffor som beskriver den ekonomiska effekten efter en förändring för att kunna jämföra med aktuella siffor.

P/E tal: Aktiekurs i relation till resultat per aktie före utspädning.

Resultat per aktie efter utspädning: Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning.

Resultat per aktie före utspädning: Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning.

Räntabilitet på eget kapital: Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagetsägare.

Räntabilitet på sysselsatt kapital: Resultat efter finansiella posterplus finansiella kostnader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital.

Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.

Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder dividerat med eget kapitalinklusive innehav utan bestämmande inflytande.

Soliditet: Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i relation till balansomslutningen.

Sysselsatt kapital: Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder och icke räntebärande avsättningar.

Totala investeringar: Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar, samt nyttjanderättstillgångar.

Totala investeringar exklusive IFRS 16: Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Utdelningsprocent: Utdelning per aktie dividerat med resultat per aktie före utspädning.