Investerare

Ordlista och definitioner

Aktieomsättningshastighet
Antalet omsatta aktier under året dividerat med antalet utestående aktier per årsskiftet.

Direktavkastning
Utdelning per aktie dividerat med börskursen vid årets slut.

Eget kapital per aktie
Andelen av eget kapital hänförligt till moderbolagets
ägare dividerat med antal aktier.

Jämförbara butiker
En jämförbar butik är en butik som genererat omsättning under hela jämförelseperioden, det vill säga båda åren.

Kassaflöde per aktie
Årets kassaflöde dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier. För kassaflöde per aktie efter utspädningseffekt se nedan "Resultat per aktie efter utspädning".

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie
Årets kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med vägt genomsnittligt antal utestående aktier.

Lageromsättningshastighet
Varukostnad på levererade varor dividerat med varulager i genomsnitt.

Marginal efter finansiella poster
Resultat efter finansiella poster i procent av årets nettoomsättning.

Medelantalet anställda under året
Totalt antal arbetade timmar dividerat med en årsarbetstid om 1 920 timmar.

Nettolåneskuld
Likvida medel plus räntebärande fordringar minus räntebärande skulder och avsättningar.

Nettoskuldsättningsgrad/Nettofordransgrad
Räntebärande skulder och avsättningar minus likvida medel och räntebärande fordringar dividerat med eget kapital inklusive minoritet.

P/E tal efter utspädning
Börskurs i relation till resultat per aktie efter utspädning.

P/E tal före utspädning
Börskurs i relation till resultat per aktie.

Personalomsättningshastighet
Antal avslutade anställningar dividerat med antal anställda.

Resultat per aktie
Majoritetsägarens andel av årets nettoresultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier.

Resultat per aktie efter utspädning
Majoritetsägarens andel av årets resultat efter skatt justerat med räntekostnader efter skatt hänförliga till utestående konvertibler, dividerat med vägt genomsnittligt antal stamaktier justerat med utspädningseffekten avseende konvertibler. Utspädningseffekten på konvertibler är det antal aktier som kan tillkomma vid full konvertering.

Räntabilitet på eget kapital
Majoritetsägarens andel av nettovinsten i procent av majoritetsägarens andel av genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital beräknas som eget kapital vid årets början plus eget kapital vid årets slut dividerat med två.

Räntabilitet på sysselsatt kapital
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av årets nettoomsättning.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital inklusive minoritet.

Soliditet
Eget kapital inklusive minoritetsintresse i procent av balansomslutningen.

Substansvärde per aktie
Majoritetsägarens andel av eget kapital dividerat med antal aktier. För substansvärde per aktie efter utspädningseffekt se ovan "Resultat per aktie efter utspädning".

Sysselsatt kapital
Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder och icke räntebärande avsättningar. Genomsnittligt sysselsatt kapital beräknas som sysselsatt kapital vid årets början plus sysselsatt kapital vid årets slut dividerat med två. 

Se även vår ordlista kring hållbarhet

Se även vår ordlista kring branschbegrepp