Gå direkt till innehåll

Revisionsutskott

Revisionsutskottet är ett styrelseutskott som utses årligen.

På det konstituerande styrelsesammanträdet i mars 2020 inrättades ett revisionsutskott, som bland annat har till uppgift att övervaka effektiviteten i den interna kontrollen och riskhanteringssystemet med avseende på finansiell rapportering samt att tillsammans med koncernledning och revisorer följa och bedöma hanteringen av komplicerade redovisnings- och värderingsfrågor. I revisionsutskottets uppdrag ingår även övervakning av den finansiella rapporteringen samt granskning och utvärdering av den externa revisionen och revisorns opartiskhet, oberoende och prestation.

Bolagets revisorer deltar på revisionsutskottets sammanträden, varvid utskottet informerar sig om revisionens inriktning och omfattning och synen på koncernens risker. I revisionsutskottets uppdrag ingår även att fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision koncernen får upphandla av bolagets revisor samt att följa upp koncernens arbete med intern kontroll.

Revisionsutskottet har sedan den 18 mars 2020 bestått av Christian Luiga (ordförande), Stina Andersson och Christer Åberg. Axfoods koncernchef och verkställande direktör Klas Balkow och Axfoods ekonomi- och finansdirektör Anders Lexmon är adjungerade till revisionsutskottet och Axfoods koncernekonomichef Catarina Forsgren är sekreterare. Utskottet har under året bland annat behandlat förslag till reviderad finans- och kreditpolicy och investeringspolicy. Revisionsutskottet har vidare gått igenom koncernens arbete med risker och internkontroll. Revisionsutskottet har haft fyra sammanträden under 2020. Ersättning för arbetet i revisionsutskottet har
utgått i enlighet med årsstämmans beslut.