Gå direkt till innehåll

Revisionsutskott

Revisionsutskottet är ett styrelseutskott som utses årligen.

Revisionsutskottet arbetar med och ansvarar för att kvalitetssäkra bolagets och koncernens finansiella rapportering. I arbetet ingår exempelvis att tillsammans med koncernledning och revisorer följa och bedöma hanteringen av komplicerade redovisnings- och värderingsfrågor. Revisionsutskottet ska även granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet.

Bolagets revisorer deltar på revisionsutskottets sammanträden, varvid utskottet informerar sig om revisionens inriktning och omfattning och synen på koncernens risker. I revisionsutskottets uppdrag ingår även att fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som koncernen får upphandla av bolagets revisor samt att följa upp koncernens arbete med intern kontroll.

Revisionsutskottet består sedan den 18 mars 2020 av Christian Luiga (ordf.), Christer Åberg och Stina Andersson.