Gå direkt till innehåll

Revisionsutskott

Revisionsutskott

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott som bland annat har till uppgift att övervaka effektiviteten i den interna kontrollen och riskhanteringen avseende den finansiella rapporteringen.

I revisionsutskottets uppdrag ingår även övervakning av den finansiella rapporteringen samt att tillsammans med koncernledningen följa och bedöma hanteringen av komplexa redovisnings- och värderingsfrågor. evisionsutskottet följer och utvärderar även den externa revisionen och revisorns opartiskhet, oberoende och prestation.

Bolagets revisorer deltar på revisionsutskottets sammanträden, varvid utskottet informerar sig om revisionens inriktning och omfattning och synen på koncernens risker och arbete med intern kontroll. I revisionsutskottets uppdrag ingår även att rekommendera riktlinjer för vilka andra tjänster än revision koncernen får upphandla av bolagets revisor.

Revisionsutskottet har under 2022 bestått av Christian Luiga (ordförande), Stina Andersson, Christer Åberg och Sara Öhrvall. Axfoods verkställande direktör och koncernchef Klas Balkow och ekonomi- och finansdirektör Anders Lexmon är adjungerade till revisionsutskottet och koncernekonomichef Catarina Forsgren är sekreterare. Utskottet har under året bland annat behandlat förslag till reviderad finans- och kreditpolicy och investeringspolicy. Revisionsutskottet har vidare gått igenom koncernens arbete med risker och internkontroll. Revisionsutskottet har haft sju sammanträden under 2022. Ersättning för arbetet i revisionsutskottet har utgått i enlighet med årsstämmans beslut.