Gå direkt till innehåll

Revisionsutskott

Revisionsutskott

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott som bland annat har till uppgift att övervaka effektiviteten i den interna kontrollen och riskhanteringen avseende den finansiella rapporteringen.

I revisionsutskottets uppdrag ingår även övervakning av den finansiella rapporteringen samt att tillsammans med koncernledningen följa och bedöma hanteringen av komplexa redovisnings- och värderingsfrågor. Revisionsutskottet följer och utvärderar även den externa revisionen och revisorns opartiskhet, oberoende och prestation.

Bolagets revisorer deltar på revisionsutskottets sammanträden, varvid utskottet informerar sig om revisionens inriktning och omfattning och synen på koncernens risker och arbete med intern kontroll. I revisionsutskottets uppdrag ingår även att rekommendera riktlinjer för vilka andra tjänster än revision koncernen får upphandla av bolagets revisor.

Revisionsutskottet bestod från början av 2023 av Christian Luiga (ordförande), Sara Öhrvall och Christer Åberg. Från årsstämman ersattes Christer Åberg av Peter Ruzicka. Axfoods vd och koncernchef samt ekonomi och finansdirektör är adjungerade till revisionsutskottet och koncernredovisningschefen är sekreterare. Utskottet har under året bland annat behandlat förslag till reviderad finans- och kreditpolicy samt investeringspolicy. Revisionsutskottet har vidare gått igenom koncernens finansiella rapporter, arbete med risker, internkontroll och kommande hållbarhetsregelverk. Revisionsutskottet har haft sex sammanträden under 2023. Ersättning för arbetet i revisionsutskottet har utgått i enlighet med årsstämmans beslut.