Investerare

Bolagsstyrning

Axfoods bolagsstyrning syftar till uthålligt värdeskapande för aktieägarna genom god riskkontroll och en sund företagskultur. Bra bolagsstyrning säkerställer ett effektivt beslutsfattande och ökar Axfoods chanser att ta tillvara nya affärsmöjligheter. Detta sker genom att skapa förutsättningar för en aktiv och ansvarstagande ägarroll, en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan lednings- och kontrollorganen samt transparens gentemot ägare och kapitalmarknad.

Axfood är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556542-0824. Bolaget har sitt säte i Stockholm och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Till grund för styrningen av bolaget ligger både externa och interna styrdokument.

Externa styrsystem

Till de externa styrsystemen, som utgör ramarna för bolagsstyrning inom Axfood, hör den svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, andra relevanta lagar, Nasdaq OMX Stockholm ABs Regelverk för emittenter samt Svensk kod för bolagsstyrning.

Svensk kod för bolagsstyrning

Axfood tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") och har under 2018 avvikit från Koden rörande följande två punkter:

Avvikelse från Koden (regel 2:4)
Enligt Koden ska inte styrelseledamot vara valberedningens ordförande.

Förklaring:
Caroline Berg som är ordförande i valberedningen är tillika styrelseledamot i Axfood, vilket är naturligt med hänsyn till ägarförhållandet.

Avvikelse från Koden (regel 2:5):
Enligt Koden ska valberedningens sammansättning offentliggöras i god tid, dock senast sex månader före årsstämman.

Förklaring:
Valberedningens sammansättning baseras på aktieägarstatistik per 31 augusti och offentliggjordes den 2 oktober. Eftersom Axfoods årsstämma infaller relativt tidigt på året (under mars månad) innebär det att offentliggörandet skedde knappt sex månader före årsstämman. Detta förfarande har av årsstämman ansetts vara tillräckligt för att valberedningen ska kunna fullgöra sin uppgift.

Interna styrsystem

Det viktigaste interna styrinstrumentet är den av stämman fastställda bolagsordningen. Därnäst finns styrelsens arbetsordning och styrelsens instruktion för verkställande direktören. Därtill har styrelsen fastställt ett antal policys, riktlinjer och instruktioner med bindande regler för hela koncernens verksamhet. Samtliga policies revideras årligen. Därutöver arbetar bolaget aktivt med sina kärnvärden som strategiskt styrinstrument för koncernens samtliga medarbetare.

styrmodell2018.jpg