Gå direkt till innehåll

Bolagsstyrning

Axfood AB (publ.) (”Axfood”) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Axfoods aktie är noterad på Stockholmsbörsen sedan 1997.

Bolagsordning

Axfoods bolagsordning antogs vid årsstämman 22 mars 2023.

Årsstämma

Axfoods högsta beslutande organ är årsstämman där aktieägarna utövar sin rätt att besluta i bolagets angelägenheter. Varje aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på stämman.

Valberedning

Valberedningen utses enligt principer som beslutas av årsstämman.

Caroline Berg

Styrelsens arbete

Här hittar du information om styrelsens arbete, ersättning och eventuella förändringar i Axfoods styrelse.

Caroline Berg, styrelseledamot Axfood

Ersättningar

Axfood ska erbjuda marknadsmässig ersättning som ska baseras på faktorer som arbetsuppgifternas betydelse, den anställdes kompetens, erfarenhet och prestation.

Intern kontroll

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att säkerställa att koncernen har ett effektivt system för riskhantering och intern kontroll.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet är ett styrelseutskott som utses årligen.

Revisorer

Revisorerna granskar årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget och rapporterar till årsstämman.