Investerare

Index

Axfood ingår i många svenska index. Nedan finns exempel där Axfood är listad.

OMX Stockholm 30 Next (OMXS30NEXT) omfattar de 30 mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm som inte ingår i OMXS30. Indexet är vägt baserat på marknadsvärde.

OMX GES Sustainability Sweden index (OMXSUSTAINSE) är skapat för ansvarsfulla investeringar och sammanställs av Nasdaq OMX och GES Investment Services. Indexet omfattar bolag som är ledande inom hållbarhet och väljs utifrån hur väl bolagen möter kriterier på miljöområdet, inom sociala frågor och bolagsstyrning (ESG). 

OMX GES Sustainability Sweden Ethical index (OMXSUSTETHSE) är tillägg även granskat utifrån etiska aspekter baseradinternationell standard gällande miljö, mänskliga rättigheter och korruption.  

SX5000, 5300 och 5330 är branschindex som finns både med (GI) och utan (PI) utdelning:

  • SX5000 avser konsumenttjänster
  • SX5300 avser detaljhandeln
  • SX5330 avser dagligvaruhandel (mat och apotek).

Axfood ingår även i ett antal nordiska index exempelvis the NASDAQ OMX Nordic Tradable Sector Index (NOMXN) och VINX All-Share (VINX).