Gå direkt till innehåll

Finansiell ställning

Finansiell ställning

Enligt Axfoods finanspolicy är grunden för Axfoodkoncernens finansiella strategi att skapa betryggande finansiella förutsättningar för koncernens drift och utveckling.

Axfood har en solid balansräkning och affärsmodellen skapar ett stabilt kassaflöde. Under de senaste fem åren till och med 2022 har den ordinarie utdelningen i genomsnitt uppgått till 83 procent av resultatet efter skatt. Historiskt har Axfood efter utbetalning av utdelningen under året byggt upp en nettofordran. Övergången till IFRS 16 innebär en redovisningsmässig övergång från en nettofordran till en nettoskuld.

Koncernens externa finansiering från kreditinstitut (främst banker) ligger i moderbolaget och dotterbolagen finansierar sin verksamhet genom de centrala koncernkontosystemen.

  31 dec 2022 31 dec 2021 31 dec 2020
Soliditet, % 24,1 21,8 24,3
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,3 1,5 1,0
Nettoskuldsättningsgrad, exkl. IFRS 16, ggr 0,0 0,2 -0,2
Kassa och bank vid årets slut, Mkr 559 734 1 534