Gå direkt till innehåll

Finansiell ställning

Finansiell ställning

Enligt Axfoods finanspolicy är grunden för Axfoodkoncernens finansiella strategi att skapa betryggande finansiella förutsättningar för koncernens drift och utveckling.

Axfood har en solid balansräkning och ett stabilt kassaflöde med en effektiv hantering av rörelsekapitalet. Enligt Axfoods utdelningspolicy ska utdelningen till aktieägare vara minst 50 procent av resultatet efter skatt och delas ut vid två betalningstillfällen. Historiskt har Axfood efter utbetalning av utdelningen under året byggt upp en nettofordran. Övergången till IFRS 16 innebär en redovisningsmässig övergång från en nettofordran till en nettoskuld.

Koncernens externa finansiering från kreditinstitut (främst banker) ligger i moderbolaget och dotterbolagen finansierar sin verksamhet genom de centrala koncernkontosystemen.

  31 dec 2023 31 dec 2022 31 dec 2021
Soliditet, % 23,9 24,1 21,8
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,3 1,3 1,5
Nettoskuldsättningsgrad, exkl. IFRS 16, ggr 0,0 0,0 0,2
Kassa och bank vid årets slut, Mkr 688 559 734