Gå direkt till innehåll

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete

Styrelsen ansvarar för att bolagets organisation är ändamålsenlig och att verksamheten bedrivs i enlighet med bolagsordningen, aktiebolagslagen och andra tillämpliga lagar och regler.

Axfoods styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst tio ordinarie stämmovalda ledamöter med högst två suppleanter. Val av styrelse sker årligen på årsstämman. Bolagsordningen innehåller inga andra bestämmelser om tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter.

Styrelsen ska utföra styrelsearbetet gemensamt under ordförandens ledning. En arbetsordning fastställs årligen som tydliggör styrelsens arbete och reglerar ledamöternas inbördes arbetsfördelning och beslutsordningen inom styrelsen. Den reglerar även sammanträdesplanen, kallelser, dagordning och protokoll för styrelsemötena samt styrelsens arbete med redovisnings-, revisions- och ersättningsfrågor. Vidare regleras hur styrelsen ska få information och dokumentation som underlag för sitt arbete för att kunna fatta väl underbyggda beslut.

Ett konstituerande möte hålls direkt efter årsstämman. Därefter ska styrelsen hålla minst fyra styrelsemöten per kalenderår. Vid varje ordinarie styrelsemöte följs den dagordning som fastställts i arbetsordningen, som innehåller rapport från vd och koncernchef, ekonomirapporter, investeringar samt strategiska frågor. Inför mötena erhåller ledamöterna skriftligt material om de frågor som ska behandlas.

Styrelsen antar även årligen en instruktion till vd och koncernchef.

Styrelsens sammansättning

Axfoods styrelse har sedan årsstämman 2023 bestått av sju stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Tre ledamöter och tre suppleanter är därutöver utsedda av de anställda. Var och en av styrelseledamöterna innehar för Axfood viktiga kompetenser och erfarenheter som väl täcker de områden som ansetts viktiga för bolaget. Av de stämmovalda ledamöterna är tre kvinnor. Styrelsen har en bred och djup erfarenhet inom relevanta områden.

Axfoods vd och koncernchef är inte ledamot i styrelsen men deltar på styrelsemötena som föredragande. Så gör även ekonomi- och finansdirektör samt chefsjurist, som även är styrelsens sekreterare.

Styrelsens oberoende

Enligt Koden ska en majoritet av de stämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Minst två av dessa ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Samtliga stämmovalda ledamöter har bedömts som oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Tre av ledamöterna; Fabian Bengtsson, Christian Luiga och Peter Ruzicka, har även bedömts uppfylla kravet på oberoende i förhållande till större aktieägare under hela 2023. Tre styrelseledamöter har bedömts som inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare under hela 2023. Mia Brunell Livfors var vd och koncernchef för Axfoods största ägare Axel Johnson fram till och med den 7 september 2023 med Thomas Ekman som efterträdare. Därutöver hade Sara Öhrvall en rådgivarroll för Axel Johnson fram till september 2023 och Caroline Berg är styrelseordförande i Axel Johnson.

Styrelsens arbete

Återkommande ämnen på de ordinarie styrelsemötena är en lägesrapport från vd och koncernchef, uppföljning av resultatutvecklingen, marknadsläge, hållbarhetsfrågor samt investerings- och etableringsärenden. Ersättnings- och revisionsutskotten har lämnat rapporter från sina möten på nästkommande styrelsemöte och delårsrapporterna har behandlats kvartalsvis. För information om styrelsens arbete under 2023, se Bolagsstyrningsrapporten i års- och hållbarhetsredovisningen 2023.

Styrelsen har valt att utse ett Ersättningsutskott för djupare beredning av ersättningsfrågor. Ett Revisionsutskott har också inrättats.