Investerare

Styrelsens arbete

Här hittar du information om styrelsens arbete, ersättning och eventuella förändringar i Axfoods styrelse.

Styrelsen i Axfood ska enligt bolagsordningen bestå av:

 • Lägst tre och högst tio ordinarie ledamöter med högst två suppleanter valda av årsstämman.
 • En väl sammanvägd mix av de kompetenser som är viktiga för att styra Axfoods strategiska arbete på ett ansvarsfullt och framgångsrikt sätt. Exempel på sådana kompetenser inkluderar:
  • Kunskap om detaljhandel
  • Bolagsstyrning
  • Efterlevnad av regler och bestämmelser
  • Finansiering och finansiell analys
  • Ersättningsfrågor
  • Tidigare styrelseerfarenhet
 • Beakta mångfald bland annat avseende
  • ålder
  • kön
  • utbildning
  • kön
  • sexuell läggning
  • funktionsnedsättning

På årsstämman 2018 valdes åtta ledamöter till Axfoods styrelse som var och en innehar viktiga kompetenser och erfarenheter. Tre ledamöter och tre suppleanter är utsedda av de anställda. Axfoods verkställande direktör Klas Balkow är inte ledamot i styrelsen, men deltar på styrelsemötena som föredragande. Axfoods ekonomi- och finansdirektör Anders Lexmon är styrelsens sekreterare.

FÖRÄNDRINGAR I STYRELSEN UNDER 2018
I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman om att utöka styrelsen med två styrelseledamöter genom nyval av Stina Andersson och Jesper Lien. Alla tidigare styrelseledamöter omvaldes. 

Stina Andersson är sedan 2016 strategi- och affärsutvecklingschef och ansvarig för Tele2 IoT samt medlem av Tele2 ABs ledningsgrupp. Hon har även erfarenhet och kompetens från tidigare ledande positioner inom Kinnevik-koncernen, däribland som investeringsdirektör och medlem av Investment AB Kinneviks ledningsgrupp samt dessförinnan som strategichef. Stina Andersson har mångårig erfarenhet av bl a strategi- och affärsutveckling samt digital verksamhet och logistik i e-handelsbolag. Stina Andersson har en masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt CEMS master inom International Management från HEC Paris och Handelshögskolan i Stockholm.

Jesper Lien har lång och bred erfarenhet från olika roller inom detalj- och dagligvarubranschen. Han har bland annat haft ett flertal ledande positioner inom Coop-koncernen, däribland som VD för Coop Danmark under åren 2009-2013. Han har även varit verksam inom den engelska gör-det-självkedjan B&Q, där han var CCO under 2016-2017. Sedan november 2017 är Jesper Lien VD för danska gör-det-självkedjan Silvan och operating partner i tyska Aurelius Investment Group. Jesper Lien är utbildad till ingenjör vid Technical University of Denmark samt inom business administration (financial management) vid Copenhagen Business School.

Mia Brunell Livfors omvaldes som styrelseordförande. På det konstituerande styrelsemötet den 14 mars 2018 valdes Lars Olofsson till styrelsens vice ordförande.

BEROENDESTÄLLNING
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska en majoritet av de stämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning. Minst två av dessa ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Oberoende i förhållande till Axfood och Axfoods ledning
Axfoods styrelse har bedömts uppfylla kraven på oberoende då samtliga stämmovalda ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till Axfoods större aktieägare
Fyra av ledamöterna, Stina Andersson, Fabian Bengtsson, Jesper Lien och Christer Åberg, har även bedömts uppfylla kravet på oberoende i förhållande till större aktieägare.

Fyra styrelseledamöter har bedömts som icke oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Mia Brunell Livfors är vd och koncernchef för Axfoods största ägare, Axel Johnson AB, och har inte bedömts som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Antonia Ax:son Johnson, Caroline Berg och Lars Olofsson, som är styrelseledamot, styrelseordförande respektive styrelseledamot i Axel Johnson AB, har inte bedömts som oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

STYRELSENS ARBETE 
Varje år fastställer styrelsen en skriftlig arbetsordning som reglerar:

 • Styrelsens ansvar
 • Styrelsens och ledamöternas inbördes arbetsfördelning
 • Beslutsordningen inom styrelsen
 • Sammanträdesplanen
 • Kallelser till styrelsemötena
 • Dagordning och protokoll för styrelsemötena
 • Styrelsens arbete med redovisnings- och revisionsfrågor
 • Hur styrelsen ska erhålla information och dokumentation som underlag för dess arbete och för att kunna fatta väl underbyggda beslut

Axfoods styrelse håller ett konstituerande möte direkt efter årsstämman. Därefter ska styrelsen hålla minst fyra styrelsemöten per kalenderår. Vid varje ordinarie styrelsemöte följs den dagordning som fastställts i styrelsens arbetsordning. Denna dagordning innehåller:

 • Rapport från vd
 • Ekonomirapporter
 • Investeringar
 • Strategiska frågor

Inför styrelsemötena erhåller ledamöterna skriftligt material beträffande de frågor som ska behandlas vid mötena. Styrelsen har valt att utse ett ersättningsutskott inom sig för djupare beredning av ersättningsfrågor. Styrelsen verkar i sin helhet som revisionsutskott.

För styrelsens arbete 2017 se Bolagsstyrningsrapport 2017.