Gå direkt till innehåll

Styrelsens arbete

Styrelsen ansvarar för att Axfoods organisation är ändamålsenlig och att verksamheten bedrivs i enlighet med bolagsordningen, aktiebolagslagen och andra tillämpliga lagar och regler.

Styrelsen i Axfood ska enligt bolagsordningen bestå av tre till tio ordinarie ledamöter med högst två suppleanter valda av årsstämman. Var och en av styrelseledamöterna ska inneha för Axfood viktiga kompetenser och erfarenheter som väl täcker de områden som ansetts viktiga för bolaget. Styrelsen ska också ha en bra bredd utifrån ett mångfaldsperspektiv.

På årsstämman 2021 valdes sju ledamöter till Axfoods styrelse som var och en innehar viktiga kompetenser och erfarenheter. Tre ledamöter och tre suppleanter är utsedda av de anställda. Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow och ekonomi- och finansdirektör Anders Lexmon är inte ledamöter i styrelsen, men deltar på styrelsemötena som föredragande. Axfoods chefsjurist Sandra Brånstad är styrelsens sekreterare.

Förändringar i styrelsen under 2021

Årsstämman 2021 beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan några suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Mia Brunell Livfors, Stina Andersson, Fabian Bengtsson, Caroline Berg, Christian Luiga och Christer Åberg. Peter Ruzicka valdes som ny styrelseledamot. Mia Brunell Livfors omvaldes som styrelsens ordförande. Styrelseledamöterna Jesper Lien och Lars Olofsson avböjde omval.

Beroendeställning

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska en majoritet av de stämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning. Minst två av dessa ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Oberoende i förhållande till Axfood och Axfoods ledning

Axfoods styrelse har bedömts uppfylla kraven på oberoende då samtliga stämmovalda ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till Axfoods större aktieägare

Fyra av ledamöterna, Fabian Bengtsson, Christian Luiga, Christer Åberg och Peter Ruzicka har även bedömts uppfylla kravet på oberoende i förhållande till större aktieägare.

Tre styrelseledamöter har bedömts som icke oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Mia Brunell Livfors är vd och koncernchef och Stina Andersson är operativ chef för Axfoods största ägare, Axel Johnson AB. Caroline Berg är styrelseordförande i Axel Johnson AB.

Styrelsens arbete

Varje år fastställer styrelsen en skriftlig arbetsordning som reglerar:

 • Styrelsens ansvar
 • Styrelsens och ledamöternas inbördes arbetsfördelning
 • Beslutsordningen inom styrelsen
 • Sammanträdesplanen
 • Kallelser till styrelsemötena
 • Dagordning och protokoll för styrelsemötena
 • Styrelsens arbete med redovisnings- och revisionsfrågor
 • Hur styrelsen ska erhålla information och dokumentation som underlag för dess arbete och för att kunna fatta väl underbyggda beslut

Axfoods styrelse håller ett konstituerande möte direkt efter årsstämman. Därefter ska styrelsen hålla minst fyra styrelsemöten per kalenderår. Vid varje ordinarie styrelsemöte följs den dagordning som fastställts i styrelsens arbetsordning. Denna dagordning innehåller:

 • Vd:s lägesrapport
 • Finansiella rapporter
 • Investeringsärenden
 • Strategiska frågor

Inför styrelsemötena erhåller ledamöterna skriftligt material beträffande de frågor som ska behandlas vid mötena.

Styrelsen har valt att utse ett ersättningsutskott för djupare beredning av ersättningsfrågor. På det konstituerande styrelsesammanträdet i mars 2020 inrättades även ett revisionsutskott.

För information om styrelsens arbete under 2020, se Bolagsstyrningsrapport 2020.