Gå direkt till innehåll

Styrelsens arbete

Här hittar du information om styrelsens arbete, ersättning och eventuella förändringar i Axfoods styrelse.

Styrelsen i Axfood ska enligt bolagsordningen bestå av:

 • Som lägst tre och högst tio ordinarie ledamöter med högst två suppleanter valda av årsstämman.
 • En väl sammanvägd mix av de kompetenser som är viktiga för att styra Axfoods strategiska arbete på ett ansvarsfullt och framgångsrikt sätt. Exempel på sådana kompetenser inkluderar:
  • Kunskap om detaljhandel
  • Bolagsstyrning
  • Efterlevnad av regler och bestämmelser
  • Finansiering och finansiell analys
  • Ersättningsfrågor
  • Tidigare styrelseerfarenhet
 • Beakta mångfald bland annat avseende
  • Ålder
  • Kön
  • Utbildning
  • Yrkesmässig bakgrund

På årsstämman 2020 valdes åtta ledamöter till Axfoods styrelse som var och en innehar viktiga kompetenser och erfarenheter. Tre ledamöter och tre suppleanter är utsedda av de anställda. Axfoods verkställande direktör Klas Balkow och ekonomi- och finansdirektör Anders Lexmon är inte ledamöter i styrelsen, men deltar på styrelsemötena som föredragande. Axfoods chefsjurist Sandra Brånstad är styrelsens sekreterare.

Förändringar i styrelsen under 2020

Årsstämman 2020 beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Årsstämman omvalde samtliga styrelseledamöter samt valde in Christian Luiga som ny styrelseledamot.

Mia Brunell Livfors omvaldes som styrelseordförande. På det konstituerande styrelsemötet den 18 mars 2020 omvaldes Lars Olofsson till styrelsens vice ordförande.

Beroendeställning

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska en majoritet av de stämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning. Minst två av dessa ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Oberoende i förhållande till Axfood och Axfoods ledning

Axfoods styrelse har bedömts uppfylla kraven på oberoende då samtliga stämmovalda ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till Axfoods större aktieägare

Fem av ledamöterna, Lars Olofsson, Fabian Bengtsson, Jesper Lien, Christer Åberg och Christian Luiga, har även bedömts uppfylla kravet på oberoende i förhållande till större aktieägare.

Tre styrelseledamöter har bedömts som icke oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Mia Brunell Livfors är vd och koncernchef och Stina Andersson är operativ chef för Axfoods största ägare, Axel Johnson AB. Caroline Berg är styrelseordförande i Axel Johnson AB.

Styrelsens arbete

Varje år fastställer styrelsen en skriftlig arbetsordning som reglerar:

 • Styrelsens ansvar
 • Styrelsens och ledamöternas inbördes arbetsfördelning
 • Beslutsordningen inom styrelsen
 • Sammanträdesplanen
 • Kallelser till styrelsemötena
 • Dagordning och protokoll för styrelsemötena
 • Styrelsens arbete med redovisnings- och revisionsfrågor
 • Hur styrelsen ska erhålla information och dokumentation som underlag för dess arbete och för att kunna fatta väl underbyggda beslut

Axfoods styrelse håller ett konstituerande möte direkt efter årsstämman. Därefter ska styrelsen hålla minst fyra styrelsemöten per kalenderår. Vid varje ordinarie styrelsemöte följs den dagordning som fastställts i styrelsens arbetsordning. Denna dagordning innehåller:

 • Rapport från vd
 • Ekonomirapporter
 • Investeringar
 • Strategiska frågor

Inför styrelsemötena erhåller ledamöterna skriftligt material beträffande de frågor som ska behandlas vid mötena. Styrelsen har valt att utse ett ersättningsutskott inom sig för djupare beredning av ersättningsfrågor. Styrelsen verkar i sin helhet som revisionsutskott.

För styrelsens arbete 2019, se Bolagsstyrningsrapport 2019.