Gå direkt till innehåll

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete

Styrelsen ansvarar för att Axfoods organisation är ändamålsenlig och att verksamheten bedrivs i enlighet med bolagsordningen, aktiebolagslagen och andra tillämpliga lagar och regler.

Axfoods styrelse består av sju stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Tre ledamöter och tre suppleanter är därutöver utsedda av de anställda. Var och en av styrelseledamöterna innehar för Axfood viktiga kompetenser och erfarenheter som väl täcker de områden som ansetts viktiga för bolaget. Av de stämmovalda ledamöterna är tre kvinnor. Styrelsen har en bred och djup erfarenhet inom relevanta områden.

Axfoods verkställande direktör och koncernchef är inte ledamot i styrelsen men deltar på styrelsemötena som föredragande. Så gör även Axfoods ekonomi- och finansdirektör, samt chefsjurist som även är styrelsens sekreterare.

Styrelsens oberoende

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska en majoritet av de stämmovalda styrelseledamöterna var oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning. Minst två av dessa ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Samtliga stämmovalda ledamöter har bedömts som oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen och fyra av ledamöterna; Fabian Bengtsson, Christian Luiga, Peter Ruzicka och Christer Åberg, har även bedömts uppfylla kravet på oberoende i förhållande till större aktieägare för hela 2022. Tre styrelseledamöter har bedömts som inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Mia Brunell Livfors som är verkställande direktör och koncernchef för Axfoods största ägare, Axel Johnson, Caroline Berg som är styrelseordförande i Axel Johnson och Sara Öhrvall som fram till augusti 2022 var operativ chef för Axel Johnson och sedermera är rådgivare till Axel Johnson.

Styrelsens arbete

Varje år fastställer styrelsen en skriftlig arbetsordning som reglerar:

  • Styrelsens ansvar
  • Styrelsens och ledamöternas inbördes arbetsfördelning
  • Beslutsordningen inom styrelsen
  • Sammanträdesplanen
  • Kallelser till styrelsemötena
  • Dagordning och protokoll för styrelsemötena
  • Styrelsens arbete med redovisnings- och revisionsfrågor
  • Hur styrelsen ska erhålla information och dokumentation som underlag för dess arbete och för att kunna fatta väl underbyggda beslut

Axfoods styrelse håller ett konstituerande möte direkt efter årsstämman. Därefter ska styrelsen hålla minst fyra styrelsemöten per kalenderår. Vid varje ordinarie styrelsemöte följs den dagordning som fastställts i styrelsens arbetsordning.

Återkommande ämnen på de ordinarie styrelsemötena är en lägesrapport från verkställande direktören och koncernchefen, uppföljning av resultatutvecklingen, marknadsläge, hållbarhetsfrågor samt investerings- och etableringsärenden. Ersättnings- och revisionsutskottet har lämnat rapporter från sina möten på nästkommande styrelsemöte och delårsrapporterna har behandlats kvartalsvis.

Inför styrelsemötena erhåller ledamöterna skriftligt material beträffande de frågor som ska behandlas vid mötena.

Styrelsen har valt att utse ett Ersättningsutskott för djupare beredning av ersättningsfrågor. Ett Revisionsutskott har också inrättats.

För information om styrelsens arbete under 2022, se Bolagsstyrningsrapporten i års- och hållbarhetsredovisningen 2022.