Investerare

Styrelsens arbete

Här hittar du information om styrelsens arbete, ersättning och eventuella förändringar i Axfoods styrelse.

Styrelsen i Axfood ska enligt bolagsordningen bestå av:

 • Lägst tre och högst tio ordinarie ledamöter med högst två suppleanter valda av årsstämman.
 • En väl sammanvägd mix av de kompetenser som är viktiga för att styra Axfoods strategiska arbete på ett ansvarsfullt och framgångsrikt sätt. Exempel på sådana kompetenser inkluderar:
  • Kunskap om detaljhandel
  • Bolagsstyrning
  • Efterlevnad av regler och bestämmelser
  • Finansiering och finansiell analys
  • Ersättningsfrågor
  • Tidigare styrelseerfarenhet.
 • Beakta mångfald bland annat avseende
  • ålder
  • kön
  • utbildning
  • yrkesmässig bakgrund.

På årsstämman 2019 valdes sju ledamöter till Axfoods styrelse som var och en innehar viktiga kompetenser och erfarenheter. Tre ledamöter och tre suppleanter är utsedda av de anställda. Axfoods verkställande direktör Klas Balkow och ekonomi- och finansdirektör Anders Lexmon är inte ledamöter i styrelsen, men deltar på styrelsemötena som föredragande. Axfoods chefsjurist Sandra Brånstad är styrelsens sekreterare.

FÖRÄNDRINGAR I STYRELSEN UNDER 2019
Årsstämman belsutade i enlighet med valberedningens förslag. Alla tidigare styrelseledamöter omvaldes förutom Antonia Ax:son Johnson som hade avböjt omval. 

Mia Brunell Livfors omvaldes som styrelseordförande. På det konstituerande styrelsemötet den 21 mars 2019 valdes Lars Olofsson till styrelsens vice ordförande.

BEROENDESTÄLLNING
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska en majoritet av de stämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning. Minst två av dessa ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Oberoende i förhållande till Axfood och Axfoods ledning
Axfoods styrelse har bedömts uppfylla kraven på oberoende då samtliga stämmovalda ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till Axfoods större aktieägare
Tre av ledamöterna, Fabian Bengtsson, Jesper Lien och Christer Åberg, har även bedömts uppfylla kravet på oberoende i förhållande till större aktieägare.

Fem styrelseledamöter har bedömts som icke oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Mia Brunell Livfors är vd och koncernchef och Stina Andersson är operativ chef för Axfoods största ägare, Axel Johnson AB. Caroline Berg och Lars Olofsson är styrelseordförande respektive styrelseledamot i Axel Johnson AB.

STYRELSENS ARBETE 
Varje år fastställer styrelsen en skriftlig arbetsordning som reglerar:

 • Styrelsens ansvar
 • Styrelsens och ledamöternas inbördes arbetsfördelning
 • Beslutsordningen inom styrelsen
 • Sammanträdesplanen
 • Kallelser till styrelsemötena
 • Dagordning och protokoll för styrelsemötena
 • Styrelsens arbete med redovisnings- och revisionsfrågor
 • Hur styrelsen ska erhålla information och dokumentation som underlag för dess arbete och för att kunna fatta väl underbyggda beslut

Axfoods styrelse håller ett konstituerande möte direkt efter årsstämman. Därefter ska styrelsen hålla minst fyra styrelsemöten per kalenderår. Vid varje ordinarie styrelsemöte följs den dagordning som fastställts i styrelsens arbetsordning. Denna dagordning innehåller:

 • Rapport från vd
 • Ekonomirapporter
 • Investeringar
 • Strategiska frågor

Inför styrelsemötena erhåller ledamöterna skriftligt material beträffande de frågor som ska behandlas vid mötena. Styrelsen har valt att utse ett ersättningsutskott inom sig för djupare beredning av ersättningsfrågor. Styrelsen verkar i sin helhet som revisionsutskott.

För styrelsens arbete 2018 se Bolagsstyrningsrapport 2018.