Gå direkt till innehåll

Finansiella risker

Axfoodkoncernen är exponerad för finansiella risker i form av finansierings- och likviditetsrisker, ränterisker, valutarisker och kreditrisker.

Styrelsen antar årligen en koncernövergripande finanspolicy som reglerar ansvarsfördelningen i finansiella frågor mellan styrelse, koncernchefen, ekonomi- och finansdirektören, centrala finansavdelningen och övriga koncernbolag. Koncernens finansavdelning rapporterar regelbundet uppföljning av finanspolicyn till ekonomi- och finansdirektören samt styrelsen. För mer information om de finansiella riskerna, se Axfoods års- och hållbarhetsredovisning.