Gå direkt till innehåll

Finansiella risker

Finansiella risker

Axfood är exponerat för finansiella risker i form av finansierings- och refinansieringsrisker, likviditetsrisker, ränterisker, valutarisker och kreditrisker.

Styrelsen antar årligen en koncernövergripande finanspolicy som reglerar ansvarsfördelningen i finansiella frågor mellan styrelsen, vd och koncernchefen, ekonomi- och finansdirektören, centrala finansavdelningen och övriga koncernbolag. Koncernens finansavdelning rapporterar månadsvis en uppföljning av finanspolicyn till ekonomioch finansdirektören. Samma rapportering görs även till styrelsen fyra gånger per år.

För mer information om de finansiella riskerna, se års- och hållbarhetsredovisningen.