Gå direkt till innehåll

Finansiella risker

Finansiella risker

Axfood är exponerat för finansiella risker i form av finansierings- och refinansieringsrisker, likviditetsrisker, ränterisker, valutarisker och kreditrisker.

Styrelsen antar årligen en koncernövergripande finanspolicy som reglerar ansvarsfördelningen i finansiella frågor mellan styrelsen, vd och koncernchefen, ekonomi- och finansdirektören, centrala finansavdelningen och övriga koncernbolag. Koncernens finansavdelning rapporterar månadsvis en uppföljning av finanspolicyn till ekonomi- och finansdirektören. Samma rapportering görs även till styrelsen fyra gånger per år.

För mer information om de finansiella riskerna, se års- och hållbarhetsredovisningen.