Investerare

Intern kontroll

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att säkerställa att koncernen har ett effektivt system för riskhantering och intern kontroll.

Styrelsen ska enligt aktiebolagslagen tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Svensk kod för bolagsstyrning förtydligar detta och föreskriver att styrelsen ansvarar för den interna kontrollen.

Axfoods internkontrollstruktur är uppbyggd utifrån COSO-modellen, vars ramverk har tillämpats på Axfoods verksamhet och förutsättningar. Enligt COSO-modellen sker genomgång och bedömning inom områdena kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. Utifrån denna genomgång identifieras vissa utvecklingsområden, vilka prioriteras i det löpande arbetet med intern kontroll.

Riskbedömning

Årliga genomgångar och styrelsebeslut om vilka risker som är väsentliga att beakta.

Kontrollmiljö

Basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen.

Kontroller

Aktiviteter för att hantera de risker som bedöms vara väsentliga för den interna kontrollen.

Information

Styrande dokument i form av policys, riktlinjer och manualer, gällande den finansiella rapporteringen.

Uppföljning

Styrelsen och koncernledningen får löpande information om koncernens resultat och finansiella ställning.