Investerare

Finansiella mål

Axfoods strategiska mål stödjer strategin med lönsam tillväxt, driver arbetet med miljöfrågor och engagerade medarbetare som ska spegla mångfalden i samhället.

Koncernens tillväxt

Axfood ska växa mer än marknaden. Nytt mål från 2018.

Under 2018 ökade Axfood butiksomsättningen (inklusive Hemköp franchise med 5,3 procent medan marknaden ökade med 3,0 procent mätt i löpande priser enligt HUI/Svensk Dagligvaruhandel. Axfood ökade därmed sin marknadsandel.

 

Rörelsemarginal

Långsiktigt ska rörelsemarginalen uppgå till minst 4 procent.

Under 2018 uppnåddes det långsiktiga målet då rörelsemarginalen uppgick till 4,2 procent. Lönsamheten påverkades positivt av jämförbar försäljning och försäljningsmixen.

 

Soliditet

2018 skulle soliditeten uppgå till minst 25 procent vid varje kvartal.

Som en konsekvens av ändrade redovisningsprinciper (övergång till IFRS 16
Leasingavtal) ska soliditeten för 2019 uppgå till minst 20 procent vid årets utgång.

Per 31 december 2018 uppgick soliditete till 37 procent och målet uppnåddes under varje kvartal.