Gå direkt till innehåll

Finansiella mål

Finansiella mål

Axfood styr och följer löpande upp koncernens utveckling utifrån strategiska koncernövergripande mål. Genom en stark finansiell ställning och en hållbar verksamhet skapas utrymme och förutsättningar för långsiktig lönsam tillväxt.

Tillväxt

Axfood ska växa mer än marknaden. Under 2022 ökade Axfood butiksomsättningen med 11,9 procent (1,9) samtidigt som marknaden ökade med 5,7 procent (1,3) enligt Svensk Dagligvaruhandel och HUI Research.

Med olika koncept och starka marknadspositioner har Axfood under flera
år växt snabbare än marknaden, såväl i fysisk butik som inom e-handeln.
Trenden accelererade under 2022, i synnerhet för Willys, och Axfood växte mer än dubbelt så mycket som marknaden.

Rörelsemarginal

Långsiktigt ska rörelsemarginalen uppgå till minst 4,5 procent. Under 2022 uppgick rörelsemarginalen till 4,2 procent (4,7).

Under slutet av 2021 höjdes lönsamhetsmålet från den tidigare nivån om en långsiktig rörelsemarginal om minst 4,0 procent. Detta som en följd av att de investeringar som görs inom logistiken, tillsammans med utvecklingen i butikskedjorna, skapar goda förutsättningar för ökad lönsamhet över tid.

Soliditet

Soliditeten ska uppgå till minst 20 procent vid årets utgång. Per 31 december 2022 var soliditeten 24,1 procent (21,8).

Axfood har en solid balansräkning och affärsmodellen skapar ett stabilt kassaflöde. Målet är att upprätthålla en stark finansiell ställning för att
skapa handlingsutrymme och flexibilitet att göra investeringar som gynnar
koncernen på lång sikt. Under 2022 påverkades soliditeten positivt av den
genomförda företrädesemissionen om 1,5 miljarder kronor.