Gå direkt till innehåll

Ersättningar

Ersättningar

Axfood ska erbjuda marknadsmässig ersättning som ska baseras på faktorer som arbetsuppgifternas betydelse, medarbetarens kompetens, erfarenhet, prestation och i fråga om rörlig ersättning, uppfyllandet av i förväg fastställda mål.

Ersättningen kan bestå av fast lön, kortsiktig rörlig ersättning, pensionsförmåner, försäkringar och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast lön

Fast lön utgör ersättning för en engagerad arbetsinsats på hög professionell nivå som ytterst syftar till att skapa mervärden för Axfoods kunder, aktieägare och medarbetare. Den fasta lönen ska i förhållande till marknaden vara attraktiv och baserad på medarbetarens kompetens, erfarenhet och prestation. Lönen utvärderas årligen. Ledande befattningshavare erhåller inte arvode för styrelseuppdrag i Axfoodkoncernens dotter- och intressebolag.

Rörlig ersättning

Utöver den fasta lönen kan rörlig ersättning utgå. Den rörliga ersättningen ska kopplas till mätbara och förutbestämda kriterier som ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. Kriterierna ska fastställas årligen av ersättningsutskottet respektive styrelsen. Rörlig ersättning ska baseras på uppfyllandet av Axfoods, och i förekommande fall dotterbolags, mål för resultat och omsättningstillväxt samt personliga mål för verksamhetsåret. Mätperioden är ett år och ersättningen kan uppgå till högst 60 procent av den fasta lönen.

Ytterligare rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta årliga lönen samt inte utges mer än en gång per år per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen efter beredning av ersättningsutskottet.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska bedömas och fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Vid den årliga utvärderingen kan ersättningsutskottet, eller i förekommande fall styrelsen, justera målen och/eller ersättningen för såväl positiva som negativa extraordinära händelser, omorganisationer och strukturförändringar eller liknande omständigheter.

Rörlig ersättning ska inte utgå om Axfoodkoncernen har ett negativt resultat oavsett om de enskilda målen för ett dotterbolag och/eller de individuella målen för den ledande befattningshavaren i förekommande fall har uppnåtts.

Pensions- och övriga förmåner

Axfood tillämpar pensionsåldern 65 år för samtliga ledande befattningshavare.

För koncernchefen ska pensionsförmåner vara premiebestämda. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den pensionsmedförande lönen (som motsvarar den fasta månadslönen multiplicerad med en faktor om 12,2).

Övriga ledande befattningshavare ska ha premiebestämd pensionsplan enligt den vid var tid gällande ITP-planen avd 1. ITP-planen avd 1 innebär att premien som sätts av till pension för närvarande är 4,5 procent av lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönedelar upp till 30 inkomstbasbelopp.

Ledande befattningshavare med ITP 1 och ITP 2 kan ha en chefspension innebärande att en extra pensionspremie om 30 procent inbetalas på fasta lönedelar (fasta månadslönen multiplicerad med en faktor om 12,2) mellan 30 och 50 inkomstbasbelopp.

För att kompensera för periodiseringseffekt som kan inträda för ledande befattningshavare med ITP 1 till följd av utbetalning av kortsiktig rörlig lön en viss månad kan Axfood, i förekommande fall, betala en extra engångspremie till pension i de fall den fasta lönen ej överstiger 30 inkomstbasbelopp (per månad) men utbetalning av kortsiktig rörlig lön tillsammans med den fasta lönen summerar till över 30 inkomstbasbelopp (aktuell utbetalningsmånad). Kompensationen begränsas till en årlig engångspremie om 30 procent av mellanskillnaden mellan medarbetarens fasta månadslön och taket för pensionsmedförande lön, för närvarande 30 inkomstbasbelopp.

Andra förmåner ska vara av begränsad omfattning och får bl.a. omfatta sjuk-, liv- och sjukvårdsförsäkring samt bil-, rese- och bostadsförmån.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål ska tillgodoses.

Ersättningsrapport

Utöver information i års- och hållbarhetsredovisningen upprättas årligen en separat ersättningsrapport som ger en översikt av hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i Axfood tillämpas. Läs ersättningsrapporten för 2023 här.