Investerare

Ersättningar

Riktlinjerna för ersättningar och övriga anställningsvillkor för vd och övriga ledande befattningshavare fastställdes av årsstämman den 21 mars 2019. Riktlinjerna är desamma som gällt sedan 2010, förutom att den tidigare rörliga kontant ersättningen ska kunna ersättas med ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram.

Koncernledningen har under året bestått av vd samt nio övriga medlemmar.

Fast grundlön

Koncernledningen ska ha en i jämförelse med marknaden attraktiv grundlön i form av en fast kontant månadslön. Denna fasta grundlön utgör ersättning för en engagerad arbetsinsats på hög professionell nivå som skapar mervärden för Axfoods kunder, ägare och medarbetare.

Rörlig ersättning

Koncernledningen ska utöver grundlönen erbjudas en kortsiktig och en långsiktig rörlig ersättning. De kortsiktiga rörliga ersättningarna är baserade på uppfyllandet av Axfoods mål för:

  • resultat
  • omsättningstillväxt
  • individuella mål för verksamhetsåret

Den kortsiktiga rörliga ersättningen är en årlig ersättning. Målen för utfallsnivåerna fastställs av ersättningsutskottet (för vd av hela styrelsen) vid årets början och är maximerad enligt nedan:

  • 60 procent av den under året utbetalda grundlönen för vd
  • 50–55 procent av den under året utbetalda grundlönen för övriga medlemmar i bolagsledningen.

För långsiktig rörlig ersättning se Långsiktigt incitamentsprogram.

De fullständiga principerna som antogs av stämman 2019 återfinns i protokollet från årsstämman.