Gå direkt till innehåll

Revisorer

Revisorerna granskar årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget och rapporterar till årsstämman.

Vid årsstämman 2020 omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för perioden fram till årsstämman 2022. Vid sidan av revisionsuppdraget gör Deloitte endast tjänster som är förenlig med reglerna i revisorslagen och FARs yrkesetiska regler avseende opartiskhet och självständighet.

Hans Warén, auktoriserad revisor och styrelseordförande för Deloitte i Sverige, är huvudansvarig revisor.

Ersättningar till revisorer, Deloitte

Koncernen, Mkr 2020 2019
Ersättning för revisionsuppdrag 5 5
Revisionstjänster utöver revisionsuppdraget 0 0
Övriga tjänster 0 5
Summa 5 10

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års- och koncernredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. Övriga tjänster avser skatterådgivning samt övriga konsultationer.