Gå direkt till innehåll

Revisorer

Revisorer

Revisor utses av årsstämman efter förslag från valberedningen och väljs för en period av två år.

Revisor utses av årsstämman efter förslag från valberedningen och väljs för en period om två år. Revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes av årsstämman 2022 för perioden fram till årsstämman 2024. Didrik Roos, auktoriserad revisor och vd för Deloitte i Sverige, är huvudansvarig revisor sedan årsstämman 2023. Utöver uppdraget i Axfood är Didrik Roos huvudansvarig revisor för Boozt, H&M Hennes & Mauritz och Tele2.

Tjänster från revisorn vid sidan av revisionsuppdraget ska endast tillhandahållas i en omfattning som är förenlig med reglerna i revisorslagen och FARs yrkesetiska regler avseende revisors opartiskhet och självständighet.

Ersättningar till revisorer

Koncernen, Mkr 2023 2022
Ersättning för revisionsuppdrag 8 6
Revisionstjänster utöver revisionsuppdraget - 0
Övriga tjänster 0 2
Summa 8 9

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års- och koncernredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. Övriga tjänster avser skatterådgivning samt övriga konsultationer.