Gå direkt till innehåll

Revisorer

Revisorer

Revisor utses av årsstämman efter förslag från valberedningen och väljs för en period av två år.

Revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes av årsstämman 2022 för perioden fram till årsstämman 2024. Hans Warén, auktoriserad revisor och styrelseordförande för Deloitte i Sverige, är huvudansvarig revisor fram till årsstämman 2023, och den auktoriserade revisorn Didrik Roos kommer därefter att vara huvudansvarig. Utöver uppdraget i Axfood är Hans Warén huvudansvarig revisor för Industrivärden, SKF och Trelleborg. Didrik Roos är huvudansvarig revisor för Boozt, H&M och Tele2.

Tjänster från revisorn vid sidan av revisionsuppdraget ska endast tillhandahållas i en omfattning som är förenlig med reglerna i revisorslagen och FARs yrkesetiska regler avseende revisors opartiskhet och självständighet.

Ersättningar till revisorer

Koncernen, Mkr 2022 2021
Ersättning för revisionsuppdrag 6 5
Revisionstjänster utöver revisionsuppdraget 0 0
Övriga tjänster 2 2
Summa 9 7

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års- och koncernredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. Övriga tjänster avser skatterådgivnin samt övriga konsultationer.