Gå direkt till innehåll

Revisorer

Revisorerna granskar årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget och rapporterar till årsstämman.

Vid årsstämman 2020 omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för perioden fram till årsstämman 2022. Vid sidan av revisionsuppdraget gör Deloitte endast tjänster som är förenlig med reglerna i revisorslagen och FARs yrkesetiska regler avseende opartiskhet och självständighet.

Hans Warén, auktoriserad revisor och styrelseordförande för Deloitte i Sverige, är huvudansvarig revisor.

Ersättningar till revisorer 2020.JPG