Investerare

Revisorer

Revisorerna granskar årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget och rapporterar till årsstämman.

Vid årsstämman 2016 valdes Deloitte AB till revisor för perioden fram till årsstämman 2018. Vid sidan av revisionsuppdraget gör Deloitte endast tjänster som är förenlig med reglerna i revisorslagen och FARs yrkesetiska regler avseende opartiskhet och självständighet.

Huvudansvarig revisor är Hans Warén, auktoriserade revisor och styrelseordförande för Deloitte i Sverige.

Hans Waréns andra uppdrag:

  • Castellum
  • Gunnebo
  • Lindab
  • Trelleborg.