Gå direkt till innehåll

Nyckeltal för aktien

Nyckeltal för aktien

Axfoods aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2022 till 271 Mkr, fördelat på 216 843 240 aktier med ett kvotvärde av 1,25 kronor per aktie. Varje aktie har en röst.

Belopp i kronor 2022 2021
Ordinarie utdelning 8,15* 7,75
Utdelningsprocent, % 73,8 76,0
Antal utestående aktier, miljoner 215 805 384 209 104 732
Aktiekurs vid årets slut 285,90 260,40
Börsvärde årets slut, Mkr 61 995 54 650
Högsta slutkurs 333,60 260,40
Lägsta slutkurs 233,20 192,70
Direktavkastning, % 2,9* 3,0
Resultat per aktie före utspädning 11,04 10,20
Eget kapital per aktie 30,62 23,68
P/E-tal 25,9 25,3
Daglig omsättning relativt börsvärde (totalt), % 0,23 0,19
Volatilitet, standardavvikelse 28,6 14,7
Beta 0,30 0,27
Antal aktieägare vid årets slut 117 685 97 249

*Styrelsens förslag.

Jämförelsetalen för resultat per aktie under 2021 har omräknats för fondemissionselementet i företrädesemissionen som genomfördes under 2022.