Gå direkt till innehåll

Risk och riskhantering

Axfoods verksamhet är liksom all affärsverksamhet förenad med risker. Risker är något som kan påverka verksamheten negativt men som rätt hanterade även kan tillföra värde. Hur risker hanteras har därför stor betydelse. Axfood delar upp riskerna i operativa, strategiska och finansiella risker.

Operativa och strategiska risker

Operativa och strategiska risker inkluderar exempelvis risk för avbrott i logistikkedjan, klimat- och miljörisker samt IT- och informationssäkerhetsrisker.

Person som står vid utgång

Finansiella risker

Axfood är exponerat för finansiella risker i form av finansierings- och refinansieringsrisker, likviditetsrisker, ränterisker, valutarisker och kreditrisker.

Stockholm stad