Finansiella risker

Så jobbar Axfood med att förebygga och hantera finansiella risker, marknads-, ränte-, valuta- och kreditrisker.

Verksamhetsrisker

Så jobbar Axfood med verksamhetsrisker som exempelvis brand och arbetsmarknadskonflikter.

Miljörisker

Vi väljer att se många av riskerna inom klimat- och miljöområdet som möjligheter för vår verksamhet.

Förtroenderisker

Axfood arbetar med långtgående egenkontrollprogram och kvalitetssäkring av våra egna varor.

Lagar och regler

Axfood har en väl fungerande intern kontroll och ett etiskt förhållningsätt i samtliga led.

Politiska beslut

En risk är etableringsstopp för större butiker, något som skett i flera europeiska länder.