Gå direkt till innehåll

Axfoods bolagsstyrning

Medlemmar ur Axfoods styrelse

Axfoods bolagsstyrning

Axfood AB (publ.) (”Axfood”) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Axfoods aktie är sedan 1997 noterad på Nasdaq Stockholm.

Styrinstrument

Bolagsstyrningen i Axfood regleras genom principer i externa och interna regelverk.

Det externa regelverket omfattar relevanta lagar och författningar (exempelvis aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, marknadsmissbruksförordningen och IFRS), börsregelverket på den reglerade marknad där bolagets aktier är upptagna till handel (Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares) och Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).

Det interna regelverket omfattar bolagets bolagsordning och de styrinstrument som bolaget fastställt, vilka främst är styrelsens arbetsordning, vd-instruktion och interna instruktioner, policys och riktlinjer. Uppföljning av det interna regelverket sker årligen och revidering sker vid behov.

Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av Axfoods affärsmodell och styrning.

Svensk kod för bolagsstyrning

Axfood tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Under 2021 förekom inga
avvikelser.