Gå direkt till innehåll
Medlemmar ur Axfoods styrelse

Axfoods bolagsstyrning

God bolagsstyrning innebär att ägarna tar en aktiv roll, att det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan lednings- och kontrollorganen, god ordning och reda med uppföljning inom de interna systemen, samt intern kontroll avseende finansiell rapportering, och transparens gentemot ägare och kapitalmarknad.

Inledning

Axfood Aktiebolag (publ.) (”Axfood”) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Axfoodaktien är noterad på Stockholmsbörsen sedan 1997. Till grund för styrningen av bolaget ligger både externa och interna styrdokument.

Styrinstrument

Bolagsstyrningen i Axfood regleras genom principer i externa och interna regelverk.

Det externa regelverket omfattar relevanta lagar och författningar (t ex aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, marknadsmissbruksförordningen, IFRS), börsregelverket på den reglerade marknad där bolagets aktier är upptagna till handel (Regelverk för emittenter Nasdaq Stockholm) och bolagsstyrningskoden (Svensk kod för bolagsstyrning eller Koden).

Det interna regelverket omfattar bolagets bolagsordning och de styrinstrument som bolaget fastställt (främst styrelsens arbetsordning jämte interna instruktioner, policys och riktlinjer).

Uppföljning av det interna regelverket sker årligen och revidering sker vid behov.

Hållbarhetsstyrning

Axfoods hållbarhetsarbete är en integrerad del av bolagets affärsmodell och styrning. Grunden för arbetet är bolagets hållbarhetsprogram.

Svensk kod för bolagsstyrning

Axfood tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) med följande avvikelse under 2019:

Avvikelse från Koden (regel 2:4)
Enligt Koden ska styrelseledamot inte vara valberedningens ordförande. Styrelseledamoten Caroline Berg har under 2019 varit valberedningens ordförande.

Förklaring:
Caroline Berg är ordförande i Axel Johnson AB, som kontrollerar majoriteten av aktierna i Axfood. Det är av detta skäl naturligt att Caroline är ordförande i valberedningen.

Styrmodellen.JPG