Gå direkt till innehåll
Medlemmar ur Axfoods styrelse

Axfoods bolagsstyrning

Axfood AB (publ.) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Axfoods aktie är noterad på Stockholmsbörsen sedan 1997.

Styrinstrument

Bolagsstyrningen i Axfood regleras genom principer i externa och interna regelverk.

Det externa regelverket omfattar relevanta lagar och författningar (exempelvis aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, marknadsmissbruksförordningen och IFRS), börsregelverket på den reglerade marknad där bolagets aktier är upptagna till handel (Nordic Main Market Rulebook for Issuers of shares) och bolagsstyrningskoden (Svensk kod för bolagsstyrning eller Koden).

Det interna regelverket omfattar bolagets bolagsordning och de styrinstrument som bolaget fastställt (främst styrelsens arbetsordning jämte interna instruktioner, policys och riktlinjer).

Uppföljning av det interna regelverket sker årligen och revidering sker vid behov.

Hållbarhetsstyrning

Axfoods hållbarhetsarbete är en integrerad del av bolagets affärsmodell och styrning. Grunden för arbetet är bolagets hållbarhetsprogram.

Svensk kod för bolagsstyrning

Axfood tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning med följande avvikelse:

Avvikelse från kapitel 2:4 andra meningen
Enligt Koden ska styrelseledamot inte vara valberedningens ordförande. Styrelseledamoten Caroline Berg har under 2020 varit valberedningens ordförande.

Förklaring:
Caroline Berg är ordförande i Axel Johnson AB, som kontrollerar majoriteten av aktierna i Axfood. Caroline Berg är Axel Johnsons utsedde representant i valberedningen och ägarförhållandena gör det naturligt att hon är ordförande.

Styrmodellen 2020.JPG