Gå direkt till innehåll

Axfoods bolagsstyrning

Medlemmar ur Axfoods styrelse

Axfoods bolagsstyrning

Axfood AB (publ) (”Axfood”) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Axfoods aktie är sedan 1997 noterad på Nasdaq Stockholm.

Bolagsstyrningen i Axfood regleras genom principer i externa och interna regelverk.

De externa regelverken omfattar relevanta lagar och författningar (exempelvis aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och marknadsmissbruksförordningen) samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter (Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares). Axfood följer även Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Under 2023 har inga avvikelser förekommit från Nasdaq Stockholms regelverk, Koden eller god sed på aktiemarknaden.

De interna regelverken omfattar bolagets bolagsordning och de styrinstrument som bolaget fastställt, vilka främst är styrelsens arbetsordning, vd-instruktion, uppförandekod, policys, riktlinjer och interna instruktioner. Uppföljning av de interna regelverken sker årligen och revidering sker vid behov.

Hållbarhet är en integrerad del av Axfoods verksamhet och styrning och den strategiska inriktningen fastställs av styrelsen.

Axfoods styrmodell 2023.PNG