Gå direkt till innehåll

Ersättningsutskott

Ersättningsutskott

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott för djupare beredning av ersättningsfrågor.

Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att fastställa lön, rörlig ersättning och övriga anställningsvillkor för samtliga personer i Axfoods koncernledning med undantag för koncernchefen och verkställande direktören, vars villkor beslutas av styrelsen i sin helhet efter rekommendation från ersättningsutskottet.

Ersättningsutskottet ska följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer
för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat.
Ersättningsutskottet ska även bereda förslag till eventuella aktierelaterade
incitamentsprogram, besluta om vilka som ska bjudas in att delta i dessa
samt rekommendera beslut till styrelsen om tilldelning av aktier i sådana
incitamentsprogram. Utskottet har även till uppgift att följa och utvärdera
program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare.

I början av varje år fastställer ersättningsutskottet de mål som ska gälla
för rörliga ersättningar till koncernledningen exklusive verkställande direktören och koncernchefen.

Ersättningsutskottet har under 2022 bestått av Mia Brunell Livfors
(ordförande), Caroline Berg och Peter Ruzicka. Axfoods verkställande
direktör och koncernchef Klas Balkow är adjungerad till ersättningsutskottet
och HR-direktör Monica Längbo är sekreterare. Utskottet har under året
behandlat förslag till nya riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare och villkor och utfall för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare i koncernen. Ersättningsutskottet har även tagit fram ett förslag till styrelsen om att införa ytterligare ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram till nyckelpersoner inom Axfood. Ersättningsutskottet har haft fyra sammanträden under 2022. Ersättning för arbetet i ersättningsutskottet har utgått i enlighet med årsstämmans beslut.