Gå direkt till innehåll

Ersättningsutskott

Ersättningsutskott

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott för djupare beredning av ersättningsfrågor.

Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att fastställa lön, rörlig ersättning och övriga anställningsvillkor för samtliga personer i Axfoods koncernledning med undantag för den verkställande direktören, vars villkor beslutas av styrelsen i sin helhet efter rekommendation från ersättningsutskottet.

Ersättningsutskottet ska följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat. Ersättningsutskottet ska även bereda förslag till eventuella aktierelaterade incitamentsprogram, besluta om vilka som ska bjudas in att delta i dessa samt rekommendera beslut till styrelsen om tilldelning av aktier i sådana incitamentsprogram.

I början av varje år fastställer ersättningsutskottet de mål som ska gälla för rörliga ersättningar till koncernledningen exklusive koncernchefen. Utskottet har även till uppgift att följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet har under 2021 bestått av Mia Brunell Livfors
(ordförande), Caroline Berg och Peter Ruzicka. Axfoods koncernchef och verkställande direktör Klas Balkow är adjungerad till ersättningsutskottet och HR-direktör Monica Längbo är sekreterare. Utskottet har under året behandlat förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare och villkor och utfall för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare i koncernen. Ersättningsutskottet har även tagit fram ett förslag till styrelsen om att införa ytterligare ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram till nyckelpersoner inom Axfood. Ersättningsutskottet har haft tre sammanträden under 2021. Ingen ersättning har utgått för arbetet i ersättningsutskottet.