Gå direkt till innehåll

Ersättningsutskott

Ersättningsutskott

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott för djupare beredning av ersättningsfrågor.

Ersättningsutskottet fastställer bland annat lön, rörlig ersättning och övriga anställningsvillkor för samtliga personer i Axfoods koncernledning med undantag för vd och koncernchef, vars villkor beslutas av styrelsen i sin helhet efter rekommendation från ersättningsutskottet. Ersättningsutskottet ska följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat. Ersättningsutskottet ska även bereda förslag till eventuella aktierelaterade incitamentsprogram, besluta om vilka som ska bjudas in att delta i dessa samt rekommendera beslut till styrelsen om tilldelning av aktier i sådana incitamentsprogram. Utskottet har även till uppgift att följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare.

I början av varje år fastställer ersättningsutskottet de mål som ska gälla för rörliga ersättningar till koncernledningen exkluderat vd och koncernchef.

Ersättningsutskottet bestod från början av 2023 av Mia Brunell Livfors (ordförande), Caroline Berg och Peter Ruzicka. Från årsstämman ersattes Peter Ruzicka av Fabian Bengtsson. Axfoods vd och koncernchef är adjungerad till ersättningsutskottet och HR-direktören är sekreterare. Ersättningsutskottet har tagit fram förslag till styrelsen om att införa ytterligare ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram till nyckelpersoner inom Axfood.

Ersättningsutskottet har haft fem sammanträden under 2023. Ersättning för arbetet i ersättningsutskottet har utgått i enlighet med årsstämmans beslut.