Gå direkt till innehåll

Svensk dagligvaruhandel

Torg i stor stad med Willys utomhusreklam

Svensk dagligvaruhandel

Dagligvarubranschen är en viktig del av det svenska näringslivet och en stor arbetsgivare med drygt 100 000 anställda. Branschen är betydande för unga som utgör ungefär en fjärdedel av det totala antalet sysselsatta. På landsbygden är matbutiken ofta navet på orten och erbjuder förutom livsmedel bland annat läkemedel, post- och bankservice.

Dagligvaruhandeln är relativt okänslig för konjunktursvängningar och 
drivs till stor del av befolkningsökning och inflation. Historiskt har den årliga marknadstillväxten varit mellan två och tre procent. Marknaden är mogen och de tre största aktörerna – Ica, Axfood och Coop – står tillsammans för cirka 90 procent av försäljningen.

Under de senaste åren har tillväxten inom dagligvaruhandeln varit starkast inom lågprissegmentet där Willys är den ledande aktören. Lågprissegmentet representerar ungefär en femtedel av marknaden och kan delas upp i två undersegment, hard discount och soft discount. Den största skillnaden mellan segmenten utgörs av utbudet och bredden på sortimentet. Under de senaste fem åren tilll 2021 var den årliga genomsnittliga tillväxten inom  lågprissegmentet ungefär 7 procent, vilket kan jämföras med marknadens årliga genomsnittliga tillväxt om närmare 4 procent.

Under de senaste åren har dagligvaruförsäljningen på nätet vuxit snabbt men e-handeln står dock fortfarande för en liten andel av dagligvarumarknaden, ungefär 6 procent under 2021.

Axfood uppskattar att försäljningen på marknaden exklusive moms för dagligvaruaktörernas butikskedjor uppgick till ungefär 252 miljarder kronor (233) under 2020. Under 2021 växte den svenska dagligvarumarknaden med totalt 1,3 procent. Matprisinflationen var låg och uppgick enligt SCB till 0,4 procent. Efterfrågan på marknaden fortsatte att vara stark och präglades till stor del av konsumenternas ändrade köpbeteende som en följd av coronapandemin. Jämförelsetalen var dock exceptionellt höga som en följd av att det konsumerades mycket mat i hemmen under 2020 från det att pandemin bröt ut. Vissa delar av marknaden fortsatte dock att möta en utmanande situation likt den under 2020, såsom butiker i centrala storstadslägen och i gränshandeln mot Norge. I takt med att restriktionerna kring pandemin lättades ökade dock kundtillströmningen i butiker med sådana lägen. Tillväxten inom e-handeln var betydligt lägre än året innan och uppgick till 24 procent, delvis som en följd av höga jämförelsetal men även som ett resultat av ett ökat kundflöde i fysiska butiker. Upphämtning i butik växte med 33 procent samtidigt som tillväxten för hemleverans uppgick till 16 procent.

 

Marknadsandelar 2020

 

Segmentering 2020

Källor: Dagligvaruindex (Svensk Dagligvaruhandel i samarbete med HUI Research) och Axfoods uppskattning baserat på offentlig information. Helåret 2020 används då fullständig publik information saknas för 2021.