Axfoods arbetsområden för hållbar utveckling

För att nå vår ambition om att vara branschledande inom hållbarhet krävs ett proaktivt arbete i den egna verksamheten, liksom inspiration och vägledning för konsumenter och branschkollegor. Sex arbetsområden ligger till grund för vårt hållbarhetsarbete.

Hållbara varor. Axfood ska inspirera kunderna till bra och hållbara val i matbutiken. Genom att tänka nytt och erbjuda mat som valts ut med omsorg om klimatet, människan och djuren gör vi det möjligt för fler att ta del av bra varor. Vi driver också viktiga frågor och ökar på så sätt standarden i hela branschen. Axfoods egna varor är det tydligaste beviset på våra insatser.

Klimat och energi. Att minska verksamhetens klimatpåverkan är en central del i vår strategi för hållbar utveckling. Vi ska både arbeta aktivt med beprövade åtgärder och vara en föregångare när det gäller att testa nya tekniska lösningar. Axfoods butiker har idag elövervakningssystem för att systematiskt kunna mäta och följa elförbrukningen. Löpande sker åtgärder för att minska energianvändningen och vid ombyggnad och nybyggnad av butiker är fokus på energieffektivitet stort. År 2020 ska vi vara klimatneutrala.

Medarbetare. Axfood ska skapa en arbetsmiljö som främjar mångfald, engagemang och utveckling. Den som känner sig hemma på Axfood, arbetar engagerat och tar vara på utvecklingsmöjligheter kan uträtta mycket – för kunderna, för Axfood och för sig själv.

Transporter. Axfood ska minska klimatpåverkan från transporter och resor – det är bland det viktigaste vi gör för att nå klimatneutralitet. Vi satsar på att öka andelen tågtransport, förnybara bränslen och miljöanpassat körsätt (eco-driving). Dessutom minskar vi resandet bland medarbetarna, bland annat genom att erbjuda digitala möten.

Ansvarsfulla leverantörer. Axfood ställer höga krav på hållbarhet bland leverantörerna, framförallt inom produktsäkerhet, anställdas rättigheter och arbetsmiljö samt miljöskydd. Vi arbetar både förebyggande och med kontroll vid avvikelser. Ofta sker det med partners med kunskap om lokala förhållanden, eller med branschkollegor för att få förändringar till stånd.

Samhällsansvar och påverkan. Axfood vill vara en positiv kraft i samhället. Vår verksamhet gör att vi dagligen möter och berör många människor och organisationer. Det ger oss nya insikter och möjlighet att bidra till positiv förändring. Det är också så vi finner områden för innovation i den egna verksamheten och i vår bransch.