Gå direkt till innehåll

Styrning av Axfoods hållbarhetsarbete

Örter i butik

Styrning av Axfoods hållbarhetsarbete

Hållbarhet hanteras inom ramen för koncernens ordinarie organisation och styrning.

Koncernledningen och hållbarhetschefen har övergripande ansvar för strategier, mål och åtgärder samt uppföljning. En gång i kvartalet leder hållbarhetschefen ett hållbarhetsforum för ledningen. Axfoods hållbarhetsprogram är ett viktigt styrmedel som utgör koncernens hållbarhetspolicy. Koncernens bolag och avdelningar har operativt ansvar för det egna hållbarhetsarbetet. Ansvarig är respektive bolags vd eller avdelningschefer. 

Hållbarhetskoordinatorer, som föreslår mål och aktiviteter samt följer upp att dessa genomförs, finns inom varje bolag samt inom Axfoods större avdelningar såsom inköp, kvalitet, HR och IT. Willys och Axfood Snabbgross har också miljöambassadörer i butikerna som stödjer arbetet med hållbarhetsmålen.

För att öka kunskapen om hållbarhet och affärsnytta genomför Axfood regelbundet utbildningar för medarbetarna.

Uppförandekod vägleder i arbetet

Axfoods uppförandekod är ett av koncernens interna styrdokument, tillsammans med affärsidé och mål, bolagsordning, styrelsens arbetsordning, vd-instruktion, strategier, policys och kärnvärden. Uppförandekoden är implementerad i all verksamhet och omfattar de krav vi ställer på våra leverantörer, medarbetare och samarbetspartners. 

Läs mer om Axfoods uppförandekod och etiska förhållningssätt