Gå direkt till innehåll

Långsiktigt incitamentsprogram

Långsiktigt incitamentsprogram

Axfood har långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram (LTIP) som löper över cirka tre år. Programmen erbjuds ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Axfoodkoncernen.

Syftet är att programmen ska stärka det gemensamma intresset för maximalt långsiktigt värdeskapande i Axfood, samt underlätta för Axfood att rekrytera och behålla personer i koncernledningen och andra nyckelpersoner.

Ett deltagande kräver förvärv eller tidigare innehav av ett visst antal aktier i Axfood, så kallade sparaktier, samt att aktieägandet består under hela löptiden. Samtliga deltagare har förvärvat aktier i Axfood till marknadspris upp till ett på förhand bestämt maxantal aktier för varje kategori av deltagare. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Axfood förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.

Om deltagarens anställning upphör under intjänandeperioden på grund av avtals- eller ålderspensionering reduceras tilldelningen av aktierätter i proportion till hur stor del av intjänandeperioden som löpt vid tidpunkten för anställningens upphörande.

Kostnaden periodiseras linjärt över tre år och inkluderar sociala avgifter. Redovisade värden har under året påverkats av personer som utgått ur programmen och personer som har gått i pension.

Årsstämman 2022 beslutade om att anta ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram som löper över tre år, LTIP 2022, som i allt väsentligt överensstämmer med tidigare program, med de främsta justeringarna att antalet deltagare och sparaktier ökats samt att en referensgrupp av bolag
har identifierats för att mäta kursutvecklingen. Tilldelning av LTIP 2019 skedde med hjälp av egna aktier under april 2022.