Investerare

Långsiktigt incitamentsprogram

Axfood har långsiktiga incitamentsprogram för att sammanlänka intressen mellan nyckelpersoner inom Axfood och aktieägare. Syftet är att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande för Axfood. Det finns för närvarande beslut om tre aktierelaterade incitamentsprogram.

För att delta förvärvar de anställda aktier i Axfood som allokeras till programmet, en s k sparaktie. För varje sparaktie har den anställde möjlighet att få upp till sju prestationsaktier beroende på utvecklingen av Axfoods omsättning, försäljningsandel av hållbarhetscertifierade varor, lönsamhet, marknaden som helhet, avkastningen för Axfoods aktie och börsen efter tre år.

Axfood har återköpt aktier som täcker LTIP 2017 och 2018 och innehar 376 000 egna aktier, 0,2 procent. 

LTIP 2019
LTIP 2019 omfattar cirka 75 anställda. Maximalt kan 265 000 prestationsaktier tilldelas inom ramen för LTIP 2019.

LTIP 2018
LTIP 2018 omfattar cirka 75 anställda. Maximalt kan 240 000 matchings- eller prestationsaktier tilldelas inom ramen för LTIP 2018.

LTIP 2017
LTIP 2017 omfattar cirka 70 anställda. Maximalt kan 200 000 matchings- eller prestationsaktier tilldelas inom ramen för LTIP 2017.

För ytterligare information se de fullständiga förslagen för respektive program som finns tillgängliga under Tidigare årsstämmor.