Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Vd-ord: "Det mest intensiva och omvälvande året i Axfoods historia"

25 februari 2022

När vi nu lägger 2021 bakom oss kan jag konstatera att året som gått nog varit det mest intensiva och omvälvande året i Axfoods historia. Vi har verkat mitt uppe i en pandemi med restriktioner och stora svängningar, samtidigt som vi stärkt våra marknadspositioner och genomfört stora strukturella förändringar som ökar vår konkurrenskraft. Den utveckling vi nu genomgår skapar goda förutsättningar för en långsiktig, lönsam och hållbar tillväxt.

Axfoods koncernchef och vd Klas Balkow

Axfoods koncernchef och vd Klas Balkow. Foto: Fond&Fond

När vi nu lägger 2021 bakom oss kan jag konstatera att året som gått nog varit det mest intensiva och omvälvande året i Axfoods historia. Vi har verkat mitt uppe i en pandemi med restriktioner och stora svängningar, samtidigt som vi stärkt våra marknadspositioner och genomfört stora strukturella förändringar som ökar vår konkurrenskraft. Den utveckling vi nu genomgår skapar goda förutsättningar för en långsiktig, lönsam och hållbar tillväxt.

Inom vår koncern är utvecklingstakten just nu mycket hög. Vi bygger en plattform som kommer att stärka vår koncern och skapar tillväxtmöjligheter
under många år framåt. När jag nu reflekterar över året som gått kan jag inte annat än att känna en stolthet över våra medarbetares stora engagemang och det vi gemensamt åstadkommit. De framtidssatsningar som nu genomförs hade aldrig varit möjliga om det inte vore för den goda samverkan och gemensamma drivkraft som finns inom vår koncern. Vi skapar ett Axfood för framtiden och jag vill rikta ett tack till alla medarbetare som gör det möjligt.

En föränderlig marknad och omvärld

De marknader vi befinner oss på är stora, stabila och växande, men de är också under förändring. Såväl traditionella som nya marknadsaktörer utmanar, och dagligvarumarknaden utvecklas och förnyas kontinuerligt. Förutsättningarna ändras också med digitaliseringen och nya ekosystem av varor och tjänster. Dessutom ställer våra konsumenter allt högre krav på hälsa och hållbarhet samtidigt som prismedvetenheten ökar.

I denna snabbt föränderliga omvärld är vi idag väl positionerade. Vi har
särskiljande och starka koncept som attraherar alla olika typer av
konsumenter. Vi har en robust teknisk plattform och hög kompetens inom
data och analys, och inom e-handeln är vår andel av marknaden hög. Vi
håller en snabb takt i produktutvecklingen och har starka egna märkesvaror
som skapar ett attraktivt erbjudande och effektivt sortiment.

Ett framgångsrikt år

Vi avslutar ett år som påverkats av höga jämförelsetal och en låg matprisinflation. Vi levererade återigen en tillväxt högre än marknadens, i såväl butik som inom e-handeln, samt ett förbättrat resultat. Vår fina utveckling ser jag som ett kvitto på hur våra olika koncept fortsätter att utvecklas. Samtidigt har vi fortsatt verka i coronapandemin som utmanat med nya konsumtionsvanor, men också en stundtals hög sjukfrånvaro och vissa störningar i leverantörsledet.

I takt med lättade pandemirestriktioner förändrades marknadsdynamiken
gradvis under året, och vi såg en fortsatt successiv återhämtning för butiker i centrala storstadslägen och i gränshandeln samt för restauranger och servicehandeln. Den betydligt lägre tillväxten inom e-handeln förklaras till stor del av en hög tillväxttakt förra året, men den drivs också av att allt fler konsumenter återgått till att handla i fysisk butik.

Willys är det dagligvarukoncept på marknaden som når den högsta andelen hushåll med positionen som Sveriges ledande lågpriskedja. Dessutom utvecklas positionen inom e-handeln, inte minst med det av kunderna mycket uppskattade konceptet Willys Hämta. Hemköp, som kontinuerligt vidareutvecklar sitt koncept och stärker hållbarhetsprofilen, sammanfattar ett av de bästa åren någonsin och ser en positiv utveckling av kundlojaliteten sedan den nya medlemsklubben Klubb Hemköp lanserades. Snabbgross hade ett fantastiskt år och drar nytta av ett stärkt koncept, kundbas och marknadsandel. Samtidigt skapar det nya konceptet Snabbgross Club, grossistbutiker för företagskunder där även privatpersoner kan handla, nya spännande möjligheter för ytterligare tillväxt.

Även våra mindre utvecklingsbolag har stärkt positionen inom sina respektive
segment. Urban Deli inom restaurangsegmentet, Middagsfrid inom segmentet för färdigplanerade matkassar och Apohem på nätapoteksmarknaden. Dessa verksamheter bidrar med innovation och utveckling inom viktiga tillväxtområden.

Sammantaget har vi inom Axfoodfamiljen en bred butiksnärvaro runt om i Sverige men det finns fortfarande platser i attraktiva områden där vi inte finns representerade. Det finns också en tydlig efterfrågan av våra koncept, och den efterfrågan vill vi möta. Vi kommer därför accelerera etableringstakten under kommande år och sträva efter att nå än fler kunder både i butik och online. Vi tror på styrkan i samverkande kanaler och vill ge konsumenten det bästa kundmötet alldeles oavsett hur kunden väljer att handla hos något av våra koncept.

Optimerad logistikplattform

För att kunna fortsätta utmana och växa snabbare än marknaden behöver vi vara effektiva också i bakomliggande led. Inom vårt inköpsoch logistikbolag Dagab är aktivitetsnivån mycket hög och förutom betydande steg i utvecklingen av sortimentet, en ökad effektivitet inom logistiken för såväl butik som e-handel samt ett digitalt och datadrivet arbetssätt, gör vi betydande investeringar i basen för en rikstäckande logistikplattform av högsta klass. Detta för att utveckla en än mer hållbar, effektiv och konkurrenskraftig varuförsörjning.

Just nu pågår ett antal stora utvecklingsprojekt parallellt. Vi etablerar ett nytt högautomatiserat logistikcenter i Bålsta utanför Stockholm, ett nytt och automatiserat e-handelslager i Backa i Göteborg, automation i vårt befintliga höglager i Backa i Göteborg samt ett nytt, större och automatiserat rikslager för frukt och grönt i Landskrona.

Med förvärv skapas dagligvaruhistoria

För att komplettera Axfoodfamiljen och skapa ökad konkurrenskraft skrev vi i höstas dagligvaruhistoria i samband med förvärvet av partihandelsverksamheten Bergendahls Food och partnerskapet med stormarknadskedjan City Gross. Det är en tydlig industriell logik i den här affären. Genom att förvärva Bergendahls Food kan vi integrera och samordna logistik- och sortimentsverksamheten inom Dagab, och därigenom skapa skalfördelar och kostnadssynergier. Och genom ett långsiktigt partnerskap med och minoritetsägande i City Gross kan vi tillsammans vidareutveckla
och stärka City Gross position inom stormarknadssegmentet, ett segment där vi inom Axfood inte varit verksamma. Med denna affär skapar vi förutsättningar för att tillsammans bli starkare på marknaden. Utöver Bergendahlsförvärvet tillkännagav vi i december ytterligare en viktig strategisk affär, partnerskapet med Mathem där vi går in som delägare genom avyttring av Mat.se. Affären, som skapar tydliga synergier och skala inom den renodlade e-handeln med hemleverans, godkändes nyligen av Konkurrensverket och slutförs den 1 mars.

En hållbar agenda med hög ambition

Vi har en ambitiös agenda inom hållbarhetsområdet. Mat till en växande
befolkning utan ökat klimatavtryck eller minskad biologisk mångfald är
en av de största och mest akuta samhällsutmaningarna vi står inför, och
här kan vi inom branschen påverka och bidra till en positiv förändring.

Inom Axfood rör vi oss hela tiden framåt för att minska vår klimatpåverkan,
minimera matsvinnet, erbjuda konsumenterna ett varierat sortiment av hållbara produkter samt verka för mer jämställdhet och mångfald. Vi värnar om att uppfattas som trovärdiga och transparenta, och om att skapa rätt förutsättningar för alla våra medarbetare att bidra till en mer hållbar utveckling. Engagemanget i koncernen är stort, och vi tar ställning, inspirerar och vägleder för att minska matens miljöpåverkan i värdekedjan vi är en del av. Att hela vår flotta av tunga lastbilar numera kan köras fossilfritt, processen inletts för att bygga Sveriges största solcellspark, matsvinnet fortsätter att minska och allt fler fiskar i våra butiker är grönlistade är bara ett axplock ur det omfattande och viktiga hållbarhetsarbetet som vi kan vara extra stolta över.

Väl rustade för framtiden

Vi går stärkta ur ett framgångsrikt år och med energi för att fortsätta
satsa framåt. En dynamisk marknad kräver förändringskraft och med de
satsningar vi gör skapas goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Vi ser
också en potential för en ökad lönsamhet över tid vilket reflekteras i vårt
nyligen höjda lönsamhetsmål.

2021 var kanske det mest intensiva och omvälvande året för Axfood
hittills, ett år då vi tog stora och viktiga steg i den fortsatta utvecklingen
av vår koncern. Och året då vi tillsammans med våra medarbetare över
hela landet gjort en stor förflyttning mot vår vision att vara ledande inom
prisvärd, bra och hållbar mat.

 

Stockholm i februari 2022

Klas Balkow
Vd och koncernchef