Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood vässar klimatambitionerna i nytt hållbarhetsprogram

22 september 2022

I Axfoods nya hållbarhetsprogram flyttar vi fram positionerna ytterligare inom biologisk mångfald genom att initiera tre nya projekt och genomföra en riskanalys i leverantörsleden. Vi ökar dessutom klimatambitionerna genom att införa ett nytt mål om minskade utsläpp från maten och ett fossilfritt svenskt jordbruk.

Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

I Axfoods nya hållbarhetsprogram flyttar vi fram positionerna ytterligare inom biologisk mångfald genom att initiera tre nya projekt och genomföra en riskanalys i leverantörsleden. Vi ökar dessutom klimatambitionerna genom att införa ett nytt mål om minskade utsläpp från maten och ett fossilfritt svenskt jordbruk.

– Axfoods hållbarhetsprogram är ett viktigt styrmedel och utgör själva grunden i vårt klimat- och hållbarhetsarbete. Programmet ska stärka affären samtidigt som det bidrar till FN:s globala utvecklingsmål och Sveriges miljömål, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

Ta del av samtliga mål i Axfoods hållbarhetsprogram. Nummer 11, 12 och 13 är de tre nya mål Axfood presenterar i år. 

Innehåll och upplägg

Hållbarhetsprogrammet innehåller 41 hållbarhetsmål och en hållbarhetspolicy. Hållbarhetsmålen presenteras på samma sätt som tidigare efter Axfoods kommunikationskoncept ”hållbarhet i allt” utifrån tre huvudområden:

  • Maten
  • Miljön
  • Människan

I årets hållbarhetsprogram har några mål utgått eftersom de uppfyllts och/eller gått ut. Vi har säkerställt att Axfood fortsätter att arbeta i enlighet med målen genom att flytta in dom i olika policydokument, som exempelvis Riktlinjer för varor och Riktlinjer för sjömat.

Ett axplock av mål ur hållbarhetsprogrammet:

  • Halverat matsvinn senast 2025.
  • Försäljningsandelen för hållbara varor ska uppgå till minst 30 procent senast 2025.
  • Nettonollutsläpp för den egna verksamheten senast 2030.
  • Bidra till utrotad fattigdom inom Axfoods leverantörsled för egna märkesvaror till 2030.
  • Jämn könsfördelning bland Axfoods ledande chefer.

Åsa Domeij, Axfoods hållbarhetschef, varför är hållbarhetsprogrammet viktigt?

– En regelbunden uppdatering och uppföljning av målen i hållbarhetsprogrammet är viktig för att hålla samman hållbarhetsarbetet och stegvis göra vår verksamhet mer hållbar. När vi har gemensamma mål är det betydligt enklare att få alla med på banan och nå konkreta resultat.

Vad innebär de nya målen?

– Vi flyttar fram positionerna ytterligare inom biologisk mångfald genom att initiera tre nya projekt för att byta soja mot mer hållbara grödor i foder och genomföra en riskanalys för biologisk mångfald i leverantörsleden. Sedan ökar vi dessutom våra klimatambitioner betydligt.

Hur ökar Axfood klimatambitionerna?

– Att minska utsläppen i vår egen verksamhet är givetvis viktigt och där har vi redan kommit långt. Men de allra största utsläppen sker i leverantörsleden och, framför allt, i jordbruket. Därför ska vi framöver, på samma sätt som för biologisk mångfald, genomföra riskanalyser om klimat i leverantörsleden. Över tid ska vi dessutom förändra försäljningsmixen för att minska klimatpåverkan från den mat vi säljer, samt arbeta för ett fossilfritt svenskt jordbruk.

Vilken är den största hållbarhetsutmaningen för Axfood?

– Den största utmaningen är att minska de klimatpåverkande utsläppen i jordbruket eftersom de till väldigt stor del består av biologiska utsläpp i form av exempelvis läckande lustgas från jordar och metan från boskap. Dessa är väldigt svåra att ändra. Sedan är även leverantörsleden både långa och komplexa och därför svåra att påverka, i alla fall på kort sikt.

Hur ska försäljningen av hållbara varor uppgå till 30 procent senast 2025?

– Det kan tyckas enkelt att förändra den egna försäljningsmixen, men det är i själva verket en stor utmaning. Som konsumenter är vi inte särskilt benägna att ändra våra matvanor, i alla fall inte på kort sikt. Därför är det viktigt att vi går varsamt fram och ser till att vi har våra kunder med oss i förändringsarbetet.

Ladda ner och läs: Axfoods hållbarhetsprogram