Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Frågor och svar om matpriser

23 mars 2023

Varför har matpriserna ökat och vad gör Axfood? Ta del av svar på vanliga frågor just nu.

Varför har matpriserna ökat och vad gör Axfood? Ta del av svar på vanliga frågor just nu.

Många hushåll upplever ett pressat ekonomiskt läge till följd av inflationen, och blir av förståeliga skäl frustrerade av ökade matpriser i Sveriges butiker. Här svarar Axfood på de vanligast förekommande frågorna från konsumenter och media just nu.

Varför har matpriserna ökat?

Det är många faktorer som påverkar matpriserna. Utvecklingen vi ser är en konsekvens av de stora omvärldshändelser vi har sett de senaste åren, såsom coronapandemin, väder såsom torka och köld, kriget i Ukraina, kraftigt ökade el- och drivmedelspriser, brist på råvaror och förpackningar och störningar i transportsektorn.

Men också den svaga svenska kronan har påverkat eftersom mycket av de inköp som sker i hela livsmedelskedjan – från bonden via matproducenter, leverantörer och till handeln – görs i utländsk valuta. Under bara de senaste två åren har kronan tappat väsentligt mot euron och den amerikanska dollarn. Det påverkar inflationen i Sverige mer än i andra nordiska länder.

Sätter dagligvaruhandeln högre priser än nödvändigt?

Nej, det finns inget som tyder på att dagligvaruhandeln skulle ha höjt priserna mer än vad som är motiverat av kostnadsökningar, snarare tvärtom. Enligt SCB har producentprisindex för livsmedel ökat mer än konsumentprisindex, Konjunkturinstitutet granskade frågan i höstas och kom fram till att det inte finns några tecken på att företagen skulle höjt priserna mer än vad som är motiverat och Konkurrensverket har inte funnit något stöd för att dagligvaruhandeln skulle ha höjt priserna mer än vad som är sakligt motiverat.

Men vi kan bara svara för Axfood och i våra senaste publika rapporter har vi redovisat att våra inpriser från leverantörer har ökat mer än var priserna i våra butiker har ökat.

 

Vad gör Axfood för att hålla tillbaka prisökningarna?

Inom Axfood gör vi det vi kan för att ytterligare öka effektiviteten i vår egen verksamhet. Vi automatiserar och digitaliserar för att vara så effektiva som möjligt och för att motverka de kostnadsökningar som drabbar även oss såsom exempelvis ökade kostnader för lokalhyror, drivmedel och el. Vi arbetar för att bromsa prishöjningarna från leverantörerna och släpper inte igenom några prisökningar från leverantörer som inte är motiverade och väl underbyggda, och med det kan vi även fortsättningsvis genom vårt lågpriskoncept Willys erbjuda Sveriges billigaste matkasse.

Glädjande nog ser vi sedan en tid hur priser på vissa råvaror minskat och att den pressade situationen för många av våra leverantörer har börjat lätta. Vi arbetar nu intensivt tillsammans med leverantörerna för att detta ska kunna reflekteras även i våra priser mot konsument, vilket redan har börjat ske inom vissa kategorier såsom mejeri, bröd och frukt och grönt.

Hur kan priser på vissa råvaror minska utan att det reflekteras direkt på priserna i butik?

Råvarupriset är en av många faktorer som påverkar konsumentpriset, och eftersom det ofta är många förädlingsled mellan bonden och handeln, med kostnader i varje del, så är det ofta långa ledtider innan prisändringarna slår igenom i butik. Det gäller både i uppgång och nedgång, och de prisökningar som vi sett i handeln nu kommer från prisökningar som gjorts hos leverantörer och producenter för en tid sedan. När prisökningarna från våra leverantörer avtar, vilket vi nu ser tecken på börjar ske, kommer det också att slå igenom på matpriserna i butik, under förutsättning att inget oförutsett sker eller kostnaderna ökar igen.

Det är också så att vi löpande sänker priset på olika varor. Vår förhoppning är att vi nu sett toppen av matprisinflationen.

Hur jobbar Axfood med prissänkningar?

Vi och våra kedjor jobbar med att försöka pressa priserna på hela sortimentet av över 10 000 varor, inte bara på ett fåtal kampanjvaror och under en begränsad tid. Det är också så vi kommer att fortsätta jobba. Alla Axfoods kedjor sänker priserna så snart det är möjligt, och jobbar varje dag för att kunna erbjuda prisvärda produkter i hela matkassen.

Varför har de svenska matpriserna ökat mer än exempelvis hos våra grannländer?

Priserna har stigit överallt. Det finns länder nära oss, såsom till exempel Tyskland, där priserna stigit mer, men också länder där priserna stigit mindre. Men det här är en global utveckling och inget unikt för Sverige - matpriserna har stigit kraftigt överallt.

När det gäller våra nordiska grannar är den svaga svenska kronan huvudskälet till varför prisökningarna i Sverige har varit något högre än i Finland och Danmark, som har euro eller är kopplade till euron.

Vad gäller jämförelsen mellan Sverige och Norge är det viktigt att förstå att den norska marknaden är reglerad på ett helt annat sätt än den svenska, vilket gör det svårt att jämföra. Norge är inte med i EU och har importtullar för att gynna egen produktion, vilket också gör att utbudet är smalare än i Sverige. I Norge har staten givit ett omfattande finansiellt stöd till jordbruket, vilket gjort att prisuppgången i konsumentled hållits tillbaka på mejeri, frukt och grönt och spannmål. Dessutom har man andra typer av pris- och sortimentsrevideringsfönster i Norge, vilket gör att priserna förändras mer sällan. Det är även viktigt att komma ihåg att prisläget i Norge är betydligt högre från början, vilket gör att en kostnadsökning i kronor inte blir lika hög i procent.

Priserna i Sverige påstås ibland vara högre än i våra grannländer, men det stämmer inte. Vi ser många både norrmän och danskar som kommer över gränsen till Sverige för att handla sin mat då maten är väsentligt billigare här.

Uppdaterad 26 april 2023.