Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Klimatambitiöst näringsliv överträffar EU-målen utan att ge avkall på affärsmässigheten

9 december 2009

Debattartikel av Anders Strålman och sju andra företagsledare i företag som ingår i BLICC, Business Leaders Intiative on Climate Change, publicerad i Dagens Industri den 8/12 2009.

Debattartikel av Anders Strålman och sju andra företagsledare i företag som ingår i BLICC, Business Leaders Intiative on Climate Change, publicerad i Dagens Industri den 8/12 2009.

Vi är en del av det svenska näringslivet och vi vill vara tydliga: Vi vill se ett ambitiöst klimatavtal i Köpenhamn. Det behövs för planeten, för mänskligheten och för att vi ska kunna fortsätta utveckla ett hållbart näringsliv. Vi företag är till stor del en del av både problemet och lösningen och då vi har samarbetat i BLICC, Business Leaders Intiative on Climate Change, har vi sett att det är möjligt att förena klimatnytta och affärsnytta.

Ett bra klimatavtal i Köpenhamn måste innehålla såväl åtaganden om minskade utsläpp av växthusgaser, finansiering för att stötta utvecklingsländer, samt fungerande verktyg för att på ett rättvist sätt lotsa världssamfundet mot att kostnadseffektivt minska utsläppen.

Det faktum att det s k 2-gradersmålet måste betraktas som ett högriskmål - risken är stor att vi får allvarliga effekter ändå - understryker bara nödvändigheten av att det verktyg som tas fram blir effektivt. Motorn för lägre utsläpp måste skapas. Det är enkelt att säga men uppenbarligen oerhört svårt att uppnå. Vi som ingår i företagsnätverket BLICC känner en växande oro för att ett svagt avtal i Köpenhamn kommer att försena den nödvändiga processen mot ett näringsliv som blomstrar men som är uthålligt på planetens villkor och utan påverkan på den globala uppvärmningen.

Vi kan dock inte stanna vid att önska oss ett bra avtal och kräva ledarskap av andra. Vi måste även fråga oss vad vi kan göra för att klara målet om att bromsa uppvärmningen till högst 2 grader. Det vi och våra kollegor i andra företag och branscher nu väljer att göra kommer att påverka de samlade utsläppen både i Sverige och globalt.

BLICC utgörs av företag som många gånger verkar internationellt. När vi sammanställer våra planer för de närmaste åren framträder en helt annan bild än den problematiska som ofta lyfts fram på den internationella arenan. De åtgärder som planeras kommer att medföra att företagen sammantaget minskar sina utsläpp av växthusgaser i minst samma storleksordning som EU åtagit sig att klara om det blir ett bindande klimatavtal d v s 30 % minskning till 2020.

Ett brett spann av aktiviteter ligger på planeringsbordet i våra företag, aktiviteter som naturligtvis präglas av vilken roll vi har i samhället. Gemensamt är att vi genom att beräkna och redovisa våra direkta och indirekta utsläpp får en bra bild av var vi bör agera. Låt oss nämna några exempel.

Fjärrvärmen produceras idag till 87 % av icke fossil energi.  Jämfört med år 2000 bidrar fjärrvärmen i Stockholm till minskade utsläpp om över en miljon ton koldioxid per år. Fortum Värmes vision är att år 2030 producera hållbar el och fjärrvärme helt utan klimatpåverkan, genom kraftvärme med återvunna och förnybara insatsvaror. Etappmålet till år 2020 är att marginalisera användningen av fossila bränslen för fjärrvärme till under 5 %. 

Coca-Cola Drycker Sverige har sänkt sina direkta CO2-utsläpp med 60% sedan 2004. Genom fortsatt arbete med de största utsläppskällorna, nytänkande och med ständiga förbättringar arbetar företaget för att ytterligare begränsa sin klimatpåverkan.

 Axfood kommer att gå över till ursprungsmärkt och förnyelsebar el vilket kommer att minska Axfoods klimatpåverkan med 64%. Men givetvis nöjer vi inte oss med det utan kommer att intensifiera arbetet med energieffektivisering av butiker och lager under 2010, vilket är viktigt både av miljöskäl och ekonomiska skäl. En annan fokusfråga för Axfood på klimatområdet är hantering och val av köldmedia eftersom butikerna har en stor mängd kyl- och frysdiskar.

P&G  i Europa har som målsättning att öka användandet av transporter via järnväg från 10 procent till 30 procent fram till år 2015. På Europanivå kommer detta att innebära en årlig reduktion av 67 500 ton koldioxid. Globalt har P&G förbundit sig att minska koldioxidutsläppen med ytterligare 20 procent per enhet produktion vilket innebär en minskning med minst 50 procent under perioden 2002-2012.

Sedan den 1 februari 2008 är lågenergihus JM-standard i Sverige. Alla bostäder får bättre isolerade väggar och fönster. JM sänker därmed energianvändningen med 35 % och sparar 1 300 ton CO2 per år.

Svenska Statoil AB har satt som långsiktig målsättning att halvera koldioxidutsläppen i den egna verksamheten fram till 2020 genom löpande energibesparingar. Dessutom hjälper Statoil kunderna att minska deras klimatpåverkan. Bara under 2008 minskades utsläppen med drygt 260 000 ton koldioxid genom låginblandning av biodrivmedel i bensin och diesel och genom försäljning av E85 och biogas. 

Vasakronans energiförbrukning ligger idag 26 procent under branschsnittet och målet är att ha en energiförbrukning som ligger 50 procent under. Vasakronan har samtidigt sänkt sina koldioxidutsläpp med 90 procent sedan 2006. Det motsvarar en minskning av koldioxidutsläppen med 35 000 ton.

Vi ser att klimatarbetet i våra företag bland annat leder till minskade kostnader genom energieffektiviseringar, nöjdare kunder, stoltare medarbetare och större kundefterfrågan. Vinsterna med ett aktivt klimatarbete är större än förlusterna och därför uppmanar vi det svenska näringslivet att höja ribban i sitt klimatarbete för vår gemensamma framtids skull. Oavsett vad som händer i Köpenhamn kommer vi att arbeta vidare med att minska våra företags klimatpåverkan.

Våra gemensamma ambitioner för den närmaste tiden visar att det är möjligt att komma långt och att affärsmässighet och ansvarstagande går hand i hand. Vi delar framtidsanalysen att de företag som står väl rustade inför en oundviklig omställning mot kolsnål verksamhet blir vinnare. Men om inte klimatpolitiken är fortsatt skarp med målet att minska utsläppen till den nivå som krävs för att miljömålet ska uppnås, riskerar föregångarna i stället att bli förlorare. Med en klimatpolitik som långsiktigt stöder de företag som agerar för effektivare resursanvändning, minskad klimatpåverkan och ökad förnybarhet, kommer vi att se än större utsläppsminskningar i framtiden. 

 

BLICC, Business Leaders Initiative on Climate Change

Anders Strålman, VD och koncernchef i Axfood

Göran Holm, VD Coca-Cola Drycker Sverige

Anders Egelrud, VD Fortum Värme

Johan Skoglund, VD JM

Luisa Delgado, VD Procter & Gamble Norden

Morgan Wiktorsson, VD Svenska Statoil

Fredrik Wirdenius, VD Vasakronan

Kategorier: Hållbarhet Axfoodfamiljen Opinion