Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Positiva förändringar på fabriksgolvet i Kina efter utbildningsinsatser i Quizrr

20 april 2020

Arbetsmiljön hos kinesiska leverantörsfabriker har förbättrats efter långsiktiga satsningar på digital utbildning i rättigheter för anställda och chefer genom verktyget Quizrr. Det visar en utvärdering som genomförts av Axfoundation hos Axfoods leverantörer i Kina.

Kinesiska arbetare utbildas i arbetsrätt och medbestämmande via Quizrrs digitala verktyg.

Arbetsmiljön hos kinesiska leverantörsfabriker har förbättrats efter långsiktiga satsningar på digital utbildning i rättigheter för anställda och chefer genom verktyget Quizrr. Det visar en utvärdering som genomförts av Axfoundation hos Axfoods leverantörer i Kina.

Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar för ett mer hållbart samhälle. Tillsammans med Axfoundation samarbetar Axfood med organisationen Quizrr för att utveckla ett digitalt utbildningsverktyg med samma namn, riktat till arbetare i utvecklingsländer. Målet är höjd kunskap hos anställda och chefer i bland annat arbetsrätt, regler och lagar, lönesättning och arbetsrepresentation.

Nu menar nästan två tredjedelar av de anställda på fabrikerna att utbildningen med Quizrr lett till förbättrad kommunikation mellan chefer och anställda.

– Det här visar att satsningar på utbildning hos våra leverantörer ger resultat. Speciellt att dialogen mellan arbetsgivare och arbetstagare förbättras är mycket positivt, säger Kristina Areskog Bjurling, hållbarhetsansvarig för varor inom Axfoodkoncernen.

Fler klagomål har kunnat lösas

Axfoundations utvärdering av Quizrr, som gjordes under hösten 2019, är ett resultat av både kvantitativa och kvalitativa data. Enkätsvar från drygt 1800 medarbetare och chefer på 19 kinesiska fabriker visar att:

  • 62 procent av de anställda säger att utbildningar leder till förbättrad kommunikation mellan arbetare och chefer
  • 94 procent av de anställda säger att det har varit ett val av arbetstagarrepresentanter på fabriken
  • 54 procent av cheferna säger att utbildningar ledde till att flera klagomål kunnat lösas

– De positiva siffrorna visar att det går att göra skillnad även om förutsättningarna är svåra. Det gör oss motiverade att arbeta vidare och utveckla arbetet med Quizrr även på andra marknader, säger Kristina Areskog Bjurling.

Ökad kunskap med Quizrr

Under lång tid baserades leverantörsarbetet framför allt på kontroller och uppföljning. Erfarenhet visar dock att det även behövs kapacitetshöjande insatser för att ökad kunskapen kring rättigheter och lagar bland anställda och chefer. Inte minst för att förbättra dialogen mellan medarbetare och ledning.

Sedan 2014 har därför Axfood, tillsammans med Axfoundation, arbetat för att stärka kinesiska fabriksarbetares kunskap och möjlighet att påverka sina arbetsförhållanden genom social dialog på fabrikerna. Quizrr har använts för att öka kunskapen hos såväl chefer som medarbetare genom olika utbildningsprogram om lönesättning och arbetarrepresentation via demokratiska processer.

Quizrr bygger på korta filmer från lokala fabriksmiljöer som följs upp av frågor. Svaren samlas i en portal som både vi och leverantörerna får tillgång till. Det ger möjlighet att både agera på uppenbara kunskapsluckor och premiera leverantörer som förbättrar dialogen på sina fabriker.

Läs mer på quizrr.se

Kategorier: Hållbarhet