Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Så ska vi möta klimatförändringar och minskad biologisk mångfald

30 november 2023

Över halva världens BNP är direkt beroende av biologisk mångfald. Försämrad artrikedom och hotade ekosystem är, precis som klimatförändringar, en allt större och påtaglig risk för Axfoods verksamhet.

Portträttfoto på  Cecilia Vaverka som är hållbarhetsansvarig på Dagab

Cecilia Vaverka, hållbarhetsansvarig på Dagab

Över halva världens BNP är direkt beroende av biologisk mångfald. Försämrad artrikedom och hotade ekosystem är, precis som klimatförändringar, en allt större och påtaglig risk för Axfoods verksamhet.

Ett kontinuerligt arbete pågår därför för bevarande av biologisk mångfald inom flera olika verksamhetsområden. För att kunna möta utmaningarna har en omfattande riskanalys genomförts för att ta reda på Axfoods beroende av och påverkan på biologisk mångfald.

Cecilia Vaverka, hållbarhetsansvarig på Dagab och projektledare för riskanalysen, varför gjordes det här arbetet?

– Kriserna kopplade till klimat och biologisk mångfald blir alltmer affärskritiska. Axfood har en hög ambitionsnivå på hållbarhetsområdet, och arbetar oavbrutet för att främja hållbara lösningar. Vi behöver därför öka förståelsen för hur ett förändrat klimat och förlust av biologisk mångfald påverkar Axfoods affär, affärsplaner, priser och leverantörskedjor. Först när vi har den kunskapen kan vi genomföra förbättrande åtgärder som leder förändringen framåt.

Vad omfattar riskanalysen som ni gjort?

– Den fokuserar främst på fyra utvalda varor; ris, färska tomater, mjölk och kaffe eftersom dessa är sårbara för ett förändrat klimat och förlust av biologisk mångfald. Dessutom är inköpsvolymerna stora. Analysen består också av en sammanfattande omvärldsanalys kopplat till klimatförändringar och biologisk mångfald, en slags summering av hur Axfood arbetar med hållbarhetsfrågor i leverantörsledet och förslag på åtgärder och fortsatt arbete.

Vad blev resultatet av analysen?

– Resultatet visar att klimatförändringar och biologisk mångfald är tätt sammanlänkade och behöver hanteras tillsammans. Sannolika konsekvenser för oss som vi behöver hantera är försämrad tillgång på varor, högre inköpspriser och försämrad kvalitet. Det är också tydligt att vi kommer fortsätta påverkas när klimatet förändras och medför fler naturkatastrofer och rubbar ekosystemen. Det visar att det kommer att behövas kontinuerlig bevakning, kartläggning av särskilt utsatta områden, riskspridning och flexibilitet i inköpsstrategierna för att kunna hantera utmaningar med klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald.

Vilken skulle du säga är den största utmaningen framåt?

– Det enorma antalet varor, cirka 35 000, gör att det är näst intill omöjligt att kartlägga påverkan från alla våra inköp. Därför är det viktigt att prioritera områden där riskerna är stora och vår påverkan betydande. Vidare är det en utmaning att mäta biologisk mångfald. Mätverktyg håller på att utvecklas, men är fortfarande relativt begränsade och generiska.

Hur tar ni det här lärdomarna vidare?

– Förhoppningen är att vi kan öka medvetenheten om Axfoods påverkan på och beroende av fungerande ekosystem och biologisk mångfald internt. Ökad kunskap om biologisk mångfald kan också driva på innovation och ge nya affärsmöjligheter. Ett antal åtgärder har initierats för att fördjupa riskanalysen, styra interna processer mot ett utökat hållbarhetsurval och kravställan, samt upprätthålla goda leverantörssamarbeten.

Läs mer om hur Axfood arbetar med biologisk mångfald här.

Kategorier: Hållbarhet