Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Beslut fattade vid Axfood AB:s årsstämma den 18 mars 2015 på Cirkus i Stockholm

18 mars 2015

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2014 och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning på 17 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 20 mars 2015. Utdelningen beräknas att betalas ut den 25 mars 2015.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Valberedningens förslag om att styrelsens arvode ska utgå med sammanlagt 2 595 000 kronor fastställdes av stämman (560 000 kronor till ordföranden, 410 000 kronor till vice ordföranden och 325 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter).

Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av sju stämmovalda ledamöter. Stämman beslutade att omvälja Antonia Ax:son Johnson, Caroline Berg, Peggy Bruzelius, Fredrik Persson, Lars Olofsson och Odd Reitan. Årsstämman valde Ann Carlsson som ny styrelseledamot.

Ann Carlsson är född 1966 och är utbildad personalvetare vid Stockholms universitet. Ann Carlsson är verkställande direktör vid Apoteket AB (publ). Hon har en lång och bred erfarenhet från svensk dagligvaruhandel. Ann Carlsson har innehaft ett antal olika ledande befattningar inom ICA där hon var direktör för olika affärsområden och innehaft posten som affärschef för ICA Kvantum och ICA Nära. Hon är styrelseledamot i Cloetta AB (publ) och Martin Servera Aktiebolag, samt ledamot i SNS förtroenderåd.

Fredrik Persson valdes till styrelsens ordförande.

Riktlinjer för valberedningens utseende fastställdes enligt valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes enligt styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelses förslag, att anställda inom Axfoodkoncernen ska ges möjlighet att förvärva aktier i butiksbolag inom Hemköpskedjan. De personer som ska äga rätt att förvärva aktier är butikschefer (VD) för butiksbolag som bedrivs och/eller etableras inom Hemköpskedjan. Beslutet omfattar högst tio Hemköpsbutiker och gäller för tiden fram till nästa årsstämma i bolaget.

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag.

Årsstämman beslöt, slutligen, om en uppdelning av aktier i bolaget (s k split) så att varje nu befintlig aktie delas upp i fyra aktier (4:1), även det i enlighet med styrelsens förslag.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Persson, ordförande Axfood AB, tel 08-701 61 00
Anders Strålman, vd Axfood AB, tel 070-293 16 93

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2015 kl. 18.30.
Se även www.axfood.se