Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Beslut fattade vid Axfoods årsstämma

16 mars 2016

Årsstämman i Axfood AB (publ) hölls den 16 mars 2016 i Stockholm. Mia Brunell Livfors valdes till ny ordförande i styrelsen. Årsstämman beslöt att lämna en ordinarie utdelning på 5 kronor per aktie och en extra utdelning på 4 kronor per aktie (sammanlagt 9 kronor per aktie) för verksamhetsåret 2015.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2015.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en ordinarie utdelning på 5 kronor per aktie och en extra utdelning på 4 kronor per aktie (sammanlagt 9 kronor per aktie). Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 18 mars 2016. Utdelningen beräknas att sändas ut den 23 mars 2016.

Årsstämman fastställde valberedningens förslag att styrelsens arvode ska utgå med sammanlagt

2 775 000 kronor (675 000 kronor till ordföranden, 500 000 kronor till vice ordföranden och 400 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter).

Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av sex stämmovalda ledamöter. Stämman beslutade om omval av Antonia Ax:son Johnson, Caroline Berg, Ann Carlsson och Lars Olofsson. Årsstämman valde Fabian Bengtsson och Mia Brunell Livfors som nya styrelseledamöter.

Fabian Bengtsson är född 1972 och har studerat ekonomi vid Lunds universitet. Fabian Bengtsson har lång erfarenhet av detaljhandeln och digital handel genom SIBA-koncernen, där han var verkställande direktör mellan åren 2001 och 2014 samt ordförande för NetOnNet AB mellan åren 2012 och 2015. Dessförinnan har Fabian Bengtsson haft flertalet ledande befattning inom SIBA-koncernen och varit ledamot/ordförande i CE-Konsumentelektronikbranschen AB. Fabian Bengtsson är för närvarande styrelseledamot i NetOnNet Group Aktiebolag, Waldir Aktiebolag och Aktiebolaget Remvassen.

Mia Brunell Livfors är född 1965 och har studerat ekonomi vid Stockholms universitet. Mia Brunell Livfors är verkställande direktör för Axel Johnson Aktiebolag och adjungerande i Axfoods styrelse. Tidigare var Mia Brunell Livfors verkställande direktör för Investment AB Kinnevik och har mångårig erfarenhet från styrelsearbete i börsnoterade svenska företag. Mia Brunell Livfors är för närvarande styrelseordförande i Axstores AB samt styrelseledamot i Martin & Servera Aktiebolag, Axel Johnson International Aktiebolag, Stena Aktiebolag och Efva Attling Stockholm Aktiebolag.

Mia Brunell Livfors valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman nyvalde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor för perioden från slutet av årsstämman 2016 till slutet av årsstämman 2018. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Hans Warén kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.

Riktlinjer för valberedningens utseende fastställdes enligt valberedningens förslag och är överensstämmande med tidigare riktlinjer.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes enligt styrelsens förslag och är överensstämmande med tidigare riktlinjer.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anställda inom Axfoodkoncernen ska ges möjlighet att förvärva aktier i butiksbolag inom Hemköpskedjan. De personer som ska äga rätt att förvärva aktier är butikschefer (vd) för butiksbolag som bedrivs och/eller etableras inom Hemköpskedjan. Beslutet omfattar högst tio Hemköpsbutiker och gäller för tiden fram till nästa årsstämma i bolaget.

För ytterligare information kontakta:
Mia Brunell Livfors, ordförande Axfood AB, telefon 08-701 61 00 (vx)
Anders Strålman, vd Axfood AB, telefon 070-293 16 93

För pressbilder från stämman kontakta Axfoods pressavdelning, telefon 0702-89 89 83

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Axfood AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i börsens regelverk.
Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2016 kl.18.30.