Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood offentliggör erbjudandehandling avseende sitt offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Matse Holding

20 december 2016

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot lagar eller regler eller skulle förutsätta att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som har publicerats. 

Stockholm den 20 december 2016, klockan 10.00 (CET)

Axfood Aktiebolag (publ) (”Axfood”) har idag offentliggjort erbjudandehandling avseende sitt kontanterbjudande till aktieägarna i Matse Holding AB (publ) (”Matse”) om förvärv av samtliga aktier i Matse (”Erbjudandet” och ”Erbjudandehandlingen”). Erbjudandet offentliggjordes den 15 december 2016 klockan 07.30 (CET).

Erbjudandehandlingen och anmälningssedel finns tillgänglig på Axfoods webbplats (www.axfood.se), SEBs webbplats (www.sebgroup.com/prospectuses), och ABG Sundal Colliers webbplats (www.abgsc.com) under avsnittet pågående transaktioner. Erbjudandehandlingen, en förtryckt anmälningssedel och ett förfrankerat svarskuvert kommer att sändas till aktieägare i Matse vars innehav är direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB per den 21 december 2016.

Acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 21 december 2016 till och med den 23 januari 2017. Likviddag är beräknad till den 30 januari 2017. Axfood förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid.

Axfoods innehav i Matse
Vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, den 15 december 2016 klockan 07.30, vare sig ägde eller kontrollerade Axfood några aktier eller andra finansiella instrument i Matse. Vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandehandlingen innehar Axfood 2 780 562 aktier i Matse (motsvarande cirka 8,5 procent av de utestående aktierna och rösterna i Matse), vilka förvärvats under perioden 15 december 2016 – 19 december 2016 till priser som inte överstiger priset i Erbjudandet. Därutöver varken äger eller kontrollerar Axfood några aktier i Matse och Axfood har heller inte förvärvat eller avyttrat några aktier i Matse under de senaste sex månaderna före offentliggörandet av Erbjudandet. Axfood innehar heller inte några finansiella instrument i Matse som ger någon finansiell exponering motsvarande ett innehav av aktier i Matse. Axfood kan komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, ytterligare aktier i Matse utanför Erbjudandet. Sådana förvärv eller avtal om förvärv ska ske i enlighet med svensk lag och tillämpliga regler och kommer att offentliggöras i enlighet därmed.