Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Matse Holding

25 januari 2017

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot lagar eller regler eller skulle förutsätta att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som kommer att publiceras. 

Axfood Aktiebolag (publ) (”Axfood”) offentliggjorde den 15 december 2016 ett kontanterbjudande till aktieägarna i Matse Holding AB (publ) (”Matse”) om förvärv av samtliga aktier i Matse (”Erbjudandet”). Erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den 20 december 2016.

  •  Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att Axfood efter fullföljandet av Erbjudandet, tillsammans med aktier som Axfood förvärvat utanför Erbjudandet, kommer att inneha cirka 98,8 procent av aktierna och rösterna i Matse.
  •  Då samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande har uppfyllts, förklarar Axfood Erbjudandet ovillkorat och fullföljer Erbjudandet.
  •  Redovisning av likvid till de aktieägare som accepterat Erbjudandet fram till och med acceptperiodens sista dag beräknas påbörjas den 30 januari 2017. Acceptperioden avslutades den 23 januari 2017 och kommer inte att förlängas. 

Accepter i Erbjudandet och Axfoods innehav i Matse
Till och med den 23 januari 2017 har 25 922 904 aktier i Matse lämnats in genom gjorda accepter i Erbjudandet, motsvarande cirka 79,6 procent av aktierna och rösterna i Matse.

Härutöver har Axfood utanför Erbjudandet förvärvat 3 106 300 aktier i Matse enligt aktieöverlåtelseavtal (på villkor som motsvarar Erbjudandet), motsvarande cirka 9,5 procent av aktierna och rösterna i Matse.[1] Till och med den 23 januari 2017 har Axfood vidare förvärvat 3 179 010 aktier i Matse på Nasdaq First North (till priser som inte överstiger priset i Erbjudandet), motsvarande cirka 9,8 procent av aktierna och rösterna i Matse.

Efter Erbjudandets fullföljande och genom ovan beskrivna förvärv utanför Erbjudandet, kommer Axfood att inneha sammanlagt 32 208 214 aktier i Matse, motsvarande cirka 98,8 procent av aktierna och rösterna i Matse.

Axfood har dessutom ingått avtal om förvärv av samtliga 458 438 teckningsoptioner 2016/2019 i Matse. Avtalen är villkorade av att Axfood förklarar Erbjudandet ovillkorat och förvärven av teckningsoptionerna kommer nu att genomföras.

Utöver vad som anges ovan varken äger eller kontrollerar Axfood några aktier i Matse vid acceptperiodens utgång och Axfood innehar heller inte några finansiella instrument i Matse som ger någon finansiell exponering motsvarande ett innehav av aktier i Matse.

Sammanfattningsvis kontrollerar Axfood således – genom accepter inom Erbjudandet samt förvärv eller avtal om förvärv utanför Erbjudandet – sammanlagt 32 208 214 aktier och 458 438 teckningsoptioner i Matse, motsvarande cirka 96,3 procent av det totala antalet aktier i Matse efter full utspädning.[2]

Erbjudandet förklaras ovillkorat och fullföljs
Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Axfood blir ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Matse efter utspädning. Villkoret avseende viss anslutning är uppfyllt i enlighet med vad som anges ovan.

Som tidigare kommunicerats har Konkurrensverket beslutat att lämna Axfoods planerade förvärv av Matse utan åtgärd. Fullföljandevillkoret avseende erforderliga tillstånd är således också uppfyllt.

Även samtliga övriga villkor för Erbjudandets fullföljande är uppfyllda.

Axfood förklarar således Erbjudandet ovillkorat och att Erbjudandet fullföljs.

Acceptperioden och redovisning av likvid
Acceptperioden avslutades den 23 januari 2017 och kommer inte att förlängas.

Redovisning av likvid till de aktieägare som accepterat Erbjudandet fram till och med den 23 januari 2017 beräknas påbörjas den 30 januari 2017.

Tvångsinlösen och avnotering
Axfood avser att inleda ett tvångsinlösensförfarande enligt aktiebolagslagen i syfte att förvärva resterande aktier i Matse samt att verka för att Matses aktier avnoteras från Nasdaq First North.

Axfood kan komma att förvärva ytterligare aktier i Matse på marknaden.


[1] Som tidigare kommunicerats har aktieägare med ett sammanlagt innehav om 27 093 272 aktier i Matse (motsvarande cirka 83,2 procent av aktierna och rösterna) på förhand förbundit sig att acceptera Erbjudandet. Av dessa aktier har Axfood därefter förvärvat 3 106 300 aktier utanför Erbjudandet (motsvarande cirka 9,5 procent av aktierna och rösterna i Matse).

[2] I Matse finns 32 583 333 utestående aktier, 458 438 teckningsoptioner 2016/2019 samt 864 800 teckningsoptioner 2014/2017.