Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Styrelsen i Axfood föreslår långsiktigtaktiebaserat incitamentsprogram

7 februari 2017

Styrelsen i Axfood Aktiebolag (publ) har beslutat att föreslå att årsstämman i bolaget beslutar om att införa ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram ("LTIP 2017"). Programmet föreslås omfatta cirka 70 anställda bestående av bolagsledningen i Axfood och medlemmar i ledningsgrupperna för Axfoods dotterbolag samt vissa andra personer i ledningsfunktioner.

Styrelsen i Axfood Aktiebolag (publ) har beslutat att föreslå att årsstämman i bolaget beslutar om att införa ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram ("LTIP 2017"). Programmet föreslås omfatta cirka 70 anställda bestående av bolagsledningen i Axfood och medlemmar i ledningsgrupperna för Axfoods dotterbolag samt vissa andra personer i ledningsfunktioner.

Incitamentsprogrammet innebär i korthet:

  •  För att delta i LTIP 2017 krävs ett eget aktieägande i Axfood som allokeras till LTIP 2017. Deltagarna kommer, beroende på deltagarkategori, att ges möjlighet att allokera maximalt 4 700, 850 eller 250 aktier till programmet.
  •  Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Axfood förutsatt att vissa villkor uppfylls. För att s k matchningsaktierätter ska berättiga deltagaren att erhålla aktier i Axfood krävs fortsatt anställning i Axfood-koncernen under intjänandeperioden, att det egna aktieägandet i Axfood har bestått under samma tid samt att totalavkastningen på bolagets aktier (TSR) under 2017-2019 överstigit noll procent. Tilldelning av aktier med stöd av s k prestationsaktierätter kräver fortsatt anställning i Axfood-koncernen och att det egna aktieägandet bestått samt baseras på dels bolagets TSR i jämförelse med SIX Return Index, dels bolagets genomsnittliga omsättningstillväxt under förutsättning att en viss genomsnittlig EBIT-marginal uppnåtts.
  •  Maximalt antal aktier i Axfood som kan tilldelas enligt LTIP 2017 ska vara begränsat till 200 000.
  •  Baserat på en oförändrad aktiekurs under programmets löptid, en intjänandeperiod om tre år samt vissa ytterligare antaganden beräknas den totala kostnaden för LTIP 2017 inklusive sociala avgifter uppgå till cirka 31,4 miljoner kronor.

De huvudsakliga motiven till att inrätta LTIP 2017 är att sammanlänka aktieägarnas respektive bolagsledningens och andra nyckelpersoners intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande samt att uppmuntra eget aktieägande i Axfood. LTIP 2017 bedöms vidare under-lätta för Axfood att rekrytera och behålla personer i bolagsledningen och andra nyckelpersoner.

Styrelsen kommer inom kort att utfärda kallelse till årsstämma i Axfood att äga rum den 15 mars 2017 i Stockholm och i samband med detta offentliggöra styrelsens fullständiga beslutsförslag.